| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/108/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych zawodnikom, osiągającym wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz ich wysokości

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr. 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016), Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Ustanawia się stypendia sportowe dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

2. Stypendia sportowe mają na celu wspieranie rozwoju osób fizycznych szczególnie uzdolnionych sportowo.

3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia sportowe określa się corocznie w uchwale budżetowej.

§ 2. Stypendium sportowe może być przyznane osobie fizycznej, osiągającej wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, mającej miejsce zamieszkania na terenie Miasta Rawa Mazowiecka, uprawiającej dyscyplinę sportową zaliczaną do programu Igrzysk Olimpijskich lub Paraolimpijskich,zwanej dalej w uchwale zawodnikiem

§ 3. Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik, za osiągnięcia sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach sportowych określonych w § 2 uchwały, który:

1) zdobył medal lub zajął miejsce 4-10 na Igrzyskach Olimpijskich lub Mistrzostwach Świata, mistrzostwach Europy, Uniwersjadzie lub na Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy w dowolnej kategorii wiekowej,

2) zdobył medal lub zajął miejsce 4-8 na ostatnich Mistrzostwach Polski lub Pucharze Polski Seniorów, Juniorów, Juniorów Młodszych, Młodzików lub Młodzieżowych Mistrzostwach Polski;

3) zdobył medal we współzawodnictwie sportowym osób niepełnosprawnych, organizowanym przez krajową lub międzynarodową organizację sportową w danej dyscyplinie, w tym za zdobycie medalu w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski, Igrzyskach Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata i Europy - w dowolnej kategorii wiekowej;

4) zdobył medal w Mistrzostwach Makroregionu (z wyłączeniem kategorii seniora) w zawodach organizowanych przez Polski Związek Sportowy własciwy dla określonej dyscypliny sportowej;

5) zdobył złoty medal w Mistrzostwach Województwa (z wyłączeniem kategorii seniora) w zawodach organizowanych przez Polski Zwiazek Sportowy własciwy dla określonej dycypliny sportowej.

§ 4. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium sportowego mogą wystąpić:

1) klub sportowy;

2) właściwy związek sportowy lub federacja sportowa osób niepełnosprawnych;

3) organizacja pozarządowa działająca w dziedzinie sportu;

4) zawodnik.

2. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego, wnioskodawca składa w sekretariacie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka w terminie do 15 grudnia każdego roku, z zastrzeżeniem ust.3.

3. W 2012 roku wniosek o przyznanie stypendium sportowego, wnioskodawca może złożyć dodatkowo w terminie do dnia 15 marca 2012 r.

4. Wnioski o stypendium sportowe złożone po terminie, bądź których braków nie usunięto w wyznaczonym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

5. Ustala się wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 5. 1. Stypendia sportowe przyznaje Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

2. Liczba i wysokość przyznawanych na dany rok kalendarzowy stypendiów sportowych za wyniki sportowe określone w § 3 jest uzależniona od wysokości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Miasta Rawa Mazowiecka.

3. Za dane osiągnięcie sportowe, o którym mowa w § 3 może być przyznane wyłacznie jedno stypendium.

4. Wysokość przyznanego stypendium sportowego nie może przekroczyć kwoty 250,00 złotych miesięcznie

5. Stypendium może być przyznane na okres od 3 do 12 miesięcy.

6. Wypłata przyznanego stypendium sportowego dokonywana jest na podstawie umowy zawartej z zawodnikiem, określającej prawa i obowiązki stron umowy.

§ 6. 1. Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka wstrzymuje wypłacanie zawodnikowi stypendium sportowego w przypadku:

1) zaniedbywania przez niego realizacji programu szkolenia sportowego;

2) zawieszenia w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego związku sportowego, zgodnie z regulaminem tego związku lub przez macierzysty klub sportowy.

2. Wstrzymanie wypłacania stypendium sportowego następuje z początkiem miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności, o których mowa w ust. 1.

3. Wypłatę wstrzymanego stypendium wznawia się po ustaniu przyczyn jego wstrzymania, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyczyny te ustały.

4. Za okres, w którym wstrzymano stypendium, świadczenie to nie przysługuje.

§ 7. 1. Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka pozbawia stypendium sportowego w przypadku, gdy zawodnik:

1) zaprzestaje realizacji szkolenia sportowego;

2) zakończy karierę sportową;

3) stał się niezdolny do uprawiania sportu przez okres przekraczajacy 3 miesiące, a niezdolność ta została potwierdzona orzeczeniem lekarza sportowego;

4) nie przestrzega obowiązujacych przepisów sportowych i zasad etyki;

5) został skazany za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej;

6) został decyzją własciwego organu zdyskwalifikowany.

2. Pozbawienie zawodnika stypendium sportowego następuje z początkiem miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności, o których mowa w ust. 1.

§ 8. Wnioskodawca, o którym mowa w § 4 ust. 1 winien niezwłocznie zawiadomić Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w § 6 ust. 1 bądź w § 7 ust. 1uchwały

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Rawa Mazowiecka


Grażyna Dębska


Załącznik do Uchwały Nr XIV/108/11
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 28 grudnia 2011 r.

wniosek o stypendium

Pieczęć wnioskodawcy

(nie dotyczy zawodników składających wniosek)


WNIOSEK
o przyznanie stypendium sportowego
dla

…………………………………………………………
(imię i nazwisko)

..……………………………………………………….
(dyscyplina sportu)

1. Wnioskodawca

1. 1. Oznaczenie wnioskodawcy………………………………………………

1. 2. KRS………………*, NIP…………………* , REGON……………………….*

1. 3. Dokładny adres……………………………………………………………..

………………………………………………………………

Nr Tel…………………, Fax………………*, e-mail………………………*

*nie dotyczy zawodników składających wniosek

2. Kandydat do stypendium

2. 1. Imię i nazwisko kandydata………………………………………………..

2. 2. Adres zamieszkania: ul……………………………………………………

Miejscowość……………………………………………………..

2. 3. Imiona rodziców: ojca ……………………..,matki ……………………

2. 4. PESEL………………………………………, NIP………………………………

2. 5. Seria i nr dowodu osobistego:………………………………………..

2. 6. Adres właściwego Urzędu Skarbowego………………………….

………………………………………………………………………………………

2. 7. Nazwa banku i nr konta ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2. 8 Klub sportowy kandydata………………………………………………*

*nie dotyczy zawodników zrzeszonych w klubach

2. 9 Kategoria wiekowa: /młodzik/junior młodszy/junior/senior/

*niepotrzebne skreślić

3. Osiągnięcia sportowe

L.P.

Nazwa imprezy

sportowej

Data

Dyscyplina /

konkurencja

Wynik

Miejsce lub

klasa sportowa

Proszę podać tylko wyniki, które kwalifikują do stypendium

4. Uzasadnienie wniosku

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….....................

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY

1) Oświadczam że podane we wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

2) Zobowiązuje się do poinformowania Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka o zaistniałych okolicznościach, prowadzących do wstrzymania lub pozbawienia stypendium sportowego zawodnika.

…………………………………………………………………………………………………………..

(Data, miejscowość i podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby uprawnionej do złożenia wniosku)*

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »