| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/94/2011 Rady Miejskiej w Wieruszowie

z dnia 15 grudnia 2011r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wieruszów w latach 2012-2016

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, Nr 69, poz. 626, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218, z 2010 r. Nr 3, poz. 13 i z 2011 r. Nr 224, poz. 1342) Rada Miejska w Wieruszowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wieruszów na lata 2012-2016.

Rozdział I.
Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Wieruszów

§ 2. 1. Wielkość oraz prognoza zmian mieszkaniowego zasobu Gminy Wieruszów. W skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wieruszów wchodzą lokale stanowiące własność Gminy Wieruszów. Mieszkaniowy zasób Gminy Wieruszów obejmuje:

1) 75 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 3.131,12 m2 (w 21 budynkach stanowiących własność Gminy Wieruszów);

2) 124 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 5.095,17 m2 (własność Gminy Wieruszów w 14 wspólnotach mieszkaniowych, w tym 1 wspólnota obejmująca 3 budynki);

3) 27 lokali socjalnych o powierzchni użytkowej 539,47 m2 (mieszczą się one w 6 budynkach stanowiących własność Gminy Wieruszów ujętych w p.pkt. 1);

4) 1 pomieszczenie tymczasowe o pow.11,88 m2 (mieści się w budynku stanowiącym własność Gminy Wieruszów ujętym w p.pkt 1).

2. Prognoza dotycząca wielkości zasobu mieszkaniowego Gminy Wieruszów na lata 2012-2016 przedstawia się następująco:

Lp.

Lata

Lokale mieszkalne

Lokale socjalne

Pomieszczenia tymczasowe

1.

2012

199

27

1

2.

2013

194

27

1

3.

2014

189

27

1

4.

2015

184

27

1

5.

2016

179

27

1

Zmiany wielkości mieszkaniowego zasobu Gminy Wieruszów w poszczególnych latach związane są z planowaną przez Gminę Wieruszów sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców, remontem zgodnie z zaleceniami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie pierwszego piętra budynku przy ul. Kilińskiego 35-37 (zwiększyło się o 2 lokale socjalne). Zaplanowane jest w przyszłości pozyskanie przez Gminę Wieruszów mieszkań w drodze planowanej inwestycji poprzez budowę budynku socjalnego przy ulicy Kępińskiej 51 (lokale socjalne) oraz remont kapitalny budynku mieszkalnego przy ulicy Warszawskiej 33.

3. Stan techniczny budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Wieruszów jest zróżnicowany. Znaczny udział stanowią budynki w starej substancji mieszkaniowej, wymagających znacznych nakładów na remonty i konserwację. 17 budynków wybudowano w latach przedwojennych tj. przed 1945 r., 9 budynków wybudowano w latach 1945-1960, 5 budynków wybudowano w latach 1961-1970, 1 budynek wybudowano w latach 1971-1980, 1 budynek wybudowano w roku 1989 i 2 budynki powstały w ramach remontu kapitalnego w roku 1990 i 1995. 14 z tych budynków to obecne wspólnoty mieszkaniowe, w których część lokali Gmina zbyła na rzecz najemców. W roku 2009 oddano do użytku 5 mieszkań uzyskanych w wyniku adaptacji strychu przy ulicy Warszawskiej 6-10. Z ogólnej liczby 199 lokali mieszkalnych tylko 132 to lokale o pełnym standardzie, wyposażone są we wszystkie urządzenia techniczne tj. w.c., łazienkę i centralne ogrzewanie, położone w budynkach o dobrym i średnim stanie technicznym. Z ogólnej liczby 21 budynków komunalnych stanowiących własność Gminy Wieruszów, 4 budynki znajdują się na terenach wiejskich. Budynek w Jutrkowie (po byłej szkole) w którym w drodze adaptacji pomieszczeń pozyskano lokal mieszkalny wyposażony w urządzenia kąpielowe, wc i centralne ogrzewanie jest w średnim stanie technicznym i pilnie wymaga kapitalnego remontu dachu. W budynku mieszkalnym w miejscowości Dobrydział w latach 2009-2010 wykonano remont kapitalny dachu, wymieniono więźbę dachową oraz jego pokrycie. Budynek jest w złym stanie technicznym, wymaga nadal poniesienia znacznych nakładów finansowych na jego remont i modernizację. Pozostałe 2 budynki w Wyszanowie i w Lubczynie znajdują się w średnim i złym stanie technicznym. Stan 4 budynków komunalnych położonych w Wieruszowie przy ulicach Teklinowskiej 18, Kępińskiej 51, Zamkowej 7 - oficyna II (wschodnia) Warszawskiej 33 jest zły i wymaga podjęcia natychmiastowych działań remontowych. Budynek przy ulicy Waryńskiego 13 jest obecnie nie zasiedlony i ze względu na stan techniczny przeznaczony do rozbiórki. Stan techniczny 5 budynków na terenie miasta Wieruszowa przy ulicach, Fabrycznej 8, Fabrycznej 8 a, Fabrycznej 8 b, Fabrycznej 8 c, Fabrycznej 8 d, systematycznie się pogarsza. Wymagają one remontów związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji wewnętrznych, remontem elewacji, zakończeniem remontów dachów. Należy podjąć decyzję do dalszego wykorzystywania tych budynków, ze względu na nakłady jakie trzeba ponieść na poprawę ich stanu technicznego. Stan techniczny 3 budynków w Wieruszowie przy ulicach Teklinowskiej 2, Teklinowskiej 2 A i Kępińskiej 53 A jest dobry i wymaga remontów związanych głównie z remontem elewacji, instalacji wewnętrznych. Budynek przy ul. Bareły 13a został wyremontowany przez wykonanie termomodernizacji budynku i zmiany systemu ogrzewania - montaż kotłowni gazowej. Wszystkie budynki mieszkalne posiadają instalację wodno-kanalizacyjną. Ponadto na terenie miasta i gminy Wieruszów lokale mieszkalne znajdują się w budynkach oświatowych, którymi odpowiednio zarządzają Dyrektor Szkoły w Teklinowie oraz Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 (budynek w Mirkowie).

Rozdział II.
Analiza potrzeb oraz planu remontów i modernizacji wynikającego ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na lata 2012-2016

§ 3. 1. W celu poprawienia stanu technicznego budynków komunalnych niezbędne jest wykonanie szeregu prac remontowych. Część remontów została już wykonana. Dokonano w części budynków komunalnych modernizacji polegającej na ociepleniu ścian. Jak wspomniano powyżej wykonano remont kapitalny dachu w budynku w miejscowości Dobrydział.

2. Potrzeby remontowe budynków komunalnych z lokalami mieszkalnymi i socjalnymi obejmują w szczególności:

Lp.

Rodzaj robót

Okres realizacji

Szacunkowy koszt w złotych

1.

Remonty dachów łącznie z przemurowaniem kominów

5 lat

300.000

2.

Remonty elewacji, wymiana rynien i rur spustowych, obróbki dekarskie

5 lat

50.000

3.

Przebudowa piecy grzewczych

5 lat

15.000

4.

Remonty instalacji elektrycznej

5 lat

25.000

5.

Drenaż i osuszanie budynków (izolacje pionowe i poziome)

5 lat

45.000

6.

Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej

5 lat

25.000

7.

Wymiana stolarki budowlanej okiennej i drzwiowej

5 lat

45.000

8.

Remonty pustostanów

5 lat

70.000

9.

Dokumentacja inwentaryzacyjna, przeglądy i ekspertyzy

5 lat

25.000

Razem:

600.000

3. Plan remontów i modernizacji budynków komunalnych na lata 2012-2016 przedstawia się następująco:

Lp.

Rodzaj robót

2012

2013

2014

2015

2016

1.

Remonty dachów łącznie z przebudową kominów

84.000

54.000

54.000

54.000

54.000

2.

Remonty elewacji i malowanie wraz z wymianą rynien

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

3.

Przebudowa piecy grzewczych

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

4.

Wymiana instalacji elektrycznej

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.

Osuszanie budynków (izolacja pionowa i pozioma)

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

6.

Wymiana instalacji wodno-kanaliz.

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

7.

Wymiana stolarki budowlanej okiennej i drzwiowej

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

8.

Remonty pustostanów

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

9.

Dokumentacja inwentaryzacyjna, przeglądy i ekspertyzy

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Razem:

144.000

114.000

114.000

114.000

114.000

Zakres potrzeb remontowych i modernizacyjnych mieszkaniowego zasobu Gminy Wieruszów przewyższa możliwości finansowania z wpływów z czynszu najmu lokali mieszkalnych. Przedstawiony powyżej plan remontów i modernizacji budynków obejmuje zatem prace zapewniające poprawę bezpieczeństwa budynków i ich mieszkańców oraz zabezpieczających budynek przed dalszą degradacją. Plan ten obejmuje lokale mieszkalne i socjalne Gminy Wieruszów (z wyłączeniem lokali mieszkalnych Gminy Wieruszów we wspólnotach mieszkaniowych).

4. Przedstawiony w powyższej tabeli zakres remontów budynków komunalnych z lokalami mieszkalnymi nie dotyczy mieszkań stanowiących własność Gminy we wspólnotach mieszkaniowych. Remonty tych 124 mieszkań obejmują głównie wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i c.o. i przedstawiają się one następująco :

Lp.

Rodzaj robót

Okres realizacji

Szacunkowy koszt

1.

Remonty instalacji wodno-kanalizacyjnej

5 lat

50.000

2.

Remonty instalacji centralnego ogrzewania

5 lat

35.000

3.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

5 lat

40.000

4.

Remonty pustostanów

5 lat

35.000

5.

Wymiana balkonów w lokalach komunalnych

5 lat

25.000

6.

Ramonty instalacji elektrycznej

5 lat

30.000

7

Dokumentacja inwentaryzacyjna, ekspertyzy

5 lat

25.000

Razem

240.000

5. Remonty części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych, w których właścicielem części lokali mieszkalnych jest Gmina Wieruszów finansowane są z wyodrębnionego funduszu remontowego poszczególnych wspólnot na które Gmina Wieruszów jako członek wspólnoty dokonuje wpłat bezpośrednio z budżetu. Remonty te obejmują m.in. remonty dachów, elewacji, wymiany instalacji elektrycznej, c.o., wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej w częściach wspólnych oraz termomodernizację budynków. Poprawa stanu technicznego budynków wspólnot, w których Gmina Wieruszów jest właścicielem części mieszkań wymaga poniesienia na ten cel wydatków stanowiących sumę niezbędną do remontów samych lokali tj. w okresie 5 lat kwotę ok. 240.000,- zł oraz wpłat w okresie 2012-2016 na fundusz remontowy poszczególnych wspólnot, których wielkość uzależniona będzie od ilości lokali Gminy we wspólnocie (ich sumarycznej powierzchni użytkowej) oraz od wysokości stawek uchwalonych przez wspólnoty.

6. Plan remontów lokali mieszkalnych Gminy Wieruszów we wspólnotach mieszkaniowych w latach 2012-2016 obejmuje:

Lp.

Wyszczególnienie

2012

2013

2014

2015

2016

1.

Remonty instalacji wodno-kanalizacyjnej

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

2.

Remonty instalacji centralnego ogrzewania

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

3.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

12.000

7.000

7.000

7.000

7.000

4.

Remonty pustostanów

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

5.

Remonty balkonów w lokalach komunalnych

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

6.

Remonty instalacji elektrycznej

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

7.

Dokumentacja inwentaryzacyjna, ekspertyza

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Razem:

52.000

47.000

47.000

47.000

47.000

Plan remontów i modernizacji lokali mieszkalnych Gminy Wieruszów oraz plan remontów lokali mieszkalnych Gminy Wieruszów we wspólnotach mieszkaniowych nie obejmują planowanych inwestycji związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Rozdział III.
Planowana sprzedaż lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy Wieruszów

§ 4. Polityka Gminy Wieruszów w zakresie zbycia lokali mieszkalnych na rzecz najemców zakłada w pierwszej kolejności dalszą sprzedaż lokali w istniejących już wspólnotach mieszkaniowych oraz sprzedaż lokali w małych budynkach (do 5 lokali) przy równoczesnym wykupie lokali przez wszystkich najemców. Ze sprzedaży wyłączone zostały lokale socjalne stanowiące własność Gminy Wieruszów. Na podstawie analizy dotychczasowej sprzedaży lokali mieszkalnych można stwierdzić, że maleje liczba zbywanych mieszkań komunalnych, na co miały wpływ m.in. wejście w życie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, ograniczającej możliwości Gminy w zbywaniu całych nieruchomości oraz znaczny spadek obrotu lokalami na rynku nieruchomości związany m.in. z wejściem w życie przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego i pogarszającą się sytuacją materialną społeczeństwa. Biorąc pod uwagę powyższe a także aktualną sytuację na terenie gminy Wieruszów sprzedaż w latach 2012-2016 szacuje się na następującym poziomie:

Rok

Ilość mieszkań

2012

5

2013

5

2014

5

2015

5

2016

5

Rozdział IV.
Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu

§ 5. 1. Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu ustala Burmistrz Wieruszowa w oparciu o niniejszą uchwałę, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

2. Podwyższenie czynszu może być dokonywane jeden raz w roku.

3. Czynsz najmu płacony jest z góry do dnia 10 każdego miesiąca.

4. Czynsz obejmuje następujące składniki: podatek od nieruchomości, koszty administrowania, koszty konserwacji, utrzymania technicznego budynku, koszty utrzymania zieleni oraz wszystkich pomieszczeń wspólnego użytkowania, w tym opłaty za utrzymanie czystości, energię cieplną i elektryczną.

5. Najemca oprócz czynszu obowiązany jest ponadto do uiszczania związanych z eksploatacją mieszkania opłat niezależnych od właściciela tj. opłat za dostawę do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór nieczystości w wypadkach gdy korzystający nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą w/w usług.

6. Wynajmujący lokal może podwyższyć czynsz, wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu, najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego z zachowaniem terminów wypowiedzenia zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów.

7. Ustala się stawkę czynszu za lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe w wysokości 50 % stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.

8. Ustala się następujące czynniki podwyższające oraz wysokość podwyżki bazowej stawki czynszu za lokale mieszkalne w zależności od wyposażenia lokalu:

1) lokal z centralnym ogrzewaniem - 5 %;

2) lokal z gazem sieciowym - 5 %;

3) lokal z łazienką - 5 %;

4) lokal z w.c. - 5 %;

5) lokal znajdujący się w budynku, w którym przeprowadzono termomodernizację poprzez docieplenie ścian zewnętrznych budynku i stropów - 5 %.

9. Ustala się następujące czynniki obniżające oraz wysokość obniżki stawki czynszu w związku z położeniem lokalu mieszkalnego:

1) brak bezpośredniego nasłonecznienia kuchni w lokalu (brak okna) - 5 %;

2) brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej - 5 %;

3) lokal położony na parterze - 5 %;

4) lokal położony na IV piętrze - 5 %;

5) lokal położony na poddaszu - 5 %;

6) lokal ze wspólną używalnością pomieszczeń - 10 %;

7) lokal położony w suterenie - 10 %;

8) lokal położony na terenie wsi - 10 %,

9) lokal położony w budynku substandardowym - 30 %.

10. Łączna suma obniżek nie może przekroczyć 30 % stawki czynszu, jednakże gdy lokal położony jest w budynku substandardowym, wówczas suma obniżek nie może przekroczyć 60 % stawki czynszu. Ustalając stawkę czynszu stosuje się czynniki obniżające, o których mowa w pkt 6, najkorzystniejsze dla najemcy.

11. Przez lokal wyposażony w centralne ogrzewanie należy rozumieć lokal ogrzewany energią cieplną dostarczaną z ciepłowni, kotłowni lokalnej lub indywidualnej w tym etażowej.

12. Przez łazienkę należy rozumieć wydzielone w lokalu pomieszczenie posiadające stałe instalacje wodociągowo-kanalizacyjne, ciepłej wody dostarczanej centralnie, bądź z urządzeń zainstalowanych w lokalu oraz urządzenia łazienkowe (wannę, brodzik lub kabinę natryskową).

13. Przez w.c. należy rozumieć doprowadzoną do łazienki lub wydzielonego pomieszczenia instalację wodociągowo-kanalizacyjną z podłączoną muszlą sedesową i spłuczką, wydzielone pomieszczenie może być położone poza lokalem na tej samej kondygnacji.

14. Przez urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne należy rozumieć przynajmniej jedno ujęcie wody oraz odpływ wewnątrz lokalu.

15. Przez lokal położony na poddaszu należy rozumieć lokal położony na ostatniej kondygnacji budynku posiadający skośne sufity w pokojach lub gdy ich wysokość w świetle jest mniejsza od 2,20 m.

16. Przez lokal położony w suterenie należy rozumieć lokal którego podłoga (posadzka) znajduje się poniżej otaczającego terenu co najmniej 0,90 m.

17. Przez lokal w budynku substandardowym należy rozumieć lokal położony w budynku, który ze względu na zły stan techniczny został przeznaczony do rozbiórki lub remontu kapitalnego na podstawie orzeczenia organu ds. nadzoru budowlanego.

18. Przez lokal położony na terenie wsi należy rozumieć lokal położony poza granicami administracyjnymi miasta Wieruszowa.

19. Przez lokal ze wspólną używalnością pomieszczeń należy rozumieć lokal z używalnością kuchni, łazienki, w.c. lub przedpokoju przez więcej niż jedno gospodarstwo domowe.

Rozdział V.
Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wieruszów oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy Wieruszów w kolejnych latach

§ 6. 1. Przedsiębiorstwo Komunalne S.A. w Wieruszowie zarządza na terenie Gminy Wieruszów zasobami mieszkaniowymi stanowiącymi własność Gminy Wieruszów na podstawie umowy o zarządzanie zawartej z Gminą dnia 1 stycznia 1993 r. i aneksami do tej umowy, jak i wspólnotami mieszkaniowymi na podstawie umów o zarządzanie nieruchomością wspólną zawartymi ze Wspólnotami Mieszkaniowymi dnia 30 grudnia 2005 r.

2. Zgodnie z treścią tej umowy zobowiązuje się zarządcę do:

1) zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy Wieruszów;

2) zarządzania lokalami Gminy Wieruszów we wspólnotach mieszkaniowych;

3) utrzymania posiadanych lokali w należytym stanie technicznym, umożliwiającym ich eksploatację zgodnie z przeznaczeniem;

4) usuwanie nagłych awarii oraz dokonywanie bieżących napraw w celu utrzymania lokali i budynków w stanie niepogorszonym, ponad normalne zużycie;

5) niezwłoczne zgłaszanie konieczności dokonania bieżących remontów i modernizacji w zarządzanych lokalach i budynkach;

6) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone z winy zarządzającego osobom trzecim;

7) ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe z jego winy w przedmiocie zarządzania;

8) utrzymania porządku i czystości w budynkach i terenach przyległych;

9) gospodarowania terenami przydomowymi.

3. Spółka Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. jako prowadzący działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami komunalnymi, polegającej na podejmowaniu wszelkich decyzji i dokonywaniu wszelkich czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie nie pogorszonym oraz zgodnie z jej przeznaczeniem, spełnia wszelkie wymogi prawne przewidziane art. 184 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tj. zatrudnia pracowników posiadających uprawnienia i prawo wykonywania zawodu oraz używania tytułu zawodowego "zarządca nieruchomości", wpisanych do centralnego rejestru zarządców nieruchomości.

Rozdział VI.
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej

§ 7. 1. Środki na utrzymanie mieszkaniowego zasobu Gminy Wieruszów pochodzą głównie z czynszów najmu lokali mieszkalnych i socjalnych.

2. Środki na utrzymanie mieszkaniowego zasobu Gminy Wieruszów pochodzące z czynszu z wyłączeniem lokali mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych:

Lp.

Wyszczególnienie

2012

2013

2014

2015

2016

1.

Czynsz z najmu lokali mieszkalnych

272.000

285.600

299.900

314.900

330.600

2.

Czynsz z najmu lokali socjalnych i pomioeszczeń tymczasowych

26.000

27.300

28.700

30.100

31.600

Razem:

298.000

312.900

328.600

345.000

362.200

3. Inne źródła pozyskania środków przeznaczonych na utrzymanie mieszkaniowego zasobu Gminy Wieruszów z wyłączeniem lokali mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych, to:

Wyszczególnie

2012

2013

2014

2015

2016

Środki z budżetu Gminy

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

4. Wszystkie środki pozyskane z wpływów czynszu najmu lokali mieszkalnych i socjalnych przeznaczane są na utrzymanie mieszkaniowego zasobu Gminy Wieruszów, głównie na pokrycie kosztów eksploatacji, utrzymania i remontów tychże lokali.

5. Dopłata z budżetu gminy do remontów, eksploatacji i konserwacji lokali mieszkalnych Gminy Wieruszów we wspólnotach mieszkaniowych w latach 2012-2016 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie

2012

2013

2014

2015

2016

Środki z budżetu Gminy

77.000

77.000

77.000

77.000

77.000

6. Przychody z czynszu najmu lokali mieszkalnych Gminy we wspólnotach przedstawiają się następująco:

Lp.

Wyszczególnienie

2012

2013

2014

2015

2016

1.

Czynsz z najmu lokali mieszkalnych we wspólnotach

588.000

595.000

602.000

609.000

616.000

2.

Czynsz z najmu lokali użytkowych we wspólnotach

10.000

10.500

11.000

11.500

12.000

Razem:

599.000

605.500

613.000

620.500

628.000

Rozdział VII.
Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wieruszów, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których Gmina Wieruszów jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne

§ 8. 1. W skład kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych Gminy Wieruszów wchodzą głównie: koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów i konserwacji. W okresie od 2012-2016 roku przewiduje się poniesienie kosztów dla mieszkaniowego zasobu Gminy Wieruszów tj.:

- dla lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących własność Gminy Wieruszów:

Wyszczególnienie

2012

2013

2014

2015

2016

Remonty i eksploatacja

498.000

512.900

528.600

545.000

562.000

- dla lokali mieszkalnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych oraz na utrzymanie nieruchomości wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych:

Wyszczególnienie

2012

2013

2014

2015

2016

Remonty i eksploatacja

676.000

682.500

690.000

697.500

705.000

2. Udział w kosztach bieżącej eksploatacji, remontów i konserwacji nieruchomości wspólnej należącej do Gminy Wieruszów we wspólnotach mieszkaniowych finansowany jest z budżetu Gminy w wysokości wynikającej z różnicy pomiędzy poniesionymi kosztami a wpływami z czynszu najmu za lokale mieszkalne i użytkowe stanowiącymi zaliczkę na fundusz remontowy i bieżącą konserwację oraz koszty zarządu, po otrzymaniu co miesięcznego rozliczenia i faktury.

3. W myśl przepisów ustawy o własności lokali wydatki związane z utrzymaniem i remontami lokali ponosi właściciel. Właściciel lokalu we wspólnocie mieszkaniowej zobowiązany jest również do pokrycia kosztów zarządu nieruchomości wspólnej. Na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat podlegających rozliczeniu pomiędzy właścicieli lokali na koniec roku kalendarzowego. Wysokość zaliczek na pokrycie kosztów zarządu oraz wpłat na fundusz remontowy ustalają wszyscy właściciele lokali na zebraniach wspólnot mieszkaniowych. Gmina jako właściciel 124 lokali w 16 budynkach wspólnot mieszkaniowych o łącznej powierzchni użytkowej 5.095,17 m2, co stanowi 41,62 % ogólnej powierzchni użytkowej mieszkań we wspólnotach - wg stanu na dzień 30.11.2011 r., również partycypuje w kosztach zarządu nieruchomościami wspólnymi. Wydatki te w latach 2012-2016 kształtują się następująco:

Lp.

Wyszczególnienie

2012

2013

2014

2015

2016

1.

Powierzchnia w m2 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wieruszów we wspólnotach mieszkaniowych

5.095,17

4.945

4.800

4.650

4.500

2.

Zaliczki na opłaty eksploatacyjne

28.000

27.200

26.400

25.600

24.800

3.

Zaliczki dla zarządcy nieruchomością wspólną

114.000

110.600

107.300

104.000

100.700

4.

Zaliczki na fundusz remontowy

80.000

77.600

75.400

73.000

70.700

Razem poz. 2, 3 i 4

222.000

215.400

209.100

202.600

196.200

Rozdział VIII.
Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wieruszów

§ 9. 1. W celu dostosowania wielkości mieszkań do potrzeb rodzin zajmujących lokale komunalne Gmina Wieruszów dokonuje zamian, w tym również zamian między stronami w ramach posiadanych zasobów mieszkaniowych.

2. Budowanie wielorodzinnych budynków mieszkalnych leży aktualnie poza zasięgiem możliwości finansowych Gminy Wieruszów. Jest to uzależnione od pozyskania preferencyjnych kredytów lub inwestorów. Gmina realizuje pozyskiwanie nowych lokali mieszkalnych poprzez przebudowę istniejących budynków zwiększając tym samym gminny zasób mieszkaniowy.

3. Gmina Wieruszów realizuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym (zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej) poprzez sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców, którzy korzystają z prawa pierwszeństwa na podstawie przepisu ustawy o gospodarce nieruchomościami.. Według stanu na dzień 30.11.2011 roku Gmina Wieruszów zbyła 172 lokali mieszkalnych. Oprócz tego Gmina dokonała sprzedaży całych budynków w wyniku sprzedaży znajdujących się w nich wszystkich lokali. W latach 2012-2016 planuje się dalszą sprzedaż lokali mieszkalnych w ilości określonej w rozdziale III.

Rozdział IX.
Przepisy końcowe

§ 10. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wieruszowa.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieruszowie.

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieruszowie


Ryszard Olbromski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

wfirma.pl

wFirma.pl jest platformą księgowości on­line udostępniającą, poza księgowością i doradztwem nowoczesne narzędzia informatyczne, niezbędne do zarządzania firmą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »