| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 2/2012 Wójta Gminy Łęczyca; Zarządu Powiatu Łęczyckiego

z dnia 11 stycznia 2012r.

Zawarte w dniu 11 stycznia 2012 r. pomiędzy Gminą Łęczyca, reprezentowaną przez:

1) Andrzeja Krzysztofa Wdowiaka - Wójta Gminy Łęczyca

a Powiatem Łęczyckim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

1) Wojciech Zdziarski - Starosta Łęczycki

2) Krystyna Pawlak - Wicestarosta Łęczycki

Na podstawie art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami), w związku z art. 216 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835) zostało zawarte porozumienie następującej treści:

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest wykonanie zadania w roku kalendarzowym 2012 w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych i sprawowanie opieki nad nimi w czasie przewozu do Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Łęczycy.

§ 2. 1. Na wykonanie przedmiotu porozumienia określonego w § 1 Gmina Łęczyca przekaże na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Łęczycy w Banku Spółdzielczym w Poddębicach nr 35 9263 0000 0669 0278 2006 0001 z przeznaczeniem dla Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Łęczycy, zgodnie z przedłożoną kalkulacją, dotację w wysokości 31.281,60zł.(słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złotych 60/100), płatne w ratach miesięcznych w wysokości 3.128,16 zł. (słownie: trzy tysiące sto dwadzieścia osiem złotych 16/100) do 15-tego dnia każdego miesiąca, za wyjątkiem miesiąca lipca i sierpnia 2012r.

2. Rozliczenie dotacji określonej w ust. 1 nastąpi do dnia 15 stycznia 2013 r. na podstawie sprawozdania rzeczowo - finansowego.

3. Strony ustalają, że dotacja niewykorzystana lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu Gminy Łęczyca w terminie do dnia 30 stycznia 2013 r.

§ 3. Starostwo Powiatowe w Łęczycy podejmie niezbędne działania organizacyjne pozwalające na prawidłowe wykorzystanie przedmiotowej dotacji.

§ 4. Wszelkie zmiany w treści niniejszego porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 5. Każda ze stron może rozwiązać niniejsze porozumienie za uprzednim dwutygodniowym wyprzedzeniem.

§ 6. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 7. Porozumienie zostało zawarte w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

WÓJT GMINY ZARZĄD POWIATU

Wójt Gminy Łęczyca


Andrzej Krzysztof Wdowiak


Skrabnik Gminy


Wiesława Kucińska

STAROSTA


Wojciech Zdziarski


WICESTAROSTA


Krystyna Pawlak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »