| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta Konstantynowa Łódzkiego; Prezydenta Miasta Łodzi

z dnia 23 grudnia 2011r.

w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz uchwał: Nr XLVII/439/92 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 1992 r., Nr XV/124/11 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2011 r. Uczestnicy porozumienia, działając w imieniu społeczności lokalnej, w trosce o trwałe zaspokajanie potrzeb w zakresie transportu zbiorowego postanawiają:

§ 1. 1. Niniejszym zostaje zawarte porozumienie międzygminne mające na celu wspólną realizację zadania własnego jakim jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb z zakresu lokalnego transportu zbiorowego, na warunkach niżej określonych.

2. Przedmiotem porozumienia jest świadczenie Usługi przewozu osób i rzeczy linią autobusową lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi nr 97 wydłużoną w obszar Gminy Konstantynów Łódzki, tj. na odcinku od skrzyżowania Drogi Krajowej 71 z drogą Niesięcin do Pętli Niesięcin , zwanymi dalej Usługami.

§ 2. 1. Organizatorem porozumienia jest Gmina Miasto Łódź, w imieniu i na rzecz której czynności wykonywać będzie Zarząd Dróg i Transportu z siedzibą w Łodzi.

2. Do podstawowych obowiązków Organizatora porozumienia należy:

1) zawieranie i realizacja umów z przewoźnikiem na obsługę linii;

2) kontrola i rozliczanie usług przewozowych;

3) prowadzenie sprzedaży i kontroli biletów na całej trasie linii;

4) organizowanie posiedzeń Uczestników porozumienia w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku przez uczestnika porozumienia;

5) powiadamianie Uczestników porozumienia z 6-miesięcznym wyprzedzeniem o zmianie przewoźnika.

§ 3. 1. Uczestnicy porozumienia zobowiązują się do udziału w finansowaniu Usług.

2. Za każdy kilometr przebiegu linii autobusowej na odcinku objętym porozumieniem Uczestnicy porozumienia płacić będą oszacowaną przez Organizatora porozumienia cenę wozokilometra dla właściwego rodzaju taboru w następujących proporcjach:

1) Gmina Miasto Łódź - 34% kosztów całkowitych funkcjonowania linii na odcinku objętym niniejszym porozumieniem;

2) Gmina Konstantynów Łódzki - 66% kosztów całkowitych funkcjonowania linii na odcinku objętym niniejszym porozumieniem.

3. Cena wozokilometra, o której mowa w ust. 2, może ulegać zmianie na skutek przeprowadzanych u Operatora (Przewoźnika) audytów mających na celu określenie wysokości należnej mu rekompensaty z tytułu wykonywanego zadania. Informacje o wysokości ceny wozokilometra dla właściwego rodzaju taboru będzie przekazywana każdorocznie Uczestnikom porozumienia przez Organizatora porozumienia do końca października roku poprzedzającego kolejny rok budżetowy.

4. Szczegółowe zasady rozliczenia usług przewozowych oraz wzory dokumentów rozliczeniowych stanowią załącznik Nr 3 do niniejszego porozumienia.

§ 4. 1. Dochody ze sprzedaży biletów stanowić będą dochód Gminy Miasta Łodzi.

2. Na odcinku linii objętej porozumieniem będą obowiązywać przepisy taryfowe i porządkowe uchwalone uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi.

§ 5. 1. Przebieg i długość tras linii liczona będzie w sposób określony w załączniku Nr 1 do niniejszego porozumienia.

2. Wykonywanie usług odbywać się będzie w oparciu o rozkład jazdy stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego porozumienia.

3. Z zastrzeżeniem ust. 4, wszelkie zmiany rozkładu jazdy, trasy linii i przystanków na odcinku linii objętym porozumieniem w sposób nie powodujący zmiany kosztów funkcjonowania linii, podlegają pisemnemu uzgodnieniu przez Uczestników porozumienia w terminie 10 dni od daty przedstawienia przez Organizatora porozumienia propozycji zmian. Niezgłoszenie przez Uczestników porozumienia opinii w tym terminie uważane będzie za akceptację.

4. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku strajku, niekorzystnych warunków atmosferycznych, awarii, blokady dróg, Organizator porozumienia może, bez zaciągnięcia opinii Uczestników porozumienia, zmienić rozkład jazdy i lokalizacje przystanków, zawiesić linię komunikacyjną, jak również zawiesić lub wstrzymać w całości albo wprowadzić zmiany rozkładów jazdy i lokalizacji przystanków, zawiesić linię komunikacyjną jak również zawiesić lub wstrzymać w całości albo w części realizację Usług objętych niniejszym porozumieniem. Odpowiednio do zakresu wprowadzonych zmian korygowana będzie wielkość udziału Gminy w kosztach wykonywania Usług.

5. Za pisemną zgodą Uczestników porozumienia dopuszcza się okazjonalne zwiększenie częstotliwości kursowania na liniach objętych porozumieniem (np. Święto Zmarłych, impreza masowa w Gminie). Odpowiednio do zakresu wprowadzonych zmian, korygowana będzie wielkość udziału Uczestników porozumienia w kosztach wykonywania Usług.

§ 6. 1. Gmina Konstantynów Łódzki na swoim terenie zobowiązana jest na własny koszt do:

1) umożliwienia przewoźnikowi rozwieszania rozkładów jazdy na przystankach i w razie potrzeby dokonywania zmian rozkładów jazdy;

2) całorocznego utrzymania przystanków i pętli krańcowych (utrzymanie w czystości, odśnieżanie oraz konserwacja nawierzchni na jezdniach, zatokach, chodnikach w obrębie przystanków i pętli);

3) zaopatrzenie przystanków w niezbędne wyposażenie, takie jak znak drogowy D-15, nazwę przystanku i tablice rozkładowe, w sposób uzgodniony z Organizatorem porozumienia;

4) utrzymania, konserwacji i naprawy wyposażenia przystanków stanowiących jej własność (np. słupek, wiata, ławki, kosze, itp.);

5) nieodpłatnego udostępniania na rzecz przewoźnika dla celów realizacji niniejszego porozumienia przystanków i pętli położonych na terenie gminy;

6) ponoszenia kosztów związanych z ewentualną odpłatnością za użytkowanie pętli i przystanków, zlokalizowanych na gruncie nie będącym jej własnością;

7) zapewnienia przewoźnikowi zaplecza sanitarnego i socjalnego na pętlach i przystankach krańcowych w godzinach kursowania linii;

8) informowania Organizatora porozumienia o wszelkich utrudnieniach na trasie objętej porozumieniem.

2. Gmina Konstantynów Łódzki ponosi odpowiedzialność cywilno-prawną za niewykonanie lub nierzetelne wykonanie zobowiązań określonych w niniejszym paragrafie porozumienia.

§ 7. Gmina Miasto Łódź zobowiązuje się do:

1) aktualizacji informacji przystankowej i umieszczania jej na przystankach w przypadku zmiany rozkładów jazdy;

2) uzupełniania informacji przystankowej w przypadku zniszczenia lub kradzieży niezwłocznie po otrzymaniu niezbędnej informacji.

§ 8. Prawo zwołania posiedzenia Uczestników porozumienia, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 4, przysługuje każdemu Uczestnikowi porozumienia.

§ 9. 1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.

2. Każdy z Uczestników porozumienia może dokonać jego wypowiedzenia zachowaniem 6- miesięcznego okresu wypowiedzenia.

3. W przypadku istotnych naruszeń postanowień niniejszego porozumienia Uczestnicy porozumienia mogą rozwiązać porozumienie w trybie natychmiastowym bez konieczności jego wypowiadania.

§ 10. Wszelkie zmiany porozumienia, z wyłączeniem § 5 ust. 3 - 5, wymagają zgody Uczestników porozumienia wyrażonej w formie aneksu do niniejszego porozumienia, pod rygorem nieważności.

§ 11. Sprawy sporne, mogące wynikać z niniejszego porozumienia, będą rozstrzygane przez organy właściwe terytorialnie dla Gminy Miasta Łodzi.

§ 12. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. Usługi będące przedmiotem porozumienia będą realizowane począwszy od dnia 1 kwietnia 2012 r.

§ 13. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdego z Uczestników porozumienia.

§ 14. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Prezydent Miasta Łodzi


Hanna Zdanowska


Burmistrz Miasta Konstantynowa Łódzkiego


Henryk Brzyszcz


Załacznik Nr 1 do Porozumienia Międzygminnego
z dnia 23 grudnia 2011 r.

Przebieg i długość trasy objętej porozumieniem.

1. PRZEBIEG TRASY:


Linia 97
DWORZEC ŁÓDŹ - KALISKA - Włókniarzy - Konstantynowska - Unii Lubelskiej - Srebrzyńska - Biegunowa - Spadachroniarzy - Fizylierów - Podchorążych - Szczecińska - Niesięcin - Rąbień - Łódź/Zielony Romanów - Aleksandrów Łódzki - Aleksandrowska - Rydzowa - ROJNA

2.

PRZEBIEG TRASY OBJĘTEJ POROZUMIENIEM


Linia 97
Od skrzyżowania DK 71 z drogą Niesięcin - Pętla Niecięcin - do skrzyżowania DK 71 z drogą Niesięcin

3.

DŁUGOŚĆ TRAS OBJĘTYCH POROZUMIENIEM:


Linia 97
• DK 71 - Pętla Niecięcin - DK 71……………………………..…..1,611 km


Załącznik Nr 2 do Porozumienia Międzygminnego
z dnia 23 grudnia 2011 r.

Rozkład jazdy linii nr 97 obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załacznik Nr 3 do Porozumienia Międzygminnego
z dnia 23 grudnia 2011 r.

Szczegółowe zasady rozliczenia usług przewozowych oraz wzory dokumentów rozliczeniowych

infoRgrafika

II. Sposób i termin płatności na linii objętej porozumieniem.

Z tytułu wykonywanych usług przewozowych Zarząd Dróg i Transportu wystawiać będzie Gminie Konstantynów Łódzki, w terminie do 7 dnia danego miesiąca, faktury rozliczeniowe wraz tabelą rozliczeniową wykonanych usług na linii nr 97 objętej porozumieniem, z terminem płatności 7 dni od daty otrzymania faktury. W przypadku gdy termin wystawienia faktury lub termin płatności przypada na dzień wolny od pracy lub święto, wystawienie faktury lub zapłata winna nastąpić w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym. Przez "termin płatności" rozumie się datę wpływu środków na konto bankowe Zarządu Dróg i Transportu. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty, wystawiającemu fakturę przysługują odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Krysztofiuk

Prawnik, ekspert w dziedzinie prawa karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »