| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1/2012 Prezydenta Miasta Zduńska Wola; Wójta Gminy Sędziejowice

z dnia 10 stycznia 2012r.

do porozumienia zawartego w dniu 26 listopada 2009 r. pomiędzy Gminą Sędziejowice, a Miastem Zduńska Wola, w sprawie współdziałania przy realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego

- zawarty pomiędzy Gminą Sędziejowice reprezentowaną przez:

1. Jerzego Kotarskiego- Wójta Gminy Sędziejowice,

zwaną dalej "Gminą"

- a Miastem Zduńska Wola, reprezentowanym przez:

1. Piotra Niedźwieckiego - Prezydenta Miasta Zduńska Wola,

zwanym dalej "Miastem",

- o treści następującej:

§ 1. W porozumieniu z dnia 26 listopada 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

" § 3. Miasto zobowiązuje się do ponoszenia kosztów związanych z pobytem dzieci, o których mowa w § 2 niniejszego porozumienia, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, punktach lub zespołach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę w wysokości ponoszonej przez Gminę.; " ;

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

" 1. Gmina zobowiązuje się do udostępniania Miastu dokumentacji potwierdzającej pobyt dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, punktach lub zespołach przedszkolnych, poprzez przedkładanie wykazu dzieci uczęszczających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, punktów lub zespołów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę w terminie do 31 października każdego roku.; " ;

3) w § 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

" 1. Podstawę wyliczenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka uczęszczającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, punktów lub zespołów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę stanowić będzie 100% planowanych wydatków bieżących (bez wydatków na żywienie, nakładów remontowych i inwestycyjnych) zapisanych w uchwale budżetowej na dany rok na prowadzenie przedszkoli gminnych, w przeliczeniu na jednego wychowanka.; " ,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

" 3. Refundacja kosztów, o których mowa w § 3 niniejszego porozumienia nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej za każdy miesiąc przez Gminę, w wysokości stanowiącej iloczyn liczby dzieci, o których mowa w § 2 porozumienia, uczęszczających w danym miesiącu do gminnych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, punktów lub zespołów przedszkolnych i miesięcznego kosztu utrzymania jednego wychowanka, o którym mowa w § 5 ust. 1 i 2, w ciągu 14 dni od daty otrzymania noty księgowej, na konto Urzędu Gminy Sędziejowice w Banku Spółdzielczym w Poddębicach Oddział w Łasku nr rachunku 36 9263 0000 0562 1478 2005 0001.. " .

§ 2. 1. Aneks wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą od 01 stycznia 2012 roku.

2. Stroną kierującą aneks do ogłoszenia jest Miasto.

§ 3. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Wójt Gminy Sędziejowice


Jerzy Kotarski

Prezydent Miasta Zduńska Wola


Piotr Niedźwiecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TomTom

Założona w 1991 firma TomTom (AEX:TOM2) jest wiodącym na świecie dostawcą produktów i usług lokalizacyjnych i nawigacyjnych ukierunkowanym na dostarczenie wszystkim kierowcom najlepszych na świecie rozwiązań nawigacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »