| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/323/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 21 grudnia 2011r.

zmieniająca Uchwałę Nr IX/169/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr.175, poz. 1457; z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 roku, nr 52 poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 roku Nr 28, poz.142,poz.146, Nr 106, poz.675, z 2011 roku Nr 40, poz.230, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz.113, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz.887), w związku z art. 21 ust. 1 pkt 1, art. 21 ust. 2, ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2005 roku Nr 31, poz. 266, zm. Nr 69, poz.626, z 2006 roku Nr 86, poz.602, Nr 94, poz.657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, z 2007 roku Nr 128 poz. 902, Nr 173 poz. 1218, z 2010 roku Nr 3, poz.13 z 2011 roku Nr 224, poz.1342) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IX/169/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 1 czerwca 2011 r.w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 w tytule Rozdziału III po wyrazach "lokali socjalnych" dodaje się "i tymczasowych pomieszczeń."

2) W § 1 w tytule Rozdziału V po wyrazach "lokali socjalnych" dodaje się "i tymczasowych pomieszczeń."

3) W § 2 dopisuje się pkt 13 o brzmieniu:

" Tymczasowym pomieszczeniu - zgodnie z ustawą - należy przez to rozumieć pomieszczenie nadające się do zamieszkania, posiadające dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem, oświetlenie naturalne i elektryczne, możliwość ogrzewania, niezawilgocone przegrody budowlane oraz zapewniające możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków, zapewniające co najmniej 5 m 2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę i w miarę możności znajdujące się w tej samej lub pobliskiej miejscowości, w której dotychczas zamieszkiwały osoby przekwaterowywane. " ;

4) W § 5 dodaje się ust. 7 o brzmieniu:

" 7. Umowy najmu tymczasowych pomieszczeń zawiera się na okres 6 m-cy. " ;

5) W § 5 dodaje się ust. 8 o brzmieniu:

" 8. W.przypadku braku tymczasowego pomieszczenia dopuszcza się możliwość zmiany przeznaczenia lokalu socjalnego z gminnego zasobu mieszkaniowego na tymczasowe pomieszczenie. " ;

6) W § 5 dodaje się ust. 9 o brzmieniu:

" 9. W razie zmiany przeznaczenia lokalu socjalnego na tymczasowe pomieszczenie lokal ten podlega wykreśleniu z rejestru. " ;

7) W § 11 dodaje się ust. 8 o brzmieniu:

" 8. Wnioski o dostarczenie tymczasowych pomieszczeń osobom, wobec których wszczęto egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego w którym orzeczono obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, bez prawa do lokalu socjalnego lub zamiennego, właściwa Komórka Urzędu Miasta umieszcza w Rejestrze osób oczekujących na wskazanie tymczasowego pomieszczenia. " ;

8) W § 11 dodaje się ust. 9 o brzmieniu:

" 9. Dostarczenie tymczasowych pomieszczeń osobom, o których mowa w ust.8, Wynajmujący realizuje w miarę pozyskiwania tymczasowych pomieszczeń do zasiedlenia, w kolejności zgłoszenia wniosku. " ;

9) zmienia się § 17, który otrzymuje brzmienie:

" W szczególnych przypadkach Prezydent Miasta posiada możliwość przyznania prawa do zawarcia umowy najmu lokalu zgodnie z zasadami współżycia społecznego z pominięciem kryteriów określonych w uchwale. W przypadkach, o których mowa wyżej Prezydent może także przyznać lokal lub tymczasowe pomieszczenie poza kolejnością. " .

§ 2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr IX/169/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 1 czerwca 2011 r. stanowiący "Regulamin przyznawania punktów mających wpływ na kolejnośćumieszczenia na liście osób uprawnionych do najmu lokali mieszkalnych" zmienia się pkt 5zastępując dotychczasowe brzmienie treścią: "5.Okres oczekiwania, za każdy pełny rokoczekiwania na prawomocnej liście osób uprawnionych do zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego przyznaje się 10 punktów."

§ 3. W załączniku Nr 3 do Uchwały Nr IX/169/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia1 czerwca 2011 r. stanowiący "Regulamin przyznawania punktów mających wpływ na kolejność umieszczenia na liście osób uprawnionych do najmu lokali socjalnych" zmienia się pkt 5zastępując dotychczasowe brzmienie treścią: "5. Okres oczekiwania, za każdy pełny rok.oczekiwania na prawomocnej liście osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przyznaje się 10 punktów."

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchyla się Uchwałę Nr XII/188/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 sierpnia2007 r. w sprawie zasad gospodarowania tymczasowymi pomieszczeniami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Przewodniczący Rady Miasta


Marian Błaszczyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »