| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Piotrkowie Trybunalskim za 2011 rok

Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281) Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego składa Radzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Piotrkowie Trybunalskim za rok 2011.

Na podstawie Zarządzenia Nr 476/10 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Piotrkowie Trybunalskim, komisja obradowała w składzie:

1) Krzysztof Chojniak, z mocy ustawy - Przewodniczący Komisji;

2) Ludomir Pencina - delegowany przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

3) Mariusz Staszek -delegowany przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

4) Włodzimierz Krzysztof Budkowski - powołany przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

5) Arkadiusz Winiarski - powołany przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

6) Bogdan Bujak - powołany przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

7) Artur Wnuk - delegowany przez Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim;

8) Tomasz Jędrzejczyk - delegowany przez Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

W pracach komisji uczestniczył prokurator Prokuratury Rejonowej wskazany przez Prokuratora Okręgowegow Piotrkowie Trybunalskim.

W okresie sprawozdawczym zorganizowano 4 posiedzenia.

Opracowano tematyczny harmonogram posiedzeń Komisji, który m.in. obejmował niżej wymienioną problematykę i zagadnienia:

1) Opracowanie programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2011;

2) Przyjęcie projektu "Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2011;

3) Przyjęcie informacji nt. działań podejmowanych przez Straż Miejską w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2010 r.;

4) Bezpieczeństwo oraz organizację ruchu drogowego na terenie miasta;

5) Ocenę zagrożenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta za 2010 rok;

6) Podsumowanie zagrożeń przestępczością na terenie miasta w 2010 roku, w tym opracowanie i omówienie aktualnej mapy zagrożeń przez przedstawicieli Policji;

7) Przyjęcie informacji o działaniach prowadzonych przez służby, inspekcji i straże na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2010 r.;

8) Działania służb, inspekcji i straży w przypadku bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia ludzi;

9) Zaopiniowanie budżetu miasta na 2012 rok w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa;

10) Opracowanie "Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2012";

11) Przyjęcie projektu "Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2012";

12) Ustalenie i przyjęcie harmonogramu prac komisji na rok 2012. Ponadto omawiano i analizowano na poszczególnych posiedzeniach wybrane kierunki działań wynikające z przedsięwzięć ujętych w specjalnie opracowanych, ramowych programach m.in.: "Bezpieczne Miasto 2011", "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok", "Program Przeciwdziałania Narkomani dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2011", "Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007 - 2013 dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego".

Istotną wagę poświęcono zagadnieniom dotyczącym niżej wymienionym obszarom problemowym:

- narkomanii w placówkach oświatowych i wychowawczych,

- demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz młodzieży,

- utrzymaniu porządku i czystości w mieście,

- bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Problematykę bezpieczeństwa upowszechniano i popularyzowano poprzez lokalne mass media, włączając do działań Zespół Rzecznika Prasowego Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, a także inne podmioty działające na terenie miasta.

Część wniosków z posiedzeń komisji, w miarę możliwości realizowano niezwłocznie, natomiast część ujęta została w sporządzonym przez Komisję projekcie "Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2011" pn. "Bezpieczne Miasto 2011".

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Piotrkowie Trybunalskim realizowała na przestrzeni 2011 roku zadania określone art. 38a ust. 2 wyżej wymienionej ustawy, wypracowując przy tym formy, sposoby i metody na bazie których uruchamiano szeroki wachlarz działań, zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, a tym samym bezpieczeństwa mieszkańców miasta, tworząc w oparciu o przygotowane projekty, opracowane koncepcje i analizy konkretne programy, realizowane w roku sprawozdawczym, a także w latach następnych.

Kierując się potrzebą wzrostu poziomu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, a także mając na uwadze poprawę stanu bezpieczeństwa w miejscach publicznych, wysunięto na Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wniosek o kontynuowaniu na terenie miasta dodatkowych pieszych patroli policyjnych w ramach systemu służb ponadnormatywnych, opłacanych ze środków finansowych miasta.

z up. Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego sprawującego funkcję starosty
Wiceprezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego


Andrzej Kacperek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Portal Skarbiec.Biz S.A.

Portal Skarbiec.Biz S.A. - największy w Polsce niezależny serwis o prawie, finansowaniu, gospodarce i rynku kapitałowym, który zachowuje pełną niezależność od banków, firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »