| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/174/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku

z dnia 31 stycznia 2012r.

w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) i art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1641, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) Rada Miejska w Kamieńsku uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin targowiska miejskiego zlokalizowanego na działce nr 118, obręb 4 przy ul. Kościuszki 29 w Kamieńsku w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr VI/50/94 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu targowiska.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńska.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kamieńsku


Jarosław Kozik


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/174/12
Rady Miejskiej w Kamieńsku
z dnia 31 stycznia 2012 r.

REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO

§ 1. Prowadzenie targowiska miejskiego jest zadaniem własnym gminy Kamieńsk, zwanej dalej "Gminą", służącym zaspakajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy.

§ 2. 1. Targowisko miejskie w Kamieńsku zlokalizowane jest na działce nr 118 obręb 4 przy ul. Kościuszki 29. Czynne jest dwa razy w tygodniu tj.w środę i piątek w godz. 6 00 - 13 00 .

§ 3. Działalność handlową na terenie targowiska mogą prowadzić:

1) osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnejutworzone zgodnie z prawem, spełniające warunki uprawniające do prowadzeniadziałalności gospodarczej,

2) producenci płodów rolnych wytwarzanych we własnych gospodarstwach rolnych,sadowniczych i hodowlanych,

3) rzemieślnicy i twórcy podmiotów rękodzieła ludowego i artystycznego - własne przedmioty wytworzone,

4) zbieracze runa leśnego i owoców leśnych.

§ 4. 1. Targowiskiem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest plac targowy, przeznaczony do handlu.

2. Zajmowane miejsca na targowisku oraz ustawianie straganów, ław, stołówi wszelkiego rodzaju sprzętu odbywa się przy przestrzeganiu granic wyznaczonych stanowisk handlowych.

3. Każdy ze sprzedających powinien zająć jedno z wyznaczonych stanowisk handlowych.

4. Dopuszcza się zajęcie przez jednego sprzedającego kilku wydzielonych stanowisk handlowych pod warunkiem uiszczenia opłaty za każde stanowisko oddzielnie.

5. Zarezerwowane miejsca sprzedaży nie mogą być udostępnione osobom innym niż wnoszącym opłatę rezerwacyjną.

6. Stanowiska handlowe są na terenie targowicy ponumerowane a ich usytuowanie obejmuje schemat.

7. Osoby prowadzące handel mogą korzystać z sanitariatów.

§ 5. Działalność handlowa nie może być prowadzona na jezdniach, chodnikach, przejściach przeznaczonych do ruchu i trawnikach.

§ 6. 1. Na targowisku mogą znajdować się tylko te pojazdy mechaniczne, z których bezpośrednio prowadzona jest sprzedaż towarów.

2. Pozostałe pojazdy należy parkować poza terenem targowiska.

§ 7. 1. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary i artykuły z wyjątkiem:

- napojów alkoholowych,

- nafty, benzyny, spirytusu (denaturatu) skażonego, trucizn, środki lecznicze,

- zagranicznych banknotów i monet,

- papierów wartościowych,

- broni, amunicji, materiałów oraz artykułów pirotechnicznych i wybuchowych,

- przedmiotów ekwipunku wojskowego,

- kamieni i metali szlachetnych oraz wykonywane z nich przedmioty,

- artykułów szkodliwych dla zdrowia, lub stanowiące zagrożenie dla życia ludzkiego oraz artykuły zepsute,

- towarów pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia,

- innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów.

2. Ryby, przetwory rybne, art. spożywcze pochodzenia zwierzęcego, wędliny, mięso i jego przetwory, tłuszcze zwierzęce i roślinne mogą być sprzedawane przy użyciu specjalistycznych środków transportowych, wyposażonych w urządzenia chłodnicze umożliwiające ich przechowywanie w oddzielnych dla każdego rodzaju artykułu komorach chłodniczych, które zapewnią odpowiednie warunki sanitarne.

3. Produkty wytwarzane w gospodarstwach rolnych, ogrodniczych, sadowniczychi hodowlanych mogą być sprzedawane przez producentów tylko w stanie nieprzetworzonym.

§ 8. Osoby handlujące na targowisku obowiązane są do:

- przestrzegania niniejszego regulaminu targowiska, przepisów porządkowych, sanitarnych,weterynaryjnych, przeciwpożarowych, dotyczących ochrony środowiska oraz innychpowszechnie obowiązujących przepisach prawa,

- stosowania się do poleceń wydanych przez prowadzącego targowisko,

- posiadania przy sobie dowodu tożsamości, aktualnego dowodu uiszczenia stosownej opłatytargowej, opłaty za rezerwację miejsca oraz okazywanie go na każde żądanieupoważnionych osób do kontroli,

- utrzymania stoiska handlowego w czystości i porządku, a po zakończeniu handlu miejscewinno być pozostawione w stanie czystym, a wszelkie odpady i śmieci powinny byćusunięte do przeznaczonych na ten cel pojemników na śmieci usytuowanych w stałymmiejscu na terenie placu targowego.

- wywieszenia tabliczki, szyldu z oznaczeniem przedsiębiorcy wskazaniem jego siedzibyi adresu z numerem wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub do rejestruprzedsiębiorców,

- uwidocznienia na towarach wystawionych do sprzedaży ceny lub wywieszenia cenników,

- używane na targowisku wagi i inne narzędzia pomiarowe powinny mieć ważną cechęlegalizacyjną oraz powinny być ustawione lub użytkowane w ten sposób, aby kupującymieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia i mierzenia.

§ 9. Zabrania się na targowisku i terenie bezpośrednio przyległym do targowiska:

- podawania i spożywania napojów alkoholowych,

- wyrzucania nieczystości w miejscach do tego nie przeznaczonych,

- sprzedaży towarów w drodze losowań lub przetargów oraz uprawiania gier hazardowych,

- handlu obnośnego,

- samowolnej zmiany usytuowania stanowiska handlowego i wydzielonej powierzchnisprzedaży oraz zmiany i zamiany wyznaczonego miejsca sprzedaży.

§ 10. 1. Wysokość opłaty targowej określa Rada Miejska w Kamieńsku odrębną uchwałą.

2. Pobieraniem opłaty targowej dziennej /jednorazowej/ od osób prowadzących handel na targowisku zajmują się upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Kamieńsku, którzy są zobowiązani do wydania pokwitowania za pobraną opłatę targową według ustalonego wzoru - bilet opłaty, który należy zachować do ukończenia handlowania w danym dniu.

3. Opłata jest ważna w dniu jej pobrania.

4. Aktualny wykaz stawek opłat winien być umieszczany na tablicy ogłoszeń targowiska. Wykaz ten obowiązani są również posiadać upoważnieni do pobrania opłaty pracownicy Urzędu Miejskiego.

5. Wysokość pozostałych opłat określona jest na podstawie odrębnych zarządzeń wydanych przez Burmistrza Kamieńska m.in. rezerwacji miejsc, itp.

§ 11. Sprzedaż towaru, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest on szkodliwy dla zdrowia, pochodzi z przestępstwa, wykroczenia lub innego nielegalnego źródła nabycia, będzie wstrzymana. Zarządzający poinformuje właściwe organy tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, organy porządkowe, Państwowego Lekarza Weterynaryjnego lub organy ścigania o przypadkach naruszeń obowiązujących przepisów prawa.

§ 12. Osoby prawne, fizyczne lub jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej mogą dokonywać rezerwacji stanowisk handlowych w Urzędzie Miejskim na podstawie umowy dzierżawy, za dodatkową opłatą. Minimalny okres rezerwacji - 1 miesiąc.

§ 13. Sprzedawcy i inne osoby przebywające na targowisku powinny wykonywać swoje czynności w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży i zakupie towarów.

§ 14. Skargi i wnioski w sprawie funkcjonowania targowiska można składać w Urzędzie Miejskim w dni targowe.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kamieńsku


Jarosław Kozik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Wicherkiewicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »