| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/105/12 Rady Gminy Lubochnia

z dnia 15 lutego 2012r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Lubochnia

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwala się Regulamin określający zasady korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Lubochnia stanowiący treść niniejszej uchwały.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o świetlicach wiejskich - należy przez to rozumieć Świetlicę wiejską w Brenicy i Świetlicę wiejską w Tarnowskiej Woli.

§ 3. 1. Działalność świetlicy wiejskiej ma na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie aktywności mieszkańców działających na rzecz wsi oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i sportowej. Świetlica wiejska jest miejscem spotkań integrujących środowisko.

2. Celem działania świetlicy wiejskiej jest:

1) popularyzacja amatorskich form artystycznych;

2) rozwój działalności kulturalnej adresowanej do różnych grup wiekowych społeczności wiejskiej;

3) promowanie sportu na wsi, podejmowanie działań rekreacyjnych;

4) organizacja imprez dla mieszkańców wsi (festyny, uroczystości);

5) organizacja zebrań i spotkań mieszkańców wsi;

6) organizacja spotkań sołtysa i rady sołeckiej z organizacjami i środowiskami lokalnymi;

7) organizacja spotkań lokalnych organizacji działających na terenie wsi np. Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Ludowe Zespoły Sportowe, stowarzyszenia;

8) promocja wsi i gminy.

Rozdział 2.
Zarządzanie majątkiem świetlic wiejskich

§ 4. 1. Świetlice wiejskie stanowią własność Gminy Lubochnia.

2. Świetlice wiejskie są udostępniane nieodpłatnie na zebrania wiejskie organizowane przez Gminę Lubochnia, zebrania i spotkania organizowane przez sołtysów, rady sołeckie, szkoły, organizacje społeczne działające w środowisku wiejskim (np. Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Ludowe Zespoły Sportowe, stowarzyszenia ).

3. Zarządzającym świetlicą wiejską jest powoływany przez Wójta Gminy gospodarz - opiekun, zwany dalej "gospodarzem świetlicy".

4. Ze świetlicy wiejskiej można korzystać po wcześniejszym uzgodnieniu z gospodarzem świetlicy.

5. Godziny otwarcia świetlicy wiejskiej są ustalane z gospodarzem świetlicy zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

Rozdział 3.
Korzystanie ze świetlic

§ 5. 1. Przy każdorazowym przekazaniu świetlicy wiejskiej, gospodarz świetlicy wraz z osobą na rzecz, której następuje przekazanie (organizator) sprawdzają stan pomieszczeń, urządzeń oraz wyposażenia. Wszelkie uwagi co do sposobu korzystania ze świetlicy i jej wyposażenia odnotowuje się w rejestrze udostępniania świetlicy wiejskiej, prowadzonym przez gospodarza świetlicy.

2. Korzystający ze świetlicy wiejskiej winni przestrzegać przepisów prawnych dotyczących w szczególności porządku publicznego, stanu sanitarnego, przepisów p-poż oraz innych.

3. Dzieci i młodzież niepełnoletnia mogą przebywać w świetlicy wiejskiej tylko pod opieką osób dorosłych.

4. Osoba zgłaszająca się po klucze każdorazowo wpisuje się do rejestru udostępniania świetlicy wiejskiej prowadzonego przez gospodarza świetlicy, potwierdzając jednocześnie zobowiązanie do sprawowania nadzoru nad grupą korzystającą ze świetlicy wiejskiej.

5. Osoby korzystające ze świetlicy wiejskiej zobowiązane są do pozostawienia porządku i czystości w pomieszczeniach świetlicy oraz jej otoczeniu.

6. Za ewentualne szkody wynikłe z nieprawidłowego użytkowania pomieszczeń świetlicy wiejskiej i jej wyposażenia uszkodzenia odpowiada organizator korzystający ze świetlicy. Winien on usunąć powstałe usterki w terminie wskazanym przez gospodarza świetlicy. W przypadku niezastosowania się do powyższych wytycznych, szkoda zostanie naprawiona z budżetu Gminy, a osoba korzystająca ze świetlicy zostanie obciążona kosztami naprawy.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 6. Zobowiązuje się Wójta Gminy do wywieszenia niniejszego Regulaminu w formie tablicy informacyjnej w świetlicach wiejskich.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubochnia.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Majchrowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »