| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/135/12 Rady Powiatu Łaskiego

z dnia 9 lutego 2012r.

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łasku

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz.1039, Nr 185, poz. 1092) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łasku, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku obowiązywać będzie od dnia 01 czerwca 2012 r.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu tracą moc uchwały: Uchwała Nr LI/431/10 Rady Powiatu Łaskiego z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku, Uchwała Nr IV/29/11 Rady Powiatu Łaskiego z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie i załącznikach do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku, Uchwała Nr VII/59/11 Rady Powiatu Łaskiego z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie i załącznikach do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego


Andrzej Banaszczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/135/12
Rady Powiatu Łaskiego
z dnia 9 lutego 2012 r.

Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasku, zwany dalej "Zakładem", jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

§ 2. Podmiotem tworzącym "Zakład" jest Powiat Łaski.

§ 3. Siedzibą "Zakładu" jest miasto Łask, ul. Warszawska 62.

§ 4. "Zakład" działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym podstawowym obszarem udzielania świadczeń zdrowotnych jest miasto i gmina Łask.

Rozdział 2.
Cele, zadania i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

§ 5. Głównym celem "Zakładu" jest podejmowanie działań na rzecz ochrony oraz poprawy stanu zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej oraz stałe podnoszenie jakości świadczonych usług, a także propagowanie zachowań prozdrowotnych i przestrzeganie praw pacjenta zawartych w obowiązujących przepisach.

§ 6. 1. Zadaniem "Zakładu" jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych w zakresie: dermatologii, zdrowia psychicznego, leczenia uzależnień od alkoholu.

2. "Zakład" wykonuje określone w odrębnych przepisach zadania związane z potrzebami obronnymi państwa oraz gotowością do działania w sytuacjach kryzysowych i stanach nadzwyczajnych.

§ 7. Zakres udzielanych przez "Zakład" świadczeń zdrowotnych obejmuje w szczególności:

1) udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych;

2) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia;

3) zapobieganie powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne;

4) czynności z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Rozdział 3.
Organy "Zakładu" i struktura organizacyjna

§ 8. 1. "Zakładem" kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik "Zakładu".

2. Kierownik "Zakładu" samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania "Zakładu" i ponosi odpowiedzialność za zarządzanie "Zakładem".

3. Stosunek pracy z Kierownikiem "Zakładu" nawiązuje Starosta Powiatu Łaskiego na podstawie powołania, umowy o pracę albo zawiera umowę cywilnoprawną.

§ 9. 1. Kierownik "Zakładu" jest przełożonym wszystkich pracowników "Zakładu".

2. Kierownik "Zakładu" ustala regulamin organizacyjny "Zakładu", określający sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych, nieuregulowane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub statucie.

§ 10. 1. Strukturę organizacyjną jednostki, jaką jest "Zakład", tworzą następujące komórki organizacyjne:

1) Poradnia Dermatologiczna;

2) Poradnia Zdrowia Psychicznego;

3) Poradnia Uzależnień od alkoholu;

4) Dział Administracyjny.

2. Pozostałą strukturę organizacyjną "Zakładu" tworzą inne komórki organizacyjne i stanowiska niezbędne do prawidłowego funkcjonowania "Zakładu".

Rozdział 4.
Rada Społeczna

§ 11. 1. Rada Społeczna działająca przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łasku zwana dalej Radą Społeczną, jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Kierownika "Zakładu".

2. Rada Społeczna wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

3. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin Rady Społecznej, stanowiący załącznik nr 1 do Statutu.

§ 12. 1. Radę Społeczną w składzie 8 osób powołuje i odwołuje Rada Powiatu Łaskiego.

2. W skład Rady Społecznej wchodzą:

a) jako przewodniczący - Starosta Łaski lub przedstawiciel Starosty Łaskiego,

b) jako członkowie:

- przedstawiciel Wojewody Łódzkiego,

- przedstawiciele wyłonieni przez Radę Powiatu Łaskiego w liczbie 6 osób w tym wicestarosta.

3. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata i kończy się wraz z powołaniem nowej Rady Społecznej.

4. Członek Rady Społecznej może być odwołany z jej składu przed upływem kadencji w przypadku:

1) rezygnacji;

2) zgonu;

3) odwołania przez organ, który go wskazał.

5. Od uchwał Rady Społecznej Kierownikowi "Zakładu" przysługuje odwołanie do podmiotu tworzącego.

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa

§ 13. "Zakład" prowadzony jest w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązania.

§ 14. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasku decyduje o podziale zysku.

§ 15. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasku pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.

§ 16. 1. Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami oraz majątkiem własnym.

2. Zakład prowadzi gospodarkę finansową opierając się na planie finansowym ustalonym przez Kierownika "Zakładu" i zaopiniowanym przez Radę Społeczną.

3. "Zakład" może uzyskiwać środki finansowe:

1) z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;

2) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego;

3) na cele i na zasadach określonych w przepisach art. 114-117 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.;

4) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami;

5) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o którym mowa w art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.

4. Wpływy finansowe z działalności gospodarczej oraz z tytułu dzierżawy i najmu w całości są przeznaczane na sfinansowanie działalności statutowej "Zakładu".

§ 17. 1. Rada Powiatu Łaskiego wybiera, w trybie określonym przepisami prawa biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie roczne sprawozdania finansowego.

2. Roczne sprawozdanie finansowe "Zakładu" zatwierdza Rada Powiatu Łaskiego, po zaopiniowaniu przez Radę Społeczną.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie dotyczącym funkcjonowania "Zakładu".


Załącznik Nr 1 do Statutu SP ZOZ w Łasku do Uchwały Nr XV/135/12
Rady Powiatu Łaskiego
z dnia 9 lutego 2012 r.

Regulamin pracy i tryb działania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

§ 1. 1. Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, zwana dalej Radą jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Powiatu Łaskiego oraz organem doradczym kierownika "Zakładu".

2. Radę Społeczną "Zakładu" powołuje i odwołuje Rada Powiatu Łaskiego.

3. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

§ 2. Siedzibą Rady Społecznej SP ZOZ jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasku, ul. Warszawska 62.

§ 3. Pieczęcią urzędową Rady Społecznej SP ZOZ jest pieczęć podłużna o treści: "Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku".

§ 4. Do zadań Rady Społecznej SP ZOZ należy:

1. Przedstawianie Powiatowi Łaskiemu wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją "Zakładu", jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

c) przyznawania Kierownikowi "Zakładu" nagród,

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej o zarządzanie "Zakładem" z jego Kierownikiem.

2. Uchwalanie Statutu "Zakładu" oraz dokonywanie w nim zmian, a następnie przedkładanie Statutu do zatwierdzenia Radzie Powiatu.

3. Przedstawianie Kierownikowi "Zakładu" wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego i inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,

c) kredytów bankowych, pożyczek lub dotacji,

d) podziału zysku.

4. Uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia Radzie Powiatu.

5. Zatwierdzanie regulaminu porządkowego "Zakładu".

6. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń "Zakładu" z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.

7. Przedstawianie wniosków organowi finansującemu określony zakres działalności, w którego imieniu Rada Społeczna wykonuje swoje zadania.

8. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i Statucie "Zakładu".

§ 5. 1. W skład Rady Społecznej wchodzą:

a) jako przewodniczący - Starosta Łaski lub przedstawiciel Starosty Łaskiego,

b) jako członkowie:

- przedstawiciel Wojewody Łódzkiego,

- przedstawiciele wyłonieni przez Radę Powiatu Łaskiego w liczbie 6 osób w tym wicestarosta.

2. W posiedzeniach plenarnych Rady Społecznej uczestniczy Kierownik "Zakładu" oraz przedstawiciele organizacji związkowych.

3. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.

§ 6. 1. Rada wybiera spośród swoich członków wiceprzewodniczącego.

2. Wybór odbywa się większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady, w głosowaniu jawnym (przy udziale co najmniej 2/3 wszystkich członków).

§ 7. Członkostwo w Radzie Społecznej wygasa w przypadku:

a) rezygnacji,

b) zgonu,

c) odwołania przez organ, który go wskazał.

§ 8. Rada obraduje na posiedzeniach:

1. Zwyczajnych - zwoływanych nie rzadziej niż raz w kwartale.

2. Nadzwyczajnych - zwoływanych na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Rady bądź na pisemny wniosek Kierownika "Zakładu". W sytuacjach określonych w ust. 2 posiedzenie Rady powinno się odbywać w ciągu 2 tygodni od dnia złożenia wniosku.

§ 9. 1. Posiedzenie Rady zwołuje jej przewodniczący określając termin posiedzenia, jego miejsce i porządek obrad.

2. O posiedzeniu zawiadamia się członków oraz innych uczestników posiedzenia, co najmniej 7 dni przez jego terminem, wskazując w zawiadomieniu: miejsce, dzień, godzinę rozpoczęcia posiedzenia i proponowany porządek obrad, a także załącza się materiały będące przedmiotem obrad. Nie zachowanie terminów określonych w ust.2 usprawiedliwiają tylko ważne powody.

3. Ust.2 nie dotyczy posiedzeń nadzwyczajnych.

§ 10. 1. Posiedzenie otwiera i prowadzi przewodniczący, a w razie jego nieobecności bądź niemożliwości przewodniczenia obradom - wiceprzewodniczący.

2. Przewodniczący posiedzenia, na podstawie listy obecności członków, stwierdza prawomocność obrad.

3. W razie braku wymaganej liczby członków Rady, przewodniczący przerywa obrady, wyznacza nowy termin posiedzenia z tym, że dotychczas podjęte uchwały zachowują swoją moc.

4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska członków, którzy nie przybyli na posiedzenie bądź je opuścili bez usprawiedliwienia odnotowuje się w protokole posiedzenia; członków obecnych uznaje się za powiadomionych o nowym terminie.

§ 11. 1. Po otwarciu posiedzenia przewodniczący przedstawia projekt porządku obrad.

2. W trakcie posiedzenia z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad może wystąpić każdy członek oraz Kierownik "Zakładu", a także przedstawiciel samorządu zawodu medycznego.

3. Porządek obrad winien przewidywać przyjęcie przez członków Rady protokołu z poprzedniego posiedzenia po uprzednim jego odczytaniu na posiedzeniu przez prowadzącego obrady.

4. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń, a tylko w uzasadnionych przypadkach może udzielić głosu poza kolejnością.

5. Przewodniczący udziela głosu poza porządkiem obrad lub w związku z dyskusją, jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego.

6. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad.

§ 12. 1. Sprawy rozpatrywane przez Radę rozstrzygane są w formie uchwał, które są odrębnymi dokumentami załączanymi do protokołu posiedzenia.

2. Uchwały o charakterze proceduralnym są odnotowane w protokole posiedzenia.

§ 13. 1. Uchwały Rady są ważne, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 50% + 1 osoba składu Rady.

2. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. W uzasadnionych przypadkach na wniosek chociaż jednego członka Rady przewodniczący może zarządzić głosowanie tajne.

3. Uchwały Rady dotyczące statutu, regulaminu oraz ich zmian wymagają podjęcia większością kwalifikowaną, tj. 2/3 aktualnego składu Rady.

§ 14. 1. Uchwały Rady powinny zawierać:

a) numer, datę i tytuł,

b) podstawę prawną lub faktyczną,

c) przedmiot sprawy,

d) określenie organów zobowiązanych do wykonania uchwały,

e) termin wejścia w życie uchwały,

f) ewentualny czas obowiązywania uchwały,

g) postanowienie uchylające lub zmieniające dotychczas obowiązujące uchwały,

h) sposób ogłoszenia uchwały.

2. Uchwały podpisuje przewodniczący obrad.

3. Uchwały kolejno numeruje się cyframi arabskimi łamanymi przez dwie ostatnie cyfry roku, np. 2/92, 4/94 uwzględniając przy tym numer posiedzenia określony cyfrą rzymską, np. I/2/92.

4. Nowa numeracja zaczyna się z początkiem kadencji Rady.

§ 15. 1. W głosowaniu mogą brać udział wyłącznie członkowie Rady.

2. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący obrad. Odbywa się ono przez podniesienie ręki przez członków Rady.

3. Głosowanie tajne przeprowadza 2-osobowa Komisja Skrutacyjna wybrana spośród członków Rady w głosowaniu jawnym.

4. W głosowaniu tajnym członkowie głosują na kartkach ostemplowanych pieczątką Rady.

5. Po przeliczeniu głosów, przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół i podaje wyniki głosowania.

§ 16. 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała największą ilość głosów "za".

2. Bezwzględna większość głosów oznacza liczbę głosów "za" przewyższającą połowę ważnych głosów.

§ 17. 1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie dokładnie określa jego treść, zgodnie z intencją wnioskodawcy.

2. W pierwszej kolejności głosuje się nad wnioskiem "najdalej idącym".

§ 18. W miarę potrzeby Rada powołuje komisję, określając zakres jej działania i termin wykonania zadań.

§ 19. 1. Z przebiegu każdego posiedzenia Rady oraz Komisji sporządzany jest protokół, który jest jedynym urzędowym zapisem obrad. Protokół sporządza protokolant.

2. Protokół powinien zawierać:

a) numer, datę i miejsce posiedzenia,

b) stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,

c) porządek obrad,

d) przebieg obrad ze streszczeniem,

e) tekst uchwał, jeśli nie stanowią one odrębnych dokumentów,

f) wyniki głosowań z podaniem głosów: za, przeciw i wstrzymujących się,

g) podpisy przewodniczącego posiedzenia i protokolanta.

Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi łamanymi przez dwie ostatnie cyfry roku, np. I/92, II/93, itp.

3. Nowa numeracja zaczyna się z początkiem kadencji Rady.

4. Do protokołu dołączą się listę obecności członków wraz z listą osób mających prawo uczestniczenia w posiedzeniach oraz listę osób zaproszonych, teksty odrębnych uchwał, oświadczenia i inne dokumenty złożone przewodniczącemu obrad.

5. Udostępnienie informacji i materiałów objętych tajemnicą państwową lub zawodową odbywa się na zasadach określonych w odpowiednich aktach normatywnych.

6. Protokoły z posiedzeń Rady przechowywane są w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łasku.

§ 20. 1. Rada Społeczna ma prawo wglądu do dokumentów źródłowych w zakresie gospodarki finansowej.

2. Rada Społeczna ma prawo żądać od Kierownika "Zakładu" przedstawienia analiz i opracowań dotyczących rodzaju, zakresu i ilości udzielanych świadczeń zdrowotnych.

§ 21. 1. W przypadku sporu między Radą Społeczną, a Kierownictwem "Zakładu", każda ze stron określa w protokole swoje stanowisko.

2. Strony sporu podejmują niezwłoczne rokowania w celu rozstrzygnięcia sporu w drodze porozumienia.

3. W razie nie osiągnięcia porozumienia winien być sporządzony protokół rozbieżności, ze wskazaniem stanowisk obu stron.

§ 22. Interpretacja przepisów niniejszego regulaminu należy do Rady Społecznej.

§ 23. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Rada Społeczna, w formie odrębnych uchwał.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

iMoto portal zmotoryzowanych

iMoto to nowe rozwiązanie w sferze internetowej, które łączy w sobie szereg funkcji przydatnych dla właścicieli samochodów i motocykli.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »