| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/91/11 Rady Gminy Lubochnia

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Lubochnia Dworska w gminie Lubochnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717; zm.: z 2004 roku Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 roku Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635,z 2007 roku Nr 127, poz. 880, z 2008 roku Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 roku Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901), w nawiązaniu do uchwały Nr VI/22/2011 Rady Gminy Lubochnia z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Lubochnia Dworska w gminie Lubochnia, a także stwierdzając, że nie narusza on ustaleń "studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubochnia", przyjętego uchwałą Nr XLII/220/06 Rady Gminy Lubochnia z dnia 30 sierpnia 2006r., uchwala się, co nastepuje:

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Lubochnia Dworska w gminie Lubochnia , zwany dalej "planem" .

§ 2. Granica obszaru objętego planem jest zgodna z granicą planu ustaloną na załączniku do uchwały Nr VI/21/2011 Rady Gminy Lubochnia z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Lubochnia Dworska w gminie Lubochnia.

§ 3. 1. Integralną część planu stanowią:

1) niniejsza uchwała;

2) załącznik graficzny nr 1 - w skali 1:1000, zwany dalej "rysunkiem planu".

2. Załącznikami do uchwały są:

1) załącznik nr 1 - załącznik graficzny zwany rysunkiem planu;

2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcia Rady Gminy Lubochnia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu;

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcia Rady Gminy Lubochnia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

3. Jeżeli w uchwale jest mowa o:

1) "działce inwestycyjnej" - należy przez to rozumieć: jedną lub zespół działek ewidencyjnych, na których będzie się realizowało inwestycję objętą jednym (ewentualnie etapowym) pozwoleniem na budowę;

2) "intensywności zabudowy" - należy przez to rozumieć: wskaźnik, który wyraża stosunek sumy powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych istniejących i projektowanych budynków do całkowitej powierzchni działki inwestycyjnej;

3) "nieprzekraczalnej linii zabudowy" - należy przez to rozumieć: liniowe oznaczenie graficzne, po wewnętrznej stronie którego dopuszcza się wznoszenie naziemnych części budynku, z zastrzeżeniem: naziemna część budynku nie może wykraczać poza zewnętrzną krawędź linii z wyjątkiem elementów, o których mowa w § 4, ust. 2, pkt 1;

4) "obowiązującej linii zabudowy" - należy przez to rozumieć: liniowe oznaczenie graficzne, po wewnętrznej stronie którego dopuszcza się wznoszenie naziemnych części budynku, z zastrzeżeniem: frontowa ściana budynku musi się pokrywać z zewnętrzną krawędzią linii z wyjątkiem elementów, o których mowa w § 5, ust. 2, pkt 1;

5) "uciążliwości" - należy przez to rozumieć: zjawiska o negatywnym wpływie na warunki życia mieszkańców oraz stan środowiska przyrodniczego, w tym m.in. zanieczyszczenie powietrza, wód i gleby, hałas, wibracje, promieniowanie niejonizujące, odory i inne w rozumieniu przepisów odrębnych;

6) "usłudze nieuciążliwej" - należy przez to rozumieć: działalności usługowe spełniające wymogi ochrony środowiska, dla których nie jest wymagana decyzja środowiskowa, w rozumieniu przepisów odrębnych;

7) "przeznaczeniu terenu" - należy przez to rozumieć: funkcje zabudowy, a także sposoby zagospodarowania oraz rodzaje działalności dopuszczone na poszczególnych terenach;

8) "przeznaczeniu podstawowym" - należy przez to rozumieć: przeznaczenie terenu, jakie może występować na działce inwestycyjnej i w budynkach na niej zlokalizowanych w sposób samodzielny lub niesamodzielny, przy założeniu, że jego udział będzie stanowił więcej niż 50% powierzchni terenu w ramach poszczególnych działek inwestycyjnych i powierzchni użytkowej budynków na nich zlokalizowanych;

9) "przeznaczeniu towarzyszącym" - należy przez to rozumieć: przeznaczenie terenu, jakie może jedynie współwystępować z podstawowym przeznaczeniem terenu;

10) "rysunku planu" - należy przez to rozumieć: rysunek planu na mapie zasadniczej w skali 1:1000, stanowiący załącznik graficzny nr 1. do niniejszej uchwały;

11) "terenie" - należy przez to rozumieć: ograniczoną liniami rozgraniczającymi część obszaru planu oznaczoną symbolem, o ustalonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania terenu.

4. W odniesieniu do innych określeń użytych w niniejszej uchwale, a nie ujętych w § 3, ust. 3, należy stosować definicje zgodne z obowiązującymi przepisami i aktami prawnymi.

§ 4. 1. Oznaczenia graficzne na rysunku planu, które są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania;

3) obowiązująca linia zabudowy;

4) nieprzekraczalna linia zabudowy;

5) nieprzekraczalna linia zabudowy mieszkaniowej;

6) przeznaczenia terenu:

a) MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) MN-U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej,

c) U - teren zabudowy usługowej,

d) UA/UBp - teren usług administracji i bezpieczeństwa publicznego,

e) UZ - teren usług zdrowia,

f) UK/US - teren usług kultury, sportu i rekreacji,

g) WS - teren wód powierzchniowych śródlądowych,

h) ZNU - teren zieleni nieurządzonej,

i) KSp - teren parkingów powierzchniowych,

j) KDZ - teren dróg publicznych klasy zbiorczej,

k) KDL - teren dróg publicznych klasy lokalnej,

l) KDD - teren dróg publicznych klasy dojazdowej,

m) KPJ - teren komunikacji pieszo-jezdnej,

n) KPR - teren komunikacji pieszo-rowerowej,

o) IE - teren infrastruktury elektroenergetycznej,

p) IK - teren infrastruktury kanalizacyjnej;

7) granica strefy "E" ochrony ekspozycji.

2. Elementy planu o charakterze informacyjnym:

1) cały obszar mpzp - Koluszkowsko - Lubochniański Obszar Chronionego Krajobrazu - projekt;

2) warunki niekorzystne, utrudniające budownictwo (wg. Mapy Geologiczno - Gospodarczej Polski).

Rozdział 2.
USTALENIA OGÓLNE

§ 5. 1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów: zawarte są w rozdziale "Przepisy ogólne" §4 ust. 1 pkt 6 oraz w rozdziale "Ustalenia szczegółowe" §6 ÷ §19 niniejszego planu.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) w zakresie lokalizowania zabudowy dopuszcza się wysunięcie przed ustalone w planie linie zabudowy:

a) na maksymalną odległość - 1,5 m: wykuszy, loggi, gzymsów, okapów, zadaszeń, wejść, elementów odwodnienia dachów, balkonów, galerii, werand, tarasów, schodów zewnętrznych oraz elementów budynków w całości zlokalizowanych pod ziemią,

b) obiektów małej architektury, dojazdów, miejsc postojowych oraz urządzeń dla niepełnosprawnych;

2) w zakresie istniejącej zabudowy dopuszcza się zachowanie budynków:

a) wykraczających poza ustalone w planie linie zabudowy, z możliwością ich remontu, przebudowy, odbudowy i rozbudowy, w sposób niewykraczający poza wysunięte przed te linie obrysy budynków, wraz z takimi elementami jak: wykusze, loggie, gzymsy, okapy, zadaszenia, wejścia, elementy odwodnienia dachów, balkony, galerie, werandy, tarasy oraz schody zewnętrzne,

b) wyższych niż określone w "Ustaleniach szczegółowych", z możliwością ich przebudowy, odbudowy i rozbudowy, niewykraczającej poza dotychczasową wysokość;

3) w zakresie lokalizowania reklam ustala się:

a) na terenach: ZNU, KSp, KPJ, KPR, IE, IK zakaz lokalizowania reklam,

b) na terenach: MN, MN-U, U, UA/UBp, UZ, UK/US dopuszczenie lokalizowania reklam wyłącznie związanych z działalnością prowadzoną w granicach działek inwestycyjnych, na których zostaną usytuowane,

c) na terenach: KDZ, KDL, KDD dopuszczenie lokalizowania reklam wyłącznie w formie słupów ogłoszeniowo - reklamowych,

d) na terenach: MN dopuszczenie lokalizowania reklam wyłącznie na płaszczyznach elewacji budynków,

e) na terenach: MN zakaz lokalizowania reklam o powierzchni reklamowej większej niż 1 m 2 w granicach jednej działki inwestycyjnej.

3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) nakaz utrzymania standardów emisyjnych przez nowe obiekty budowlane, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) zakaz lokalizowania inwestycji, których działalność może powodować uciążliwość wykraczającą poza działkę inwestycyjną, do której inwestor posiada tytuł prawny, z wyjątkiem celu publicznego z zakresu łączności publicznej;

3) w zakresie ochrony akustycznej ustala się maksymalny - dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB, zgodny z przepisami odrębnymi:

a) na terenach: MN jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) na terenach: MN-U jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej;

4) tereny w całości znajdują się w granicach projektowanego Koluszkowsko - Lubochniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;

5) lokalizowanie ogrodzeń w odległości minimum: 1,5 m od granicy z terenem: 13.WS .

4. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: obszar planu znajduje się w strefie "E" ochrony ekspozycji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Lubochni, w jej zasięgu ustalenia dotyczące ochrony są zgodne z ustaleniami ogólnymi i szczegółowymi uchwały w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

5. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) na obszarze planu nie wyznacza się obszarów przestrzeni publicznej, o których mowa w art. 10 ust. 2, pkt 8 i art. 2, pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.);

2) dla pozostałych terenów przestrzeni publicznej wymagania są zgodne z ustaleniami ogólnymi i szczegółowymi uchwały.

6. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów: tereny: 6.KDD, 7.KDD, 14.MN-U, 16.MN, 18.ZNU, 19.MN-U, 20.U częściowo znajdują się w strefie warunków niekorzystnych, utrudniających budownictwo (wg. Mapy Geologiczno - Gospodarczej Polski), w jej zasiągu dopuszcza się lokalizowanie zabudowy po wykonaniu ekspertyzy geologicznej określającej warunki gruntowo-wodne.

7. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości oraz minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych:

1) na obszarze niniejszego planu nie ustala się granic obszarów wymagających scalenia i podziału nieruchomości zgodnych z art. 15 ust. 3, pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.);

2) dopuszcza się wydzielanie działek o mniejszych wielkościach niż określone w ustaleniach szczegółowych, w sytuacji kiedy:

a) wydzielone działki zostaną przeznaczone na powiększenie działek sąsiednich (poprzez ich scalenie), z zastrzeżeniem: działki budowlane uzyskane w wyniku tego podziału i nie przewidziane na powiększenie działek sąsiednich muszą spełniać warunki minimalnych wielkości określonych w ustaleniach szczegółowych,

b) działka powstanie w wyniku wydzielenia jej części pod sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz obiekty układu komunikacyjnego.

8. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) w zakresie lokalizowania oraz przebudowy sieci infrastruktury technicznej ustala się:

a) dopuszczenie lokalizowania wszelkich sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) podczas prac inwestycyjnych nakaz uwzględnienia stref technicznych, eksploatacyjnych itp. od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

c) dopuszczenie zmiany przebiegu istniejących sieci w sposób powodujący ograniczenie w użytkowaniu działek, wykraczające poza dotychczasowe strefy: techniczne, eksploatacyjne, itp.;

2) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

a) zaopatrzenie w wodę z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej,

b) dopuszczenie lokalizowania indywidualnych ujęć wody;

3) w zakresie odprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych ustala się:

a) zakaz odprowadzania ścieków powstałych na obszarze planu do wód powierzchniowych, rowów melioracyjnych oraz wprost do gruntu,

b) odprowadzanie ścieków do istniejącej i projektowanej kanalizacji sanitarnej,

c) dopuszczenie odprowadzania ścieków z budynków mieszkalnych do zbiorników bezodpływowych, do czasu budowy sieci kanalizacyjnej przewidzianej do ich obsługi,

d) zakaz stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków;

4) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się:

a) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenach własnych inwestorów, poprzez odprowadzanie ich w stanie niezanieczyszczonym do gruntu do czasu budowy kanalizacji deszczowej,

b) nakaz podczyszczania zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych na terenach własnych inwestorów przed ich odprowadzeniem do gruntu,

c) nakaz podłączenia działek i budynków do sieci kanalizacji deszczowej wybudowanej do ich obsługi,

d) nakaz utwardzania i skanalizowania terenów o powierzchni min. 0,1 ha, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi i chemicznymi;

5) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

a) realizację zasilania z istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia, z możliwością budowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej lub kablowej;

6) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

a) zaopatrzenie w gaz z istniejącej i projektowanej sieci gazowej,

b) zakaz lokalizowania ogrodzeń w odległości mniejszej niż: 1 m od gazociągu w rzucie poziomym,

c) dopuszczenie stosowania indywidualnych zbiorników gazowych;

7) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się:

a) indywidualne i zbiorowe zaopatrzenie w energię cieplną,

b) stosowanie proekologicznych wysokosprawnych źródeł energii cieplnej, charakteryzujących się brakiem lub niską emisją substancji do powietrza;

8) w zakresie obsługi telekomunikacji ustala się:

a) możliwość świadczenia usług telekomunikacyjnych przez wszystkich uprawnionych operatorów,

b) na terenach: MN, MN-U, UZ, UK/US dopuszczenie lokalizowanie infrastruktury telekomunikacyjnej wyłącznie o nieznacznym oddziaływaniu w rozumieniu przepisów odrębnych;

9) w zakresie gospodarki odpadami ustala się:

a) gospodarowanie odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi oraz gminnymi regulaminami.

9. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania:

1) dopuszcza się użytkowanie działek inwestycyjnych zgodnie z ich dotychczasowym przeznaczeniem, pod warunkami że nie będzie ono źródłem uciążliwości wykraczającej poza granicę działki inwestora, z wyjątkiem celu publicznego z zakresu łączności publicznej;

2) zakaz lokalizowania zabudowy tymczasowej.

10. Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: stawka procentowa wynosi 25%, słownie: dwadzieścia pięć procent.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe

§ 6. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: 16.MN, 26.MN, 31.MN, 32.MN, 33.MN ustala się przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się lokalizowanie:

a) lokali usługowych - nieuciążliwych z wykluczeniem usług związanych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów, handlu hurtowego, warsztatów i myjni samochodowych, wyłącznie w części parterowej budynku, o udziale powierzchniowym zgodnym z przepisami odrębnymi,

b) budynków gospodarczych,

c) obiektów małej architektury,

d) dojazdów, miejsc do parkowania i garaży,

e) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

f) zieleni urządzonej;

2) lokalizowanie zabudowy wyłącznie w układzie wolno stojącym;

3) lokalizowanie wyłącznie jednego budynku mieszkalnego na jednej działce budowlanej;

4) zakaz sytuowania ściany budynków na granicy z działką sąsiednią;

5) intensywność zabudowy:

a) maksymalna - 0,3,

b) minimalna - 0,1;

6) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki inwestycyjnej - 60%;

7) maksymalna wysokość zabudowy:

a) mieszkaniowej: 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze użytkowe) - 10 m,

b) gospodarczej i garażowej - 5 m;

8) stosowanie dachów: płaskich, jednospadowych, dwuspadowych i wielospadowych o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu w zakresie 15 0 - 45 0 ;

9) stosowanie kolorystyki dachów w tonacji: czerwieni, brązu i szarości;

10) w wypadku dachów spadzistych stosowanie pokrycia w formie: dachówki lub materiałów o wyglądzie zbliżonym do dachówki;

11) zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i ogrodzeń, w tym: niebieskiego, fioletowego, pomarańczowego, różowego i czerwonego, o ile nie jest to związane z prezentacją znaku graficznego prowadzonej tam działalności gospodarczej;

12) nakaz zharmonizowania kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych poszczególnych budynków zlokalizowanych na tych samych działkach inwestycyjnych;

13) dopuszcza się grodzenie działek pod warunkiem:

a) stosowania zakazu ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,

b) stosowania ogrodzeń ażurowych minimalnie w - 70% (rozliczanych w ramach jednego segmentu ogrodzenia),

c) stosowania ogrodzeń o maksymalnej wysokości - 1,60 m;

14) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji:

a) minimalnie - 2 miejsca postojowe na budynek mieszkalny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) minimalnie - 1 miejsce postojowe na 35 m 2 powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe na jeden lokal użytkowy,

c) wszystkie miejsca do parkowania oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy należy lokalizować w ramach działek inwestycyjnych, na których te budynki są usytuowane lub na działce albo jej części położonej w bezpośrednim sąsiedztwie, do której inwestor posiada tytuł prawny,

d) realizowanie miejsc do parkowania w formie:

- wydzielonych miejsc postojowych na powierzchni terenu;

- garaży.

3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości oraz minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych:

1) minimalna wielkość nowych działek budowlanych - 1200 m 2 ;

2) minimalna szerokość frontów nowych działek budowlanych: 18 m;

3) dopuszcza się wydzielanie działek o szerokości frontów minimum: 14 m, w wypadku działek posiadających taką szerokość frontu;

4) kąt położenia granic nowych działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego:

a) 80 0 ÷ 100 0 ,

b) w wypadku braku możliwości zachowania parametru, o którym mowa w lit. a, dopuszcza się podziały równoległe do istniejących granic działek.

§ 7. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: 11.MN-U, 14.MN-U, 19.MN-U, 24.MN-U, 27.MN-U ustala się przeznaczenie:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) zabudowa usługowa - usługi nieuciążliwe z wykluczeniem usług związanych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów, handlu hurtowego, warsztatów i myjni samochodowych.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się lokalizowanie:

a) budynków gospodarczych,

b) obiektów małej architektury,

c) dojazdów, miejsc do parkowania i garaży,

d) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

e) zieleni urządzonej;

2) lokalizowanie zabudowy na terenach:

a) 19.MN-U, 27.MN-U wyłącznie w układzie wolno stojącym,

b) 14.MN-U , 24.MN-U wyłącznie w układzie wolno stojącym i bliźniaczym,

c) 11.MN-U w układzie wolno stojącym, bliźniaczym i szeregowym;

3) lokalizowanie wyłącznie jednego budynku z funkcją mieszkalną na jednej działce budowlanej;

4) zakaz sytuowania ściany budynków na granicy z działką sąsiednią, za wyjątkiem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie bliźniaczym i szeregowym;

5) intensywność zabudowy na terenach:

a) 19.MN-U, 27.MN-U :

- maksymalna - 0,3,

- minimalna - 0,1;

b) 14.MN-U, 24.MN-U :

- maksymalna - 0,35,

- minimalna - 0,1;

c) 11.MN-U :

- maksymalna - 0,4,

- minimalna - 0,1;

6) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki inwestycyjnej na terenach:

a) 19.MN-U, 27.MN-U - 50%,

b) 14.MN-U , 24.MN-U - 40%,

c) 11.MN-U - 30%;

7) maksymalna wysokość zabudowy:

a) mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej i usługowej: 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze użytkowe) - 10 m,

b) gospodarczej i garażowej - 5 m;

8) stosowanie dachów: płaskich, jednospadowych, dwuspadowych i wielospadowych o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu w zakresie 15 0 - 45 0 ;

9) stosowanie kolorystyki dachów w tonacji: czerwieni, brązu i szarości;

10) w wypadku dachów spadzistych stosowanie pokrycia w formie: dachówki lub materiałów o wyglądzie zbliżonym do dachówki;

11) zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i ogrodzeń, w tym: niebieskiego, fioletowego, pomarańczowego, różowego i czerwonego, o ile nie jest to związane z prezentacją znaku graficznego prowadzonej tam działalności gospodarczej;

12) nakaz zharmonizowania kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych poszczególnych budynków zlokalizowanych na tych samych działkach inwestycyjnych;

13) dopuszcza się grodzenie działek pod warunkiem:

a) stosowania zakazu ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,

b) stosowania ogrodzeń ażurowych minimalnie w - 70% (rozliczanych w ramach jednego segmentu ogrodzenia),

c) stosowania ogrodzeń o maksymalnej wysokości - 1,60 m;

14) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji:

a) minimalnie - 2 miejsca postojowe na budynek mieszkalny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) minimalnie - 1 miejsce postojowe na 35 m 2 powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe na jeden lokal użytkowy,

c) wszystkie miejsca do parkowania oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy należy lokalizować w ramach działek inwestycyjnych, na których te budynki są usytuowane lub na działce albo jej części położonej w bezpośrednim sąsiedztwie, do której inwestor posiada tytuł prawny,

d) realizowanie miejsc do parkowania w formie:

- wydzielonych miejsc postojowych na powierzchni terenu,

- garaży.

3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości oraz minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych:

1) minimalna wielkość nowych działek budowlanych:

a) na terenach: 19.MN-U , 27.MN-U - 1200 m 2 ,

b) na terenach: 14.MN-U , 24.MN-U pod zabudowę w układzie:

- wolno stojącym - 1000 m 2 ,

- bliźniaczym - 800 m 2 ;

c) na terenie: 11.MN-U pod zabudowę w układzie:

- wolno stojącym - 1000 m 2 ,

- bliźniaczym - 800 m 2 ,

- szeregowym - 600 m 2 ;

2) minimalna szerokość frontów nowych działek budowlanych:

a) na terenach: 19.MN-U , 27.MN-U - 18 m,

b) na terenach: 14.MN-U , 24.MN-U pod zabudowę w układzie:

- wolno stojącym - 18 m,

- bliźniaczym - 12 m;

c) na terenie: 11.MN-U pod zabudowę w układzie:

- wolno stojącym - 18 m,

- bliźniaczym - 12 m,

- szeregowym - 10 m;

3) kąt położenia granic nowych działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego:

a) 80 0 ÷100 0 ,

b) w wypadku braku możliwości zachowania parametru, o którym mowa w lit. a), dopuszcza się podziały równoległe do istniejących granic działek.

§ 8. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: 20.U, 22.U ustala się przeznaczenie: zabudowa usługowa - usługi nieuciążliwe z wykluczeniem usług związanych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów, warsztatów i myjni samochodowych.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się lokalizowanie:

a) budynków gospodarczych,

b) obiektów małej architektury,

c) dojazdów, miejsc do parkowania i garaży,

d) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

e) zieleni urządzonej;

2) zakaz sytuowania ściany budynków na granicy z działką sąsiednią;

3) intensywność zabudowy:

a) maksymalna - 0,4,

b) minimalna - 0,1;

4) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki inwestycyjnej - 20%;

5) maksymalna wysokość zabudowy:

a) usługowej: 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze użytkowe) - 10 m,

b) gospodarczej i garażowej - 5 m;

6) stosowanie dachów: płaskich, jednospadowych, dwuspadowych i wielospadowych o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu w zakresie 15 0 - 45 0 ;

7) stosowanie kolorystyki dachów w tonacji: czerwieni, brązu i szarości;

8) w wypadku dachów spadzistych stosowanie pokrycia w formie: dachówki lub materiałów o wyglądzie zbliżonym do dachówki;

9) zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i ogrodzeń, w tym: niebieskiego, fioletowego, pomarańczowego, różowego i czerwonego, o ile nie jest to związane z prezentacją znaku graficznego prowadzonej tam działalności gospodarczej;

10) nakaz zharmonizowania kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych poszczególnych budynków zlokalizowanych na tych samych działkach inwestycyjnych;

11) dopuszcza się grodzenie działek pod warunkiem:

a) stosowania zakazu ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,

b) stosowania ogrodzeń ażurowych minimalnie w - 70% (rozliczanych w ramach jednego segmentu ogrodzenia),

c) stosowania ogrodzeń o maksymalnej wysokości - 1,60 m;

12) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji:

a) minimalnie - 1 miejsce postojowe na 35 m 2 powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe na jeden lokal użytkowy,

b) wszystkie miejsca do parkowania oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy należy lokalizować w ramach działek inwestycyjnych, na których te budynki są usytuowane lub na działce albo jej części położonej w bezpośrednim sąsiedztwie, do której inwestor posiada tytuł prawny,

c) realizowanie miejsc do parkowania w formie:

- wydzielonych miejsc postojowych na powierzchni terenu,

- garaży.

3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości oraz minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych:

1) minimalna wielkość nowych działek budowlanych - 1000 m 2 ;

2) minimalna szerokość frontów nowych działek budowlanych: 18 m;

3) kąt położenia granic nowych działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego: 80 0 ÷ 100 0 .

§ 9. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: 30.UA/UBp ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa w zakresie: administracji i bezpieczeństwa publicznego;

2) przeznaczenie towarzyszące: zabudowa usługowa - usługi nieuciążliwe.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się lokalizowanie:

a) obiektów małej architektury,

b) dojazdów, miejsc do parkowania i garaży,

c) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

d) zieleni urządzonej;

2) zakaz sytuowania ściany budynków na granicy z działką sąsiednią;

3) intensywność zabudowy:

a) maksymalna - 0,8,

b) minimalna - 0,1;

4) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki inwestycyjnej - 10%;

5) maksymalna wysokość zabudowy:

a) usługowej: 3 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze użytkowe) - 13 m,

b) garażowej - 6 m;

6) stosowanie dachów: płaskich, jednospadowych, dwuspadowych i wielospadowych o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu w zakresie 15 0 - 45 0 ;

7) stosowanie kolorystyki dachów w tonacji: czerwieni, brązu i szarości;

8) w wypadku dachów spadzistych stosowanie pokrycia w formie: dachówki lub materiałów o wyglądzie zbliżonym do dachówki;

9) zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i ogrodzeń, w tym: niebieskiego, fioletowego, pomarańczowego, różowego i czerwonego, o ile nie jest to związane z prezentacją znaku graficznego prowadzonej tam działalności gospodarczej;

10) nakaz zharmonizowania kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych poszczególnych budynków zlokalizowanych na tych samych działkach inwestycyjnych;

11) dopuszcza się grodzenie działek pod warunkiem:

a) stosowania zakazu ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,

b) stosowania ogrodzeń ażurowych minimalnie w - 70% (rozliczanych w ramach jednego segmentu ogrodzenia),

c) stosowania ogrodzeń o maksymalnej wysokości - 1,60 m;

12) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji:

a) minimalnie - 1 miejsce postojowe na 35 m 2 powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe na jeden lokal użytkowy,

b) wszystkie miejsca do parkowania oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy należy lokalizować w ramach działek inwestycyjnych, na których te budynki są usytuowane i terenu lub na działce albo jej części położonej w bezpośrednim sąsiedztwie, w tym na terenie 23.KSp,

c) realizowanie miejsc do parkowania w formie:

- wydzielonych miejsc postojowych na powierzchni terenu,

- garaży.

3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości oraz minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych:

1) minimalna wielkość nowych działek budowlanych - 2000 m 2 ;

2) minimalna szerokość frontów nowych działek budowlanych: 20 m;

3) kąt położenia granic nowych działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego: 80 0 ÷ 100 0 .

§ 10. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: 21.UZ ustala się przeznaczenie: usługi zdrowia.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się lokalizowanie:

a) obiektów małej architektury,

b) dojazdów, miejsc do parkowania,

c) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

d) zieleni urządzonej;

2) zakaz sytuowania ściany budynków na granicy z działką sąsiednią;

3) intensywność zabudowy:

a) maksymalna - 0,8,

b) minimalna - 0,1;

4) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki inwestycyjnej - 15%;

5) maksymalna wysokość zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze użytkowe) - 13 m;

6) stosowanie dachów: dwuspadowych i wielospadowych o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu w zakresie 25 0 - 45 0 ;

7) stosowanie kolorystyki dachów w tonacji: czerwieni, brązu i szarości;

8) stosowanie pokrycia dachowego w formie: dachówki lub materiałów o wyglądzie zbliżonym do dachówki;

9) zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i ogrodzeń, w tym: niebieskiego, fioletowego, pomarańczowego, różowego i czerwonego, o ile nie jest to związane z prezentacją znaku graficznego prowadzonej tam działalności gospodarczej;

10) nakaz zharmonizowania kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych poszczególnych budynków zlokalizowanych na tych samych działkach inwestycyjnych;

11) zakaz grodzenia działek;

12) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji:

a) minimalnie - 1 miejsce postojowe na 35 m 2 powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe na jeden lokal użytkowy,

b) wszystkie miejsca do parkowania oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy należy lokalizować w ramach działek inwestycyjnych, na których te budynki są usytuowane i terenu lub na działce albo jej części położonej w bezpośrednim sąsiedztwie, w tym na terenie 23.KSp ,

c) realizowanie miejsc do parkowania w formie wydzielonych miejsc postojowych na powierzchni terenu.

3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości oraz minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych:

1) minimalna wielkość nowych działek budowlanych - 2000 m 2 ;

2) minimalna szerokość frontów nowych działek budowlanych: 20 m;

3) kąt położenia granic nowych działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego: 80 0 ÷ 100 0 .

§ 11. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: 15.UK/US ustala się przeznaczenie:

1) usługi kultury;

2) usługi sportu i rekreacji.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się lokalizowanie:

a) obiektów małej architektury,

b) dojazdów, miejsc do parkowania,

c) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

d) zieleni urządzonej;

2) zakaz sytuowania ściany budynków na granicy z działką sąsiednią;

3) intensywność zabudowy:

a) maksymalna - 0,4,

b) minimalna - 0,1;

4) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki inwestycyjnej - 20%;

5) maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze użytkowe) - 10 m;

6) stosowanie dachów: dwuspadowych i wielospadowych o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu w zakresie 25 0 - 45 0 ;

7) stosowanie kolorystyki dachów w tonacji: czerwieni, brązu i szarości;

8) stosowanie pokrycia dachowego w formie: dachówki lub materiałów o wyglądzie zbliżonym do dachówki;

9) zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i ogrodzeń, w tym: niebieskiego, fioletowego, pomarańczowego, różowego i czerwonego, o ile nie jest to związane z prezentacją znaku graficznego prowadzonej tam działalności gospodarczej;

10) nakaz zharmonizowania kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych poszczególnych budynków zlokalizowanych na tych samych działkach inwestycyjnych;

11) dopuszcza się grodzenie działek pod warunkiem:

a) stosowania zakazu ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,

b) stosowania ogrodzeń ażurowych minimalnie w - 70% (rozliczanych w ramach jednego segmentu ogrodzenia),

c) stosowania ogrodzeń o maksymalnej wysokości - 1,60 m;

12) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji:

a) minimalnie - 1 miejsce postojowe na 35 m 2 powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe na jeden lokal użytkowy,

b) wszystkie miejsca do parkowania oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy należy lokalizować w ramach działek inwestycyjnych, na których te budynki są usytuowane i terenu lub na działce albo jej części położonej w bezpośrednim sąsiedztwie,

c) realizowanie miejsc do parkowania w formie wydzielonych miejsc postojowych na powierzchni terenu.

3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości oraz minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych:

1) minimalna wielkość nowych działek budowlanych - 1000 m 2 ;

2) minimalna szerokość frontów nowych działek budowlanych: 20 m;

3) kąt położenia granic nowych działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego: 80 0 ÷ 100 0 .

§ 12. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: 13.WS ustala się przeznaczenie: wody powierzchniowe śródlądowe.

§ 13. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: 18.ZNU ustala się przeznaczenie: zieleń nieurządzona.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: zakaz zabudowy.

§ 14. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: 23.KSp ustala się przeznaczenie: parking powierzchniowy.

§ 15. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: 1.KDZ, 2.KDZ, 3.KDL, 4.KDD, 5.KDD, 6.KDD, 7.KDD, 8.KDD, 9.KDD, 10.KDD ustala się przeznaczenie:

1) drogi publiczne klasy zbiorczej, oznaczone na rysunku planu: KDZ;

2) droga publiczna klasy lokalnej, oznaczona na rysunku planu: KDL;

3) drogi publiczne klasy dojazdowej, oznaczone na rysunku planu: KDD .

2. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dopuszcza się lokalizowanie:

a) obiektów małej architektury,

b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

c) zieleni urządzonej;

2) dla terenu: 1.KDZ obejmującego część pasa drogowego, szerokość w liniach rozgraniczających ustala się na - 0 m ÷ 1,5 m - pozostała część pasa drogowego zlokalizowana jest poza granicami planu;

3) dla terenu: 2.KDZ obejmującego część pasa drogowego, szerokość w liniach rozgraniczających ustala się na - 0 m ÷ 11 m - pozostała część pasa drogowego zlokalizowana jest poza granicami planu;

4) dla terenu: 3.KDL szerokość drogi w liniach rozgraniczających - 14 m;

5) dla terenu: 4.KDD szerokość drogi w liniach rozgraniczających - 19 m ÷ 25 m;

6) dla terenu: 5.KDD szerokość drogi w liniach rozgraniczających - 6 m ÷ 9 m;

7) dla terenu: 6.KDD szerokość drogi w liniach rozgraniczających - 10 m oraz plac do zawracania samochodów zgodnie z rysunkiem planu;

8) dla terenu: 7.KDD szerokość drogi w liniach rozgraniczających - 10 m;

9) dla terenu: 8.KDD szerokość drogi w liniach rozgraniczających - 10 m;

10) dla terenu: 9.KDD szerokość drogi w liniach rozgraniczających - 10 m;

11) dla terenu: 10.KDD szerokość drogi w liniach rozgraniczających - 8 m oraz plac do zawracania samochodów zgodnie z rysunkiem planu.

§ 16. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: 25.KPJ ustala się przeznaczenie: ciąg pieszo-jezdny.

2. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dopuszcza się lokalizowanie: sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) szerokość ciągu pieszo-jezdnego w liniach rozgraniczających - 6 m.

§ 17. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: 12.KPR ustala się przeznaczenie: ciąg pieszo-rowerowy.

2. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dopuszcza się lokalizowanie:

a) obiektów małej architektury,

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

c) zieleni urządzonej;

2) szerokość ciągu pieszo-rowerowego w liniach rozgraniczających - 14 m ÷ 17 m.

§ 18. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: 28.IE ustala się przeznaczenie: urządzenia i sieci związane z zaopatrzeniem w energię elektryczną.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się lokalizowanie: zieleni urządzonej;

2) dopuszcza się grodzenie działek pod warunkiem:

a) stosowania zakazu ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,

b) stosowania ogrodzeń ażurowych minimalnie w - 70% (rozliczanych w ramach jednego segmentu ogrodzenia),

c) stosowania ogrodzeń o maksymalnej wysokości - 1,60 m.

§ 19. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: 17.IK, 29.IK ustala się przeznaczenie: urządzenia i sieci związane z kanalizacją.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się lokalizowanie: zieleni urządzonej;

2) dopuszcza się grodzenie działek pod warunkiem:

a) stosowania zakazu ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,

b) stosowania ogrodzeń ażurowych minimalnie w - 70% (rozliczanych w ramach jednego segmentu ogrodzenia),

c) stosowania ogrodzeń o maksymalnej wysokości - 1,60 m.

Rozdział 3.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubochnia.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Majchrowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/91/11
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Załącznik graficzny - rysunek planu

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/91/11
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Lubochnia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Lubochnia Dworska w gminie Lubochnia

Nie wniesiono uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Lubochnia Dworska w gminie Lubochnia.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/91/11
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Lubochnia o sposobie realizacji i zasadach finansowania zapisanych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Lubochnia Dworska w gminie Lubochnia inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych

§ 1. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Lubochnia ustala, że zapisane w planie inwestycjez zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, będą realizowane przez gminę i finansowane z:

1) dochodów własnych budżetu gminy,

2) środków pochodzących z Unii Europejskiej,

3) innych źródeł.

§ 2. Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Wójtowi Gminy Lubochnia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »