| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/146/12 Rady Gminy w Ozorkowie

z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Ozorków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, . 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 18 a ust. 1, art. 19, pkt. 1 lit. f, pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: z 2010 r. Dz. U. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378 ), Rada Gminy w Ozorkowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się opłatę od posiadania psów na terenie Gminy Ozorków.

2. Ustala się wysokość stawki opłaty od posiadania psów w wysokości 30,00 zł rocznie od każdego psa.

§ 2. 1. Opłata jest płatna bez wezwania w terminie do 30 kwietnia każdego roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku zapłaty w ciągu roku w terminie 14 dni od dniapowstania obowiązku zapłaty.W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku zapłaty w ciągu roku podatkowego, opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek zapłaty.

2. Obowiązek zapłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasaz upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

3. Zwalnia się z opłaty od posiadania psów:

1) wziętych ze schroniska dla zwierząt, a odłowionych z terenu Gminy Ozorków;

2) wziętych bezpośrednio od Urzędu Gminy w Ozorkowie, a zgłoszonych jako bezdomnedo odłowienia;

3) z tytułu posiadania psów poddanych zabiegowi sterylizacji lub kastracji.

§ 3. 1. Zarządzić pobór opłaty w drodze inkasa.

2. Poborem opłaty w drodze inkasa na terenie gminy zajmują się:

1) Różycka Zofia;

2) Rogala Ewelina;

3) Banasiak Helena;

4) Gazdecki Władysław;

5) Głowacki Franciszek;

6) Kuciński Marek;

7) Bartczak Teresa;

8) Kierończyk Grażyna;

9) Rzepkowski Jan;

10) Kolasa Ryszard;

11) Barylska Ilona;

12) Wierzbowski Lechosław;

13) Kurzawiak Henryk;

14) Czaplińska Wiesława;

15) Palmowski Rafał;

16) Czapliński Paweł;

17) Jarmusz Monika;

18) Kafarski Józef;

19) Grabarczyk Dorota;

20) Walczak Jolanta;

21) Marciniak Sławomir;

22) Kałużna Teresa;

23) Świderska Krystyna;

24) Wojtczak Jan;

25) Malanowski Stanisław;

26) Kaźmierczak Krzysztof;

27) Janiak Sławomir;

28) Łuniewska Elżbieta.

§ 4. Za pobór opłaty inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 30 % zainkasowanej opłaty.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Ozorkowie.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXVII/280/08 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Ozorków.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Ozorkowie


Andrzej Rogala

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HRM partners

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »