| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/162/2012 Rady Gminy Bełchatów

z dnia 27 stycznia 2012r.

w sprawie zasad i trybu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Bełchatów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2005 r. 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887), art. 14 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092) oraz art. 400 a ust. 1 pkt. 2 oraz art. 403 ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 ze zmianami Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79,poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i poz. 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498. Nr 249, poz. 1657, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 129, poz. 734, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060, Nr 224, poz. 1341), uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się dotacji celowej osobom fizycznym z budżetu Gminy Bełchatów na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie brak jest kanalizacji sanitarnej.

§ 2. Ustala się zasady i tryb udzielania osobom fizycznym dotacji z budżetu Gminy Bełchatów na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie brak jest kanalizacji sanitarnej ujęte w "Regulaminie przyznawania dotacji z budżetu Gminy Bełchatów na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków", stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bełchatów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Bełchatów


Jacek Bakalarczyk


Załącznik do Uchwały Nr XIX/162/2012
Rady Gminy Bełchatów
z dnia 27 stycznia 2012 r.

"Regulamin przyznawania dotacji z budżetu Gminy Bełchatów na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków"

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym, nie będącym przedsiębiorcami, dotacji za zrealizowanie przedsięwzięcia polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bełchatów.

2. Dotacje celowe mogą być udzielane na inwestycje, które mają na celu poprawę stanu naturalnego środowiska poprzez ograniczenie ilości odprowadzonych nie oczyszczonych ścieków socjalno - bytowych bezpośrednio do gruntu lub wód, a w efekcie przerwanie procesu ich degradacji oraz stworzenie alternatywy dla zagospodarowania ścieków na obszarze dla których budowa kanalizacji sanitarnej sieciowej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.

3. Dotacja przysługuje osobom mającym tytuł prawny do nieruchomości znajdującej się na terenie Gminy Bełchatów, którzy wybudowali przydomową oczyszczalnię ścieków o przepustowości do 5 m3/d ( w ramach zwykłego korzystania z wód - art. 36 ustawy Prawo wodne) i będą ją wykorzystywać przez okres min.10 lat.

4. Dotacja może być udzielona na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków wykonanych po wejściu w życie niniejszego Regulaminu.

5. Wnioskodawca tylko jeden raz może uzyskać dofinansowanie z budżetu Gminy Bełchatów na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków dla danej nieruchomości.

6. Dotowaniu nie podlegają:

1) przydomowe oczyszczalnie ścieków posadowione w miejscowościach lub częściach miejscowości, które zostały ujęte w planach budowy kolektorów ściekowych;

2) koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowych oczyszczalni ścieków;

3) same koszty robocizny i montażu, bez zakupu urządzeń;

4) koszty budowy sieci sanitarnej i przyłączy łączącej kilka nieruchomości do wspólnej oczyszczalni;

5) koszty sporządzonej dokumentacji;

6) koszty konserwacji i eksploatacji urządzeń;

7) koszty żwiru i piasku.

7. Dotacją objęte są urządzenia posiadające certyfikat zgodności, zgodnie z Ustawą o systemie oceny zgodności z 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U. z 2010 r. , Nr 138, poz. 935 z późn. zm.).

8. Warunkiem otrzymania dotacji jest likwidacja zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne i w zamian budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy istniejących budynkach mieszkalnych lub budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w trakcie realizacji budowy nowego budynku mieszkalnego, z zastrzeżeniem, iż pozwolenie na użytkowanie budynku będzie wydane nie później niż w terminie 1 roku od daty złożenia wniosku o dotację.

9. Budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.).

10. Jeżeli przydomowa oczyszczalnia ścieków ma być podłączona do dwóch lub więcej budynków o dofinansowanie może ubiegać się tylko osoba wskazana w zawartym porozumieniu stron.

§ 2. Warunki otrzymania dotacji.

1. Dotację mogą uzyskać podmioty, które spełniają łącznie następujące warunki:

1) posiadają tytuł prawny do nieruchomości; jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na wybudowanie oraz użytkowanie oczyszczalni na określonej działce oraz zgoda na likwidację zbiornika bezodpływowego;

2) nie posiadają żadnych zadłużeń finansowych wobec Gminy Bełchatów.

2. Podmioty ubiegające się o udzielenie dotacji składają pisemne wnioski do Wójta Gminy Bełchatów, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1, wraz z dokumentami:

1) kopią aktualnego dokumentu potwierdzającego własność działki, na której zostało zrealizowane przedsięwzięcie;

2) kopią zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę;

3) mapka sytuacyjna z wyrysowanym projektem budowy;

4) kopią dokumentu potwierdzającego posiadanie rachunku bankowego wraz z numerem tego rachunku;

5) oświadczenie wnioskodawcy, że w ciągu 6 miesięcy od dnia uruchomienia przydomowej oczyszczalni ścieków zostanie zlikwidowany istniejący zbiornik na nieczystości płynne;

6) pozwolenie na użytkowanie budynku wydane nie później niż w terminie 1 roku od daty złożenia wniosku o dotację , w przypadku osób, o których mowa w §1 ust.8.

3. Urząd Gminy w Bełchatowie może żądać uzupełnienia wniosku o dodatkowe informacje lub dokumenty. Nie udzielenie dodatkowych informacji we wskazanym terminie traktowane będzie jako wycofanie wniosku z procedury przyznawania dotacji.

4. Urząd Gminy może wezwać wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych wniosku. Nie usunięcie tychże braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

5. Wnioski będą przyjmowane w terminie ogłoszonym przez Wójta Gminy Bełchatów do wyczerpania środków finansowych przewidzianych w budżecie Gminy Bełchatów na dotację celową na przydomowe oczyszczalnie ścieków na dany rok budżetowy.

6. Kolejność przyznawania dotacji następować będzie według daty wpływu kompletnych wniosków do Urzędu Gminy w Bełchatowie. W przypadku, o którym mowa w ust 5 przyjmuje się, iż datą wpływu kompletnego wniosku jest data uzupełnienia braków formalnych.

7. Wnioski niezrealizowane w danym roku z powodu wyczerpania się środków finansowych przenoszone są na rok następny według kolejności zgłoszeń.

§ 3. Tryb udzielania i rozliczania dotacji.

1. Wójt powołuje Komisję ds. rozpatrywania złożonych wniosków.

2. Złożone wnioski podlegać będą komisyjnej weryfikacji w zakresie spełniania wymagań określonych w Regulaminie. Pozytywna weryfikacja wniosku będzie podstawą do podpisania umowy o dofinansowanie.

3. Zadaniem Komisji jest:

1) sprawdzanie zgodności złożonych wniosków z wymaganiami niniejszego Regulaminu;

2) wnioskowanie do Wójta o przyznanie dotacji;

3) Komisja na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę dokumentów oraz po przeprowadzeniu wizji w terenie, rozpatruje wniosek i kwalifikuje go do realizacji, powiadamiając pisemnie wnioskodawcę.

4. Wnioskodawca składa wniosek o udzielenie dotacji ze środków budżetu gminy na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w terminie określonym w § 2 ust. 5. Po pozytywnej opinii Komisji ds. rozpatrywania wniosków oraz akceptacji Wójta, następuje spisanie umowy pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Bełchatów.

5. Zawarta umowa jest podstawą przekazania dotacji ze środków budżetu Gminy Bełchatów.

6. Umowa określa w szczególności:

1) nazwę zadania;

2) wysokość dotacji;

3) ogólny koszt zadania i czas jego realizacji;

4) planowany efekt ekologiczny oraz sposób i termin jego osiągnięcia;

5) zasady kontroli przyznanej dotacji;

6) warunki rozwiązania umowy.

7. Wnioskodawca na budowę przydomowej oczyszczalni może uzyskać dotację w wysokości do 30 % kosztu całkowitego (zakup wraz z montażem oczyszczalni) udokumentowanego na podstawie faktur, lecz nie więcej niż:

1) 3.000,00 zł dla wnioskodawcy oczyszczalni obsługującej jedną nieruchomość;

2) 5.000,00 zł dla wnioskodawcy, którego oczyszczalnia obsługiwać będzie więcej niż jedną nieruchomość, pomnożona przez liczbę nieruchomości przyłączonych do wspólnej oczyszczalni.

8. Kwota dofinansowania obliczana będzie według następującego wzoru:

całkowity faktycznie poniesiony koszt oczyszczalni (brutto) x 30 % / liczbę nieruchomości przyłączonych do oczyszczalni = koszt dotacji dla dotowanego.

9. Dotacja zostanie wypłacona na rachunek bankowy załączony do wniosku po złożeniu w Urzędzie Gminy w Bełchatowie dokumentów świadczących o poniesionych kosztach (m.in. faktur ) oraz komisyjnym odbiorze budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, w terminie do 30 dni od daty sporządzonego protokółu.

10. Kwotę dofinansowania, o której mowa w ust.8, wylicza się przyjmując wartości brutto udokumentowanych poniesionych kosztów.

§ 4. Zasady zwrotu dotacji

1. W ciągu 5 lat od daty przyznania dotacji zastrzega się prawo kontrolowania przez Komisję eksploatacji przydomowej oczyszczalni, na której budowę została udzielona dotacja.

2. Dotacja podlega zwrotowi w przypadku braku eksploatacji lub eksploatacji oczyszczalni niezgodnie z warunkami określonymi w wytycznych eksploatacji opracowanych przez producenta (dostawcę urządzeń).

3. Zwrot dotacji następuje w kwocie stanowiącej wysokość dofinansowania powiększonej o odsetki ustawowe liczone od dnia wypłaty dotacji.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Nadzór nad przestrzeganiem i egzekwowaniem przepisów niniejszego Regulaminu pełni Wójt Gminy Bełchatów.

2. Druki wniosków o przyznanie dotacji będą do pobrania w sekretariacie Urzędu Gminy w Bełchatowie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy: www. ugbelchatow.pl.

3. Wniosek i załączniki składa się w jednym egzemplarzu. W przypadku kserokopii dokumentów wymagane jest przedłożenie do wglądu oryginału dokumentów, dla stwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem.

4. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane z zastrzeżeniem § 2 ust. 4.

5. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustaw: Prawo budowlane, Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska, Kodeks cywilny.

Przewodniczący Rady Gminy Bełchatów


Jacek Bakalarczyk


Załącznik do "Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Bełchatów na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków"

WÓJT GMINY BEŁCHATÓW

WNIOSEK

o udzielenie dotacji ze środków budżetu gminy na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

1. Wnioskodawca...........................................................................................................................

Adres: ........................................................................................................................................

Telefon kontaktowy....................................................................................................................

Dokument tożsamości.......................................seria..........................numer..............................

Wydany przez …........................................................................................................................

2. Lokalizacja przedsięwzięcia:

Miejscowość …..........................................................................................................................

Działka ewidencyjna ….............................................................................................................

Działki ewidencyjne podłączone do wspólnej oczyszczalni …...............................................1)

Liczba nieruchomości przyłączonych do oczyszczalni. …………............................................

Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością …..................................................................

3. Krótki opis techniczny przedsięwzięcia (zakres rzeczowy wg projektu, typ oczyszczalni)

…................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

Data wpływu wniosku …......................................

4. Planowany okres realizacji przedsięwzięcia

Data rozpoczęcia …................................................

Data zakończenia …...............................................

Data odbioru komisyjnego wybudowanej oczyszczalni …...........................................

5. Planowany całkowity koszt budowy brutto (zakup z montażem)

….....................................................................................................


Oświadczam, że:

- zapoznałem(-am) się z treścią Regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,

- upoważniam komisję do przeprowadzenia kontroli zabudowy urządzeń oczyszczalni ścieków oraz stwierdzenia jej wykonania,

- zlikwiduję w ciągu 6 miesięcy od dnia uruchomienia przydomowej oczyszczalni ścieków istniejący zbiornik,

- wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych informacji i danych osobowych w celu weryfikacji złożonego wniosku.


.......................................................


czytelny podpis wnioskodawcy


Załączniki:

1. Potwierdzona kopia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę w Starostwie Powiatowym z datą wpływu.

2. Pozwolenie na użytkowanie budynku wydane nie później niż w terminie 1 roku od daty złożenia wniosku o dotację , w przypadku osób, o których mowa w §1 ust.8 Regulaminu.

3. Mapka sytuacyjna z wyrysowanym projektem budowy.

4. Akt własności nieruchomości.

5. Zaświadczenie o posiadanym rachunku bankowym.

Przewodniczący Rady Gminy Bełchatów


Jacek Bakalarczyk

1) W przypadku podłączenia do jednej oczyszczalni ścieków dwóch lub więcej budynków.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gawrońska-Juzefowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »