| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/189/12 Rady Gminy Moszczenica

z dnia 31 maja 2012r.

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Gminnemu Zespołowi Ochrony Zdrowia w Moszczenicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185, poz. 1092) Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Gminnemu Zespołowi Ochrony Zdrowia w Moszczenicy w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc:

1) Uchwała Nr II/14/98 Rady Gminy Moszczenica z dnia 10 listopada 1998 roku w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej;

2) Uchwała Nr XV/104/99 z dnia 10 listopada 1999 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy zatwierdzonego uchwałą Nr II/14/98 Rady Gminy Moszczenica z dnia 10.11.1998 roku,

3) Uchwała Nr XXII/132/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy,

4) Uchwała Nr XXVIII/160/2004 z dnia 20 października 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy,

5) Uchwała Nr XXX/165/2004 z 24 listopada 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy,

6) Uchwała Nr XXX/210/08 z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy;

7) Uchwała Nr XXXIX/287/09 z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy;

8) Uchwała Nr VII/46/11 z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy;

9) Uchwała Nr IX/97/11 z dnia 19 sierpnia 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy;

10) Uchwała Nr XIV/141/11 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Moszczenica


Grzegorz Nowicki


Załącznik do Uchwały Nr XXI/189/12
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 31 maja 2012 r.

STATUT

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Moszczenicy , zwany dalej Zespołem , jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

2. Zespół posługuje się nazwą Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Moszczenicy, może używać nazwy skróconej GZOZ.

§ 2. Podmiotem tworzącym Zespółjest Gmina Moszczenica.

§ 3. Siedzibą Zespołu jest Moszczenica, ul. Piotrkowska 27.

§ 4. Zespół działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym podstawowym obszarem udzielania świadczeń zdrowotnych jest Gmina Moszczenica.

Rozdział 2.
Cele, zadania i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

§ 5. Głównym celem Zespołu jest podejmowanie działań na rzecz ochrony oraz poprawy stanu zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej i rehabilitacyjnej oraz stałe podnoszenie jakości świadczonych usług, a także propagowanie zachowań prozdrowotnych i przestrzeganie praw pacjenta zawartych w obowiązujących przepisach.

§ 6. Zadaniem Zespołu jest organizowanie oraz udzielanie stacjonarnych i ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych, wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania osobom, których stan zdrowia tego wymaga, a w szczególności :

1) udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych obejmujących swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji przewidzianych dla zakresu działań zakładu opiekuńczo - leczniczego;

2) udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo - leczniczych w formie opieki ambulatoryjnej;

3) analizowanie stanu zdrowotnego ludności, ustalanie potrzeb w zakresie opieki zdrowotnej i rehabilitacyjnej oraz przygotowywanie wniosków w tych sprawach, szerzenie oświaty zdrowotnej;

4) udzielanie podstawowych świadczeń zdrowotnych szczególnie dla mieszkańców objętych rejonem działania Zespołu;

5) udzielanie świadczeń zapobiegawczych i leczniczych z uwzględnieniem środowiska zamieszkania, pracy i nauki;

6) prowadzenie czynnego poradnictwa;

7) orzekanie o stanie zdrowia.

§ 7. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Zespół obejmuje świadczenia leczniczo - zapobiegawcze w zakresie przewidzianym dla zakładów z całodobowymi świadczeniami zdrowotnymi, jak i w zakresie przewidzianym dla lecznictwa otwartego , tj:

1) w zakresie opieki stacjonarnej dla osób potrzebujących całodobowych lub całodziennych świadczeń leczniczych lub opiekuńczo-leczniczych;

2) podstawową i specjalistyczną opiekę zdrowotną udzielaną w warunkach ambulatoryjnych lub domowych w miejscu zamieszkania lub pobytu osób potrzebujących tych świadczeń w dziedzinach: ginekologii i położnictwa, stomatologii, endokrynologii, rehabilitacji i diagnostyki laboratoryjnej i usg;

3) opiekę zdrowotną w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa środowiskowo-rodzinnego;

4) opiekę zdrowotną w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej;

5) świadczenia z zakresu medycyny szkolnej.

Rozdział 3.
Organy i struktura organizacyjna Zespołu.

§ 8. 1. Zespołem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Zespołu.

2. Dyrektor Zespołu samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Zespołu i ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zespołem.

3. Stosunek pracy z Dyrektorem Zespołu nawiązuje Wójt Gminy Moszczenica na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.

§ 9. 1. Dyrektor Zespołu jest przełożonym wszystkich pracowników Zespołu.

2. Dyrektor Zespołu ustala regulamin organizacyjny Zespołu, określający sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych, nieuregulowane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub w statucie. Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy po uzyskaniu opinii Rady Społecznej.

§ 10. Strukturę organizacyjną Zespołu tworzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gminny Ośrodek Zdrowia w Moszczenicy, w ramach którego funkcjonują:

a) Poradnia lekarza POZ,

b) Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej,

c) Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej,

d) Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej w Moszczenicy ul. Dworcowa 9,

e) Gabinet medycyny szkolnej w Gimnazjum w Moszczenicy ul. Piotrkowska 13,

f) Punkt szczepień,

g) Gabinet zabiegowy,

h) Poradnia rehabilitacyjna (Pracownia Fizjoterapii),

i) Poradnia pediatryczna,

j) Poradnia ginekologiczna,

k) Poradnia endokrynologiczna,

l) Gabinet pielęgniarki domowej opieki długoterminowej,

m) Gabinet stomatologiczny,

n) Gabinet stomatologiczny w Gimnazjum w Moszczenicy ul. Piotrkowska 13,

o) Pracownia diagnostyki laboratoryjnej,

p) Pracownia USG,

2) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Srocku, w ramach którego funkcjonują:

a) Poradnia lekarza POZ,

b) Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej,

c) Gabinet zabiegowy,

d) Gabinet stomatologiczny.

3) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy,

4) samodzielne stanowiska pracy wskazane w regulaminie organizacyjnym Zespołu.

§ 11. 1. Rada Społeczna działająca przy Zespole, zwana dalej Radą Społeczną, jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora Zespołu.

2. Rada Społeczna wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

3. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał oraz odwoływania się od nich określa regulamin Rady Społecznej uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Radę Gminy Moszczenica.

§ 12. 1. Radę Społeczną w składzie od 5 do 7 osób powołuje i odwołuje Rada Gminy Moszczenica.

2. W skład Rady Społecznej wchodzą:

1) jako przewodniczący - Wójt Gminy lub osoba przez niego wyzanczona;

2) jako członkowie:

a) przedstawiciel Wojewody Łódzkiego,

b) od 3 do 5 osób wybranych przez Radę Gminy Moszczenica.

3. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata i kończy się wraz z powołaniem nowej Rady Społecznej.

§ 13. 1. Rada Gminy Moszczenica może odwołać członka Rady Społecznej w przypadku:

1) zaniedbywania obowiązków członka Rady, w szczególności w przypadku powtarzających się nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniach Rady;

2) trwałej lub długotrwałej przeszkody w pełnieniu funkcji,

3) zatrudnienia go w Zespole,

4) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,

5) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa nieumyślne przeciwko życiu i zdrowiu, działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów,

6) podjęciu funkcji lub zatrudnienia mogących pozostawać w sprzeczności z interesami Zespołu, podmiotu tworzącego lub organu, który wyznaczył danego członka,

7) innych ważnych przyczyn.

2. Odwołanie przedstawiciela Wojewody Łódzkiego może nastapić jedynie na wniosek Wojewody Łódzkiego, a odwołanie przewodniczącego Rady Społecznej jedynie na wniosek Wójta Gminy.

3. Przewodniczący Rady Społecznej powiadamia niezwłocznie Wójta Gminy o wygaśnięciu członkostwa w Radzie Społecznej ze względu na śmierć członka Rady Społecznej lub złożenie przez niego rezygnacji.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa.

§ 14. Zespół jest prowadzony w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązania.

§ 15. 1. Zespół gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami oraz majątkiem własnym.

2. Zespół prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego ustalanego przez Dyrektora Zespołu, zaopiniowanego przez Radę Społeczną.

§ 16. W celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, Zespół może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie ochrony zdrowia.

§ 17. Zespół może uzyskiwać środki finansowe zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w szczególności z wydzielonej działalności gospodarczej w zakresie:

1) obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi;

2) obrotu artykułami komplementarnymi do usług medycznych;

3) obrotu artykułami zielarskimi i higieniczno-kosmetycznymi oraz prowadzenia usług w zakresie sterylizacji materiałów i sprzętu medycznego;

4) wykonywania usług medycznych dla osób nieubezpieczonych oraz osób nie posiadających skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub niepokrywanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

§ 18. Wpływy finansowe z działalności gospodarczej oraz z tytułu dzierżawy i najmu w całości są przeznaczone na sfinansowanie działalności statutowej Zespołu.

§ 19. Rachunkowość Zespół prowadzi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn.zm.).

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe.

§ 20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące funkcjonowania Zespołu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kietlińska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »