| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/511/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego

z dnia 28 sierpnia 2012r.

w sprawie Brąszewickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 26, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r., Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241, Nr 224, poz. 1337),Sejmik Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Brąszewicki Obszar Chronionego Krajobrazu 1) , zwany dalej "Obszarem", obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcję korytarzy ekologicznych.

2. Obszar, o całkowitej powierzchni 14 204 ha położony jest w powiecie sieradzkim, na terenie gmin: Błaszki, Brąszewice, Brzeźnio, Klonowa i Wróblew.

3. Opis granic Obszaru określa Załącznik Nr 1 do uchwały.

4. Przebieg granicy Obszaru określono na mapie, stanowiącej Załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Na Obszarze wprowadza ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów, w celu zachowania ich trwałości oraz zachowania różnorodności biologicznej:

1) ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów leśnych obejmują:

a) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych oraz sprzyjanie tworzeniu zwartych kompleksów leśnych,

b) zachowanie i odtwarzanie stref ekotonowych, celem zwiększania różnorodności biologicznej,

c) zalesianie i zadrzewianie gruntów mało przydatnych do produkcji rolnej i nieprzeznaczonych na inne cele, z wyłączeniem terenów, na których występują nieleśne siedliska przyrodnicze podlegające ochronie, siedliska gatunków roślin, grzybów i zwierząt związanych z ekosystemami nieleśnymi, a także miejsca pełniące funkcje punktów i ciągów widokowych na terenach o dużych wartościach krajobrazowych,

d) zachowanie środleśnych cieków, mokradeł, polan, torfowisk, wrzosowisk oraz muraw kserotermicznych i napiaskowych,

e) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym, drzew dziuplastych, części drzew obumarłych, aż do ich samodzielnego rozkładu,

f) wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjno-krajoznawczych i edukacyjnych w oparciu o wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniejące i nowe ścieżki edukacyjno-przyrodnicze, wyposażone w elementy infrastruktury turystycznej i edukacyjnej zharmonizowanej z otoczeniem,

g) utrzymanie leśnych korytarzy ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem możliwości migracji dużych ssaków,

h) zachowanie siedlisk chronionych i zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów,

i) utrzymanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla zachowania siedlisk wilgotnych i bagiennych.

2) ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów nieleśnych obejmują:

a) ochronę zieleni wiejskiej: zadrzewień, zakrzewień, parków wiejskich oraz utrzymanie zróżnicowanego krajobrazu rolniczego poprzez ochronę istniejących zadrzewień i zakrzewień śródpolnych i przydrożnych,

b) utrzymanie trwałych użytków zielonych,

c) zachowanie śródpolnych torfowisk, bagien, oczek wodnych, obszarów wodno-błotnych, wraz z pasem roślinności stanowiącej ich obudowę biologiczną oraz obszarów źródliskowych cieków,

d) zachowanie siedlisk chronionych i zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów,

e) prowadzenie zabiegów agrotechnicznych z uwzględnieniem wymogów zbiorowisk roślinnych i zasiedlających je organizmów zwierzęcych, zwłaszcza ptaków (odpowiednie terminy, częstość i techniki koszenia),

f) utrzymywanie poziomu wód gruntowych odpowiedniego dla zachowania bioróżnorodności,

g) zachowanie i odtwarzanie korytarzy ekologicznych.

3) ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów wodnych obejmują:

a) zachowanie naturalnych zbiorników wód powierzchniowych, oczek wodnych, starorzeczy oraz obszarów źródliskowych cieków wraz z ich naturalną obudową biologiczną,

b) utrzymanie stref buforowych wzdłuż cieków wodnych oraz zbiorników wodnych w postaci pasów, szuwarów, zakrzewień i zadrzewień, jako naturalnej obudowy biologicznej, celem ograniczenia spływu substancji biogennych z pól uprawnych,

c) prowadzenie prac regulacyjnych rzek tylko w zakresie niezbędnym dla rzeczywistej ochrony przeciwpowodziowej i w oparciu o zasady dobrej praktyki utrzymania rzek,

d) zachowanie korytarzy ekologicznych opartych o ekosystemy wodne, celem zachowania dróg migracji organizmów,

e) zachowanie siedlisk chronionych i zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów,

f) zwiększanie retencji wodnej, odtwarzania funkcji obszarów źródliskowych o dużych zdolnościach retencyjnych.

§ 3. 1. Na Obszarze wprowadza następujące zakazy:

1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką,

2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych,

4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu,

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych,

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka,

7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody.

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 i pkt 5 nie dotyczy terenów, dla których udzielono koncesji na wydobywanie kopalin przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.

4. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 i pkt 5 nie dotyczy:

1) terenów przeznaczonych ne cele wydobywania skał i minerałów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały,

2) terenów przeznaczonych na cele wydobywania skał i minerałów w uchwalonych po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, dla których przeprowadzona procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę Obszaru.

5. Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 3, pkt 5 i pkt 6 nie dotyczą wykonywania koniecznych prac bezpośrednio związanych z robotami budowlanymi dopuszczonymi do realizacji na Obszarze przez właściwe organy na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.):

1) na terenach przeznaczonych pod zabudowę w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego,

2) poprzedzonymi ostatecznymi decyzjami o warunkach zabudowy.

§ 4. Nadzór nad Obszarem powierza Marszałkowi Województwa Łódzkiego.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza Zarządowi Województwa Łódzkiego.

§ 6. Traci moc §1 ust. 4 Rozporządzenia Wojewody Sieradzkiego z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu oraz uznania za zespoły przyrodniczo-krajobrazowe (Dziennik Urzędowy Woj. Sieradzkiego z 1998 r. Nr 20, poz. 115).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Sejmiku


Marek Mazur

1) Niniejsza uchwała poprzedzona była rozporządzeniem Wojewody Sieradzkiego z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu oraz uznania za zespoły przyrodniczo-krajobrazowe (Dz. U. W. Sieradzkiego Nr 20, poz. 115).


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/511/12.
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Opis granic Brąszewickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Opis granicy Brąszewickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu rozpoczyna się na terenie gminy Błaszki, w punkcie przecięcia granicy województwa z drogą Dzięcioły (woj. wielkopolskie) - Włocin (woj. łódzkie). Od tego miejsca granica Obszaru biegnie na północny wschód drogą z miejscowości Dzięcioły (woj. wielkopolskie) do Włocina. Po przebyciu ok. 3 000 m południowym skrajem tej drogi, granica dociera do polnej drogi, w którą skręca na wschód. Biegnąc tą drogą przecina drogę z Włocina do Marianowa i po ok. 110 m od przecięcia wspomnianej drogi skręca na północ i podąża drogą polną, omijając od wschodu zabudowę wsi Włocin. Dociera do drogi z Włocina do Wojkowa i tu skręca na południowy wschód w drogę polną, którą dochodzi do kompleksu leśnego uroczyska "Orły". Dalej granica biegnie wzdłuż północnego skraju lasu i dochodzi do drogi z Wojkowa do Niedonia. Przecina ją i biegnie dalej skrajem lasu, skręcając to na wschód to na północ i dochodzi do cieku, dopływu Trojanówki, po czym skręca w kierunku południowo - zachodnim i biegnąc dalej skrajem lasu osiąga ponownie drogę Wojków - Niedoń. Po dojściu do wspomnianej drogi granica Obszaru kieruje się na południowy wschód w drogę polną, którą dochodzi do miejscowości Pogoń, a dalej przez wieś do skraju doliny rzeki Trojanówki. Następnie skręca na południe, przecina rzekę Trojanówkę, idzie dalej drogą polną utrzymując ogólnie kierunek południowy i dociera do cieku dopływu Trojanówki. Tutaj zmienia kierunek na wschodni i wzdłuż wspomnianego cieku dochodzi do drogi Gruszczyce - Jasionna - Chajew. Dalej idzie zachodnim skrajem tej drogi ok. 150 m w kierunku południowym. Tuż za wsią Jasionna granica Obszaru skręca na południowy wschód w drogę polno-leśną prowadzącą do Kliczkowa Małego i drogą tą, po ok. 1 020 m, dochodzi do kompleksu leśnego uroczyska "Kliczków". Dalej granica biegnie północnym skrajem lasu na wschód, po czym skręca na południe, a po ok. 250 m ponownie na wschód w drogę polną, i po ok. 700 m dochodzi do drogi z Łubnej przez Sudoły. Po przecięciu tej drogi granica podąża dalej drogą polną na wschód, a po ok. 400 m kieruje się na południe i dochodzi do skraju lasu, po kolejnych ok. 60 m skręca na wschód, a następnie na północny zachód i biegnie skrajem lasu do doliny bezimiennego cieku, który przekracza. Dalej podąża skrajem lasu na północny wschód i dochodzi do drogi polnej, którą biegnie w tym samym kierunku ok. 120 m, następnie kieruje się na wschód i po ok. 60 m dochodzi do granicy lasu. Od tego miejsca granica biegnie skrajem lasu zmieniając wielokrotnie kierunek i dociera do granicy gmin Błaszki i Wróblew. Przecina ją i idzie dalej na wschód wzdłuż północnej granicy lasu drogą polną z Jasionnej do Oraczewa, odchodząc od niej w kierunku północnym w miejscach, gdzie las przekracza drogę, by ponownie wrócić do wspomnianej drogi, którą dochodzi do zabudowy wsi Oraczew. W Oraczewie granica Obszaru skręca na południe
i biegnie cały czas skrajem lasu aż do miejscowości Rowy - Pustki, a następnie na zachód
i skrajem lasu dochodzi do granicy gmin Wróblew i Brzeźnio. Po osiągnięciu granicy gmin granica Obszaru kieruje się na południowy wschód wzdłuż granicy wspomnianych gmin. Po pokonaniu ok. 800 m odchodzi od niej i idzie w kierunku południowym, skrajem kompleksu leśnego, zostawiając po wschodniej stronie zabudowę Kolonii Kliczków i dochodzi do drogi Kliczków Mały - Kliczków Wielki. Po ok. 400 m od wspomnianej drogi granica skręca na południowy-wschód i po ok. 250 m dochodzi do cieku płynącego spod Kolonii Bukowiec, dopływu Myji. Od tego miejsca granica kieruje się na południowy-zachód i podąża wzdłuż koryta wspomnianego dopływu Myji do drogi do Kliczkowa Małego, w którą skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie aż do skraju lasu. Po osiągnięciu skraju lasu granica Obszaru podąża wzdłuż południowej granicy oddziałów leśnych 25 i 26, po czym zmienia kierunek
i biegnie dalej skrajem oddziału 26 aż do drogi do Kliczkowa Małego. Po przebyciu ok. 200 m
w kierunku północno-zachodnim granica odchodzi od drogi do Kliczkowa Małego i skręca na zachód w drogę polną. Drogą tą dochodzi do drogi z Chajewa do Kliczkowa Małego oraz granicy gmin Brzeźnio i Brąszewice. Od tego miejsca granica Obszaru biegnie na zachód, północnym skrajem drogi przez wieś Bukowiec. W Bukowcu granica Obszaru kieruje się na północny zachód drogą do miejscowości Bugaj i dochodzi do skraju lasu. Skręca na południe i biegnie wschodnim skrajem lasu do drogi z Chajewa do Wojtyszek. Drogą tą kieruje się na zachód
i biegnie przez miejscowość Wojtyszki dochodząc do drogi prowadzącej z Brąszewic do miejscowości Gałki (Podawacz). Skręca w tę drogę, podąża jej wschodnim skrajem na północ do wsi Gałki (Podawacz), a następnie na zachód ok. 1 300 m drogą przez miejscowość Gałki, po czym dochodzi do drogi prowadzącej na południe do kompleksu leśnego, którą dociera do skraju lasu. Dalej idzie skrajem lasu, najpierw na południowy wschód, a następnie na zachód i dociera do drogi ze wsi Żuraw do Brąszewic. Zachodnim skrajem wspomnianej drogi podąża na południowy zachód dochodząc do zakrętu drogi, a następnie drogą polną, utrzymując ten sam kierunek, dochodzi do drogi biegnącej przez miejscowość Sowizdrzały. Po dojściu do tej drogi granica skręca we wspomnianą drogę i idzie w kierunku południowo-wschodnim do przecięcia
z drogą biegnącą z Brąszewic do gajówki Błota, w którą skręca podążając na północ. Po ok. 40 m granica dochodzi do cieku, przecina ciek, i dalej podąża wzdłuż tego cieku do drogi
z miejscowości Błota do Brąszewic. Przecina tą drogę i idzie dalej wzdłuż cieku do drogi Brąszewice - Kosatka, w którą skręca w kierunku południowym. Po ok. 250 m granica odchodzi od tej drogi i biegnie na wschód, a następnie na południowy wschód drogą polną, którą dochodzi do drogi Brąszewice - Sokolenie. Przecina tą drogę i zdąża skrajem lasu do drogi przechodzącej przez wieś Przedłęcze. Od zachodniego krańca wsi Przedłęcze granica idzie ogólnie na południe drogą polną do miejscowości Sokolenie. Po ok. 1 500 m zmienia kierunek na południowo-wschodni i idzie drogą polną prowadzącą do miejscowości Ciupki, którą dochodzi do drogi Godynice - Klonowa. Skręca w tą drogę na południowy zachód i podążając zachodnim jej skrajem, po ok. 920 m dochodzi do granicy gmin Brąszewice i Klonowa, przecinając po drodze dolinę rzeki Łużycy. Po przekroczeniu granicy gmin granica Obszaru idzie dalej wzdłuż drogi Godynice - Klonowa. (Od skrzyżowania drogi z Ciupek z drogą Godynice - Klonowa do miejscowości Lipicze - Stara Wieś (ok. 2 650 m) Brąszewicki OChK sąsiaduje ze Złoczewskim OChK.). Po ok. 2 550 m od granicy gmin granica Obszaru skręca w drogę polną, biegnie na północ ok. 250 m, po czym kieruje się na zachód, by po ok. 300 m, idąc skrajem kompleksu leśnego skręcić na północny zachód i po kolejnych ok. 650 m osiągnąć skraj lasów państwowych. Od tego miejsca granica biegnie skrajem lasu kilkakrotnie zmieniając kierunek wzdłuż oddziałów 216, 219, 208, 209, 220 i 221. Po dojściu do południowo-zachodniego krańca oddziału 221 przekracza drogę z Klonowej do Kuźnicy Błońskiej, zmienia kierunek na południowy i biegnie jej zachodnim skrajem, wzdłuż oddziału leśnego 225, 226 i 227. Następnie granica Obszaru podąża w kierunku południowym, przecina dolinę cieku oraz drogę z Klonowej do Czajkowa i biegnie skrajem oddziałów leśnych 230 i 232 do drogi ze wsi Huta Klonowska do wsi Leliwa. Po osiągnięciu tej drogi granica skręca na zachód i północnym jej skrajem dochodzi do wsi Leliwa. W Leliwie skręca na południe i biegnie przez wieś Leliwa, zachodnim skrajem drogi do południowego krańca wsi, po czym wchodzi w drogę prowadzącą przez wieś Olender i idzie jej zachodnim skrajem na południowy zachód do skraju lasu. Dalej podąża skrajem lasu państwowego wzdłuż oddziału 272 do granicy gmin Klonowa i Galewice. Od tego miejsca granica Obszaru biegnie po granicy wymienionych gmin, najpierw na zachód, a następnie na północ i dochodzi do granicy województw łódzkiego i wielkopolskiego. (Na odcinku wzdłuż granic gmin Klonowa i Galewice Brąszewicki OChK sąsiaduje z OChK "Dolina Prosny".). Po osiągnięciu granicy województw, granica Obszaru biegnie granicą tych województw na północ do drogi Dzięcioły - Wojków, czyli do miejsca rozpoczęcia opisu granic Obszaru.


Załącznik Nr2 do Uchwały Nr XXVII/511/12 .
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Brąszewicki Obszar Chronionego Krajobrazu

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »