| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/292/12 Rady Miejskiej w Wieluniu

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieluń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr. 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21,poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2012 r. Nr 391, poz. 951), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu, Rada Miejska w Wieluniu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieluń, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielunia.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLII/472/10 z dnia 28 stycznia 2010 r. Rady Miejskiej w Wieluniu w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieluń. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 84, poz. 663).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu


Piotr Radowski


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/292/12
Rady Miejskiej w Wieluniu
z dnia 27 listopada 2012 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY WiELUŃ

Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych i przekazywanie ich przedsiębiorcy odbierającemu, zgodnie z dostarczonym przez ww. przedsiębiorcę harmonogramem bądź do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

2) uprzątanie i zbieranie odpadów z powierzchni nieruchomości i wnętrza budynków;

3) udostępnienie pojemników ze zgromadzonymi odpadami komunalnymi, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd;

4) uprzątanie śniegu błota, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, w sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów. Zanieczyszczenia należy ułożyć na skraju chodnika tak, aby mogły je sprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię, z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji w sposób nie zagrażający istniejącej zieleni;

5) usuwanie śliskości spowodowanej lodem i śniegiem niemożliwym do usunięcia i zalegającym wzdłuż chodników położonych na nieruchomości służących do użytku publicznego, poprzez posypanie piaskiem lub innym stosownym środkiem chemicznym nie zagrażającym terenom zielonym oraz drzewom;

6) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku budów i remontów lokali oraz budynków;

§ 2. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) nie zanieczyszczenia środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego;

2) dokonywanie tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji;

3) iż mycie dotyczy nadwozia samochodu.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) nie zanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych (łapacz oleju, odstojnik);

2) iż naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw;

3) iż naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:

1) przeterminowanych leków;

2) chemikaliów;

3) zużytych baterii i akumulatorów;

4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

6) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

7) zużytych opon;

8) szkła, w tym szkła bezbarwnego oraz szkła kolorowego;

9) papieru i tektury;

10) tworzywa sztucznego;

11) opakowań wielomateriałowych;

12) metali;

13) odpadów zielonych;

14) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji;

15) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem pkt 1 - 14.

2. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 10-12 mogą być zbierane i odbierane łącznie jako odpady suche.

3. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 13-14 mogą być zbierane i odbierane łącznie jako bioodpady (odpady mokre).

4. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 5, 7, mogą być zbierane i odbierane łącznie podczas ulicznej zbiórki odpadów.

5. Podmiot odbierający odpady komunalne zebrane selektywnie obowiązany jest do selektywnego odebrania tych odpadów.

§ 4. 1. Odpady przeterminowanych leków należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach wskazanych przez Gminę Wieluń.

2. Odpady chemikaliów należy przekazywać do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

3. Odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych należy:

1) umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej wskazanych przez Gminę Wieluń;

2) przekazywać do punktów sprzedaży baterii i akumulatorów;

3) przekazywać do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy przekazywać:

1) do punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu;

2) do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

3) do punktów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zarejestrowanych w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska;

4) przedsiębiorcy odbierającemu podczas ulicznej zbiórki odpadów.

5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, opony powstające w gospodarstwach domowych należy przekazywać:

1) do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

2) przedsiębiorcy odbierającemu podczas ulicznej zbiórki odpadów.

6. Odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych we własnym zakresie w przypadku ilości przewyższającej 3,5 m3zbiera się w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju odpadów, dostarczonych na wniosek właściciela nieruchomości, udostępnionych przez przedsiębiorcę odbierającego, ustawionych w miejscu nieutrudniającym możliwości korzystania z nieruchomości i umożliwiającym dojazd pojazdu przedsiębiorcy odbierającego. W przypadku mniejszej ilości odpady te powinny zostać przekazane własnym transportem przez wytwórcę odpadu do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Podmiot odbierający ma obowiązek w ramach zryczałtowanej opłaty odebrać wyłącznie te odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty w ilości przewyższającej 3,5 m3; odpady nie spełniające tej definicji i ilości podmiot odbierający ma obowiązek odebrać za dodatkową opłatą, ustaloną w wyniku umowy z podmiotem odbierającym.

7. Odpady, o których mowa w ust. 4 oraz 5 będą odbierane z chodnika lub drogi przed każdą posesją na terenach zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej oraz miejsc wyznaczonych koło pojemników na odpady zmieszane, na terenach zabudowy wielorodzinnej. Odpady te winny być zgromadzone w miejscu ich odbioru nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru. Odbiór tych odpadów będzie przeprowadzony raz na pół roku zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez przedsiębiorcę odbierającego.

8. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady wskazane w § 3 ust. 1 pkt 6 oraz 8-14 należy gromadzić w pojemnikach. Wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych przekazywane będą bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpowiedniego dla danego rodzaju odpadu lub do wskazanych miejsc ich odbioru.

9. Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości zatwierdzony przez Burmistrza Wielunia ma obowiązek dostarczyć właścicielom nieruchomości zamieszkałych przedsiębiorca odbierający odpady.

Rozdział 2.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5. 1. Dla potrzeb zbierania odpadów komunalnych ustala się następujące rodzaje pojemników oraz worków i ich minimalną pojemność:

1) pojemniki o pojemności: 110/120 litrów, 120 litrów, 240 litrów, 1100 litrów;

2) kontenery o pojemności: 3,5 m3, 7 m3, 10 m3, 20 m3;

3) kosze uliczne o pojemności od 20 do 110 litrów;

4) worki o pojemności 120 litrów.

2. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych powinny odpowiadać obowiązującym normom oraz być ustawione w ilości zapewniającej ich nie przepełnienie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów, określonej w rozdziale 3.

3. Pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych powinna wynosić minimum:

1) na obszarach zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej w zależności od liczby zamieszkujących jej osób:

a) od 1 osoby do 4 osób - 120 litrów;

b) od 5 osób do 8 osób - 240 litrów;

c) od 9 osób do 12 osób - 240 litrów + 120 litrów;

d) powyżej 12 osób - odpowiednio od liczby zamieszkałych osób, uwzględniając pojemności podane w literze a - c,

2) na obszarach zabudowy wielorodzinnej w zależności od liczby zamieszkujących jej osób:

a) od 10 osoby do15 osób - 2 x 240 litrów;

b) od 15 osób do 25 osób - 1100 litrów;

c) od 26 osób do 50 osób - 1100 litrów + 2 x 240 litrów;

d) powyżej 50 osób - odpowiednio od liczby zamieszkałych osób, uwzględniając pojemności podane w literze a - c,

3) na obszarach nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne:

- 3 litry na 1 ucznia/dziecko/studenta/pracownika/ w szkołach wszelkiego typu, przedszkolach, żłobkach, uczelniach;

- 20 litrów na 1 łóżko/ w szpitalach, hotelach, motelach, pensjonatach, internatach, bursach, domach pomocy społecznej;

- 120 litrów na każdych 10 pracowników/ w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, magazynach, hurtowniach, placach budowy, biurach urzędach, przychodniach, gabinetach lekarskich, lecznicach, aptekach pomieszczeniach biurowych związanych z wykonywaniem wolnych zawodów, z zastrzeżeniem iż każdy z tych punktów winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 litrów;

- 20 litrów na 1 miejsce konsumpcyjne/ w lokalach gastronomicznych, z zastrzeżeniem iż każdy z tych punktów winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 litrów;

- 10 litrów na 1 pracownika/ w stacjonarnych punktach handlowych zlokalizowanych poza budynkami typu kiosk, uliczne punkty szybkiej konsumpcji, kwiaciarnie, z zastrzeżeniem iż każdy z tych punktów winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 litrów;

- 10 litrów na jednego pracownika/ w punktach handlowych innych niż wskazane w tiret 5, z zastrzeżeniem iż każdy z tych punktów winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 litrów oraz co najmniej 1 kosz uliczny ustawiony przy każdym wyjściu z tego obiektu;

- 10 litrów na 1 działkę/ w ogrodach działkowych w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku, poza tym okresem minimalna pojemność pojemników wynosi 5 litrów na 1 działkę;

- 10 litrów na 1 pracownika/ w urządzonych targowiskach, halach targowych, giełdach z zastrzeżeniem iż każdy z tych punktów winien być wyposażony w 1 kosz uliczny ustawiony przy każdym wyjściu z tego terenu.

4. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stosuje się pojemniki i worki o następującej pojemności i kolorystyce:

1) na obszarach zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej:

a) odpady zbierane selektywnie u źródła:

- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale - worki o odpowiedniej wytrzymałości w kolorze żółtym o pojemności 120 litrów;

- papier i tekturę - worki o odpowiedniej wytrzymałości w kolorze niebieskim o pojemności 120 litrów;

- szkło - 1 pojemnik w kolorze zielonym o pojemności 120 litrów / na nieruchomość. W przypadku oddawania szkła do ogólnie dostępnych pojemników znajdujących się w gniazdach zbiórki selektywnej, właściciel nieruchomości jest zwolniony z obowiązku posiadania pojemnika na szkło;

- odpady ulegające biodegradacji - pojemniki w kolorze brązowym o pojemności 120 litrów / na nieruchomość wyposażone w ruszt odciekowy oraz system napowietrzający. W przypadku posiadania i korzystania z przydomowego kompostownika właściciel nieruchomości jest zwolniony z obowiązku posiadania pojemnika na odpady ulegające biodegradacji;

- odpady zielone - worki o odpowiedniej wytrzymałości w kolorze brązowym o pojemności 120 litrów,

b) odpady zbierane selektywnie w gniazdach zbiórki selektywnej:

- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale - pojemniki w kolorze żółtym o pojemności 1100 litrów;

- papier i tekturę - pojemniki w kolorze niebieskim o pojemności 1100 litrów;

- szkło - pojemniki w kolorze zielonym o pojemności 1100 litrów,

2) na obszarach zabudowy wielorodzinnej:

a) odpady zbierane selektywnie w gniazdach zbiórki selektywnej:

- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale - pojemniki w kolorze żółtym o pojemności 1100 litrów;

- papier i tekturę - pojemniki w kolorze niebieskim o pojemności 1100 litrów;

- szkło - pojemniki w kolorze zielonym o pojemności 1100 litrów,

b) odpady ulegające biodegradacji - pojemniki w kolorze brązowym o pojemności 240 litrów wyposażone w ruszt odciekowy oraz system napowietrzający w ilości zależnej od liczby zamieszkujących osób:

- do 25 osób - 1 sztuka;

- do 50 osób - 2 sztuki;

- do 100 osób - 4 sztuki;

- powyżej 100 osób - odpowiednio do liczby zamieszkałych osób, uwzględniając ilości podane powyżej,

3) z obszarów nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne:

a) odpady zbierane selektywnie u źródła:

- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale - worki o odpowiedniej wytrzymałości w kolorze żółtym o pojemności 120 litrów;

- papier i tekturę - worki o odpowiedniej wytrzymałości w kolorze niebieskim o pojemności 120 litrów;

- szkło - pojemnik lub worek w kolorze zielonym o pojemności 120 litrów / na nieruchomość.

§ 6. Na pojemnikach do zbierania odpadów, ustawionych na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, powinna być umieszczona w sposób trwały czytelna informacja zawierająca dane identyfikujące jednostkę wywozowa odbierającą odpady.

§ 7. Pojemniki, o których mowa w ust. 1, poddaje się obligatoryjnemu czyszczeniu i myciu nie rzadziej niż raz na 3 miesiące oraz naprawie i konserwacji w razie potrzeb.

§ 8. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów komunalnych wystawić pojemniki przed wejściem na teren nieruchomości.

§ 9. W zabudowie wielorodzinnej ze względu na ograniczenia terenu przeznaczonego na zastawy śmietnikowe dopuszcza się zmniejszenie ilości lub pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych wraz z zwiększeniem częstotliwości ich opróżniania.

Rozdział 3.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 10. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej:

a) odpady zbierane selektywnie u źródła:

- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale - raz na miesiąc poprzez zgłoszenie do podmiotu odbierającego w ilości co najmniej 2 worków zgodnie z harmonogramem odbioru dostarczonym przez podmiot odbierający;

- papier i tekturę - raz na miesiąc poprzez zgłoszenie do podmiotu odbierającego w ilości co najmniej 2 worków zgodnie z harmonogramem odbioru dostarczonym przez podmiot odbierający;

- szkło - raz na kwartał zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez podmiot odbierający;

- odpady ulegające biodegradacji: raz na dwa tygodnie;

- odpady zielone - raz na dwa tygodnie w okresie od 1 maja do 30 listopada poprzez zgłoszenie do podmiotu odbierającego zgodnie z harmonogramem odbioru dostarczonym przez podmiot odbierający;

- odpady zmieszane - raz na miesiąc;

- meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony - odbiór raz na pół roku według harmonogramu dostarczonego przez podmiot odbierający,

b) odpady zbierane selektywnie z gniazd zbiórki selektywnej:

- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

- papier i tekturę - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

- szkło - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej:

a) odpady ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż raz na tydzień,

b) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony - odbiór raz na pół, roku według harmonogramu dostarczonego przez podmiot odbierający,

c) odpady zmieszane - raz na tydzień,

d) odpady zbierane selektywnie z gniazd zbiórki selektywnej:

- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale - nie rzadziej niż raz na tydzień;

- papier i tekturę - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

- szkło - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

3) z obszarów nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne:

a) odpady zmieszane - nie rzadziej niż raz na miesiąc,

b) odpady zbierane selektywnie - zgodnie z umową na odbiór odpadów komunalnych podpisaną z podmiotem obierającym.

2. Opróżnianie pojemników na odpady komunalne powinno odbywać się zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 oraz z częstotliwością nie dopuszczającą do ich przepełnienia;

3. Opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji powinno odbywać się w sposób i z częstotliwością zabezpieczającą przed zagrożeniem sanitarno- epidemiologicznym;

4. Opróżnianie koszy znajdujących się przy ulicach, na placach, w parkach oraz na przystankach odbywa się zgodnie z częstotliwością zapobiegającą ich przepełnieniu;

5. Odpady ulegające biodegradacji należy wrzucać do pojemników bez foliowych opakowań - worków.

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, bądź wylewania na powierzchnię terenu.

2. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości, co najmniej dwa razy na kwartał.

§ 12. Dopuszcza się, w okresie do 15 października do 15 kwietnia, spalanie suchych pozostałości roślinnych, poza instalacjami i urządzeniami, jeżeli spalanie to nie narusza przepisów odrębnych oraz nie powoduje uciążliwości dla sąsiadów.

Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 13. Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej do której posiadają tytuł prawny oraz ogrodów działkowych możliwości kompostowania odpadów ulegających biodegradacji w kompostownikach. Posiadanie na nieruchomości kompostownika zwalnia właściciela z obowiązku wyposażania nieruchomości w pojemnik przeznaczony do zbierania odpadów ulegających biodegradacji.

§ 14. Podmiot odbierający prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązany jest informować właścicieli nieruchomości o obowiązkach selektywnego zbierania wybranych rodzajów odpadów.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
do wspólnego użytku

§ 15. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości.

3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

4. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, w szczególności psy, należy:

1) prowadzenie psa na uwięzi, z zastrzeżeniem, że pies rasy uznawanej za agresywną lub pies w inny sposób zagrażający otoczeniu powinien mieć nałożony kaganiec;

2) stały, skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi, z zastrzeżeniem ust. 3, mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa innych osób oraz ochronę przed niszczeniem mienia publicznego tj. zieleńce i trawniki;

3) niewprowadzanie psów i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, jak schroniska, lecznice, wystawy; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników;

4) niewprowadzanie psów i innych zwierząt domowych na teren placów zabaw, boisk szkolnych i ogródków przedszkolnych;

5) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zieleni miejskiej; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników. Dopuszcza się usuwanie psich odchodów do koszy ulicznych pod warunkiem, że są one wyłożone workiem foliowym;

5. Zwolnienie psa z uwięzi, ale z nałożonym kagańcem, jest dozwolone wyłącznie na terenach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji gdy posiadacz ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem.

6. Zwolnienie psa z uwięzi bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.

7. Za zachowanie zwierząt domowych w miejscach wspólnego użytku oraz powstałe w jego wyniku szkody i uciążliwości odpowiadając w pełni właściciele lub osoby opiekujące się zwierzęciem.

§ 16. 1. Zakazuje się hodowli i chowu psów na terenach osiedli mieszkaniowych i zwartej zabudowy. Za hodowlę i chów uznaje się utrzymywanie więcej niż trzech psów.

2. Osoby utrzymujące psy lub koty w budynkach wielorodzinnych powinny dbać, by żadne zapachy zwierzęce nie były wyczuwalne na korytarzach, klatkach schodowych i w mieszkaniach sąsiadów.

3. Osoby utrzymujące psy lub koty w budynku wielorodzinnym w części wspólnej nieruchomości zobowiązane są do usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta (dotyczy balkonów i tarasów).

§ 17. 1. Pomieszczenia dla psów (kojce, budy) powinny być zlokalizowane w sposób i w miejscu nie mającym niekorzystnego wpływu na najbliższe otoczenie.

2. Pomieszczenia dla psów nie mogą być zlokalizowane bezpośrednio przy granicy nieruchomości i w odległości mniejszej niż 2 m od budynku mieszkalnego znajdującego się na sąsiedniej nieruchomości.

3. Minimalna odległość pomieszczeń dla psów od granicy nieruchomości wynosi 2m.

4. Za zgodą właścicieli nieruchomości sąsiednich dopuszcza się odstępstwa od przepisów ust. 1, 2, 3.

Rozdział 6.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 18. 1. Na obszarze obejmującym tereny w granicach wyznaczonych ulicami: Sieradzka, Głowackiego, Krakowskie Przedmieście, Piłsudskiego, Kopernika - obowiązuje zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich.

2. Na pozostałym obszarze dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem nieruchomości:

1) o zabudowie wielorodzinnej;

2) o zabudowie jednorodzinnej, położonych na terenach o zabudowie wielorodzinnej;

3) na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej;

4) na których znajdują się budynki zamieszkania zbiorowego.

§ 19. 1. Zezwala się na utrzymywanie na terenach nieruchomości, poza obszarem ujętym w § 18 ust. 1, wyłącznie jednego gatunku zwierząt gospodarskich.

2. Postanowienia z ust. 1 nie stosuje się w przypadku równoczesnego utrzymywania gęsi, kaczek, kur i królików w liczbie do 30 sztuk łącznie.

3. Lista zwierząt gospodarskich utrzymywanych na terenie nieruchomości nie może być większa niż:

1) świnie - 1 sztuka,

2) owce - 2 sztuki,

3) kozy - 2 sztuki,

4) konie - 1 sztuka,

5) bydło - 1 sztuka,

6) kury - 30 sztuk,

7) kaczki - 30 sztuk,

8) gęsi - 30 sztuk,

9) króliki - 30 sztuk,

10) nutrie - 5 sztuk,

11) norki - 5 sztuk,

12) tchórzofretki - 5 sztuk.

4. Postanowienia ust. 3 dotyczące koni nie stosuje się do koni utrzymywanych w celach rehabilitacyjnych, wykorzystywanych w specjalistycznych ośrodkach.

5. Zabrania się utrzymywania gołębi na terenach nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi.

6. Posiadacz zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:

1) wytwarzane, podczas prowadzenia chowu lub hodowli, nieczystości będą gromadzone i usuwane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. nr 147, poz. 1033 z póź. zm.) i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych;

2) zostaną zapewnione zwierzętom odpowiednie pomieszczenia gospodarskie.

§ 20. Pszczoły winny być trzymane w ulach ustawionych w odległości co najmniej 5 m od granicy nieruchomości, ogrodzonej ścianą lub inną barierą np. zieloną o wysokości co najmniej 2 m - w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 21. Właściciele nieruchomości zobowiązani są, na swój koszt, do przeprowadzenia na terenie nieruchomości deratyzacji w miarę potrzeb.

§ 22. Teren i obszar przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji wyznacza Burmistrz Wielunia.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

§ 23. Naruszenie przepisów regulaminu podlega karze grzywny, zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »