| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks Burmistrza Miasta i Gminy Szadek; Prezydenta Miasta Zduńska Wola; Wójta Gminy Sędziejowice; Wójta Gminy Zapolice; Wójta Gminy Zduńska Wola

z dnia 17 grudnia 2012r.

do Porozumienia Międzygminnego z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego

w dniu 17 grudnia 2012 r. w Zduńskiej Woli, pomiędzy:

- Miastem Zduńska Wola reprezentowanym przez Piotra Niedźwieckiego Prezydenta Miasta Zduńska Wola, zwanym w dalszej części porozumienia "Miastem"

a

- Gminą Zduńska Wola reprezentowaną przez Henryka Staniuchę Wójta Gminy Zduńska Wola,

- Gminą i Miastem Szadek reprezentowaną przez Artura Ławniczaka Burmistrza Gminy i Miasta Szadek,

- Gminą Zapolice reprezentowaną przez Jana Zaborowskiego Wójta Gminy Zapolice,

- Gminą Sędziejowice reprezentowaną przez Jerzego Kotarskiego Wójta Gminy Sędziejowice,

zwanymi w dalszej części porozumienia łącznie "Gminami", a każda z osobna "Gminą", przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Skarbników Gmin, został zawarty aneks nr 1 do Porozumienia Międzygminnego z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji publicznego transportu, zwanego dalej Porozumieniem, o następującej treści:

§ 1. Strony zgodnie postanawiają zmienić treść § 3 Porozumienia w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

""1.Usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wykonywane będą w ramach istniejącego na terenie Miasta i Gmin układu sieci komunikacyjnej, obejmującego przebieg tras i linii komunikacyjnych określonych w załączniku nr 1 do niniejszego porozumienia.

2. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w § 7 i 8 niniejszego porozumienia, wszelkie zmiany układu sieci komunikacyjnej wymagają zawarcia stosownego aneksu.".

§ 2. Strony zgodnie postanawiają uchylić treść Załączników nr 1 - 4 do Porozumienia oraz przyjąć treść załącznika nr 1 do Porozumienia w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do aneksu.

§ 3. Na podstawie § 11 ust. 4 Porozumienia Strony zgodnie określają, że wysokość rekompensaty i dotacji celowej na 2013 rok od poszczególnych Gmin zostaje ustalona zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego aneksu.

§ 4. Strony zgodnie postanawiają zmienić treść § 11 ust. 7 i 8 Porozumienia w ten sposób, że otrzymują one następujące brzmienie:

"" 7. Roczne rozliczenie dotacji celowej nastąpi do końca stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy dotacja. Niewykorzystana kwota dotacji zostanie zwrócona Gminom w terminie do końca stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy dotacja.

8. Wysokość rekompensaty rocznej należnej Operatorowi i stawka tej rekompensaty ustalona zgodnie z ust. 3 i 4 powyżej, podlegać będzie weryfikacji po zakończeniu danego roku budżetowego przy uwzględnieniu faktycznego poziomu kosztów związanych z wykonywaniem usług przewozowych w danym roku i faktycznie przejechanych kilometrów. W przypadku ustalenia, iż w danym roku nastąpiła zapłata na rzecz Operatora zbyt wysokiej rekompensaty lub, że przekazana w danym roku rekompensata stanowić będzie niedobór w stosunku do należnej Operatorowi rekompensaty, wysokość stawki rekompensaty ulega odpowiedniej zmianie. Zmieniona stawka rekompensaty stanowi podstawę do dokonania rocznego rozliczenia rekompensaty bez konieczności zawierania aneksu do niniejszego Porozumienia. Roczne rozliczenie rekompensaty nastąpi do końca lutego roku następującego po roku, którego dotyczy rekompensata. W przypadku nadpłaty wynikającej z rozliczenia rocznego, kwota tej nadpłaty zostanie rozliczona Gminom w transzy należnej za miesiąc marzec roku następującego po roku, którego dotyczy rekompensata. W przypadku niedopłaty Gmina jest zobowiązana uregulować ją poprzez wniesienie dotacji uzupełniającej w terminie do końca marca roku następującego po roku, którego dotyczy rekompensata.".

§ 5. Strony zgodnie postanawiają, że w związku z wprowadzoną niniejszym aneksem zmianą § 11 ust. 7 i 8 Porozumienia, w terminie do 20 grudnia 2012 r. Gminy przekażą Miastu transzę dotacji za miesiąc grudzień w wysokości odpowiadającej pozostałej do zapłaty w 2012 r. kwoty dotacji celowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Porozumienia.


§ 6. Aneks został sporządzony w dwunastu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron porozumienia oraz dwa egzemplarze dla Operatora. Załączniki nr 1 i 2 do niniejszego aneksu stanowią jego integralną część.

§ 7. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łodzkiego.

Prezydent Miasta Zduńska Wola


Piotr Niedźwiecki


Wójt Gminy Zduńska Wola


Henryk Staniucha


Burmistrz Gminy i Miasta Szadek


Artur Ławniczak


Wójt Gminy Zapolice


Jan Zaborowski


Wójt Gminy Sędziejowice


Jerzy Kotarski

Skarbnik Miasta Zduńska Wola


Maria Jabłońska


Skarbnik Gminy Zduńska Wola


Iwona Szewczyk-Bąk


Skarbnik Gminy i Miasta Szadek


Ewa Manios


Skarbnik Gminy Zapolice


Barbara Olbińska


Skarbnik Gminy Sędziejowice


Sławomir Niedźwiedzki


Załącznik Nr 1 do Aneksu


Załącznik nr 1 do Porozumeinia Międzygminnego z dnia 8 grudnia 2011 r.
Wykaz linii komunikacyjnych na terenie Gminy Zduńska Wola

Linia Nr "2"

dni robocze

soboty

niedziele

Ilość kursów

Długość kursu

Razem kilometry

Ilość kursów

Długość kursu

Razem kilometry

Ilość kursów

Długość kursu

Razem kilometry

10

5,4

54,0

4

5,4

21,6

5

5,4

27,0

10

6,9

69,0

2

6,9

13,8

3

6,9

20,7

10

1,1

11,0

14

1,1

15,4

10

1,1

11,0

2

2,2

4,4

Linia Nr "6"

1

2,0

2,0

Linia Nr "7"

7

13

91,0

Linia Nr "10"

1

4,4

4,4

3

20,0

60,0

3

20,0

60,0

1

16,6

16,6

7

20,0

140,0

Linia Nr "11"

1

4,4

4,4

5

20,0

100,0

4

20,0

80,0

1

16,6

16,6

7

20,0

140,0

Linia Nr "Z"

22

2,7

59,4

16

2,7

43,2

14

2,7

37,8

W wakacje i ferie nie są realizowane kursy

Linia Nr "2"

2

1,1

2,2

2

2,2

4,4

Linia Nr "10"

1

16,6

16,6

1

4,4

4,4

Linia Nr "11"

1

16,6

16,6

1

4,4

4,4

2

20,0

40,0

Razem kilometry w dni nauki szkolnej, soboty i niedziele

Ilość dni

Km/dzień

Razem

Ilość dni

Km/dzień

Razem

Ilość dni

Km/dzień

Razem

191

612,8

117 044,8

52

254,0

13 208,0

62

236,5

14 663,0

Razem kilometry w dni robocze wakacji i ferii

60

524,2

31 452,0

Ogółem kilometry planowane w 2013 roku - 176 367,8


Wykaz linii komunikacyjnych na terenie Gminy Zapolice

Linia Nr "2"

dni robocze

soboty

niedziele

Ilość kursów

Długość kursu

Razem kilometry

Ilość kursów

Długość kursu

Razem kilometry

Ilość kursów

Długość kursu

Razem kilometry

18

3,8

68,4

4

3,8

15,2

8

3,8

30,4

Linia Nr "3"

10

1,7

17,0

Linia Nr "6"

3

3,5

10,5

Razem kilometry

Ilość dni

Km/dzień

Razem

Ilość dni

Km/dzień

Razem

Ilość dni

Km/dzień

Razem

251

95,9

24 070,9

52

15,2

790,4

62

30,4

1 884,8

Ogółem kilometry planowane w 2013 roku - 26 746,10

Wykaz linii komunikacyjnych na terenie Gminy Sędziejowice

dni robocze

soboty

niedziele

Ilość kursów

Długość kursu

Razem kilometry

Ilość kursów

Długość kursu

Razem kilometry

Ilość kursów

Długość kursu

Razem kilometry

8

4,8

38,4

4

4,8

19,2

6

4,8

28,8

6

8,2

49,2

4

9,1

36,4

W wakacje i ferie nie są realizowane kursy

Linia Nr "5"

2

8,2

16,4

2

4,8

9,6

Razem kilometry w dni nauki szkolnej, soboty i niedziele

Ilość dni

Km/dzień

Razem

Ilość dni

Km/dzień

Razem

Ilość dni

Km/dzień

Razem

191

124,0

23 684,0

52

19,2

998,4

62

28,8

1 785,6

Razem kilometry w dni robocze wakacji i ferii

60

98

5 880,0

Ogółem kilometry planowane w 2013 roku - 32 348,0

Wykaz linii komunikacyjnych na terenie Gminy i Miasta Szadek

Linia Nr "10"

dni robocze

soboty

niedziele

Ilość kursów

Długość kursu

Razem kilometry

Ilość kursów

Długość kursu

Razem kilometry

Ilość kursów

Długość kursu

Razem kilometry

1

11

11

Linia Nr "11"

1

11

11

Razem kilometry

Ilość dni

Km/dzień

Razem

Ilość dni

Km/dzień

Razem

Ilość dni

Km/dzień

Razem

191

22,0

4 202,0

Ogółem kilometry planowane w 2013 roku - 4 202,0


Załącznik Nr 2 do Aneksu

Wyliczenie kwoty rekompensaty za świadczone usługi transportu publicznego przypadające na poszczególne Gminy:

Kwota

w przeliczeniu na 1wzkm

Koszty w układzie rodzajowym

amortyzacja

428 00,00

0,43

materiały

1 313 100,00

1,32

- w tym: paliwo do autobusów

1 217 000,00

1,22

energia

47 000,00

0,05

usługi obce

603 600,00

0,61

płace

1 972 000,00

1,98

ZUS + pozostałe świadczenia

439 600,00

0,44

podatki

103 200,00

0,10

usługi bankowe

2 000,00

0,00

pozostałe

90 000,00

0,09

pozostałe koszty operacyjne

19 000,00

0,02

Razem

5 017 500,00

5,03

Wozokilometry - plan na 2013 rok

Miasto Zduńska Wola

670 663,00

Gmina Zduńska Wola

176 367,80

Gmina Zapolice

26 746,10

Gmina Szadek

4 202,00

Gmina Sędziejowice

32 348,00

Razem usługi przewozowe

910 326,90

Wynajmy

15 000,00

Szkoły

68 600,00

Ogółem kilometry

993 926,90

Przychody planowane na 2013 rok

bilety

1 833 000,00

Wynajmy

50 000,00

reklama

72 000,00

parkowanie

30 000,00

dzierżawa

120 000,00

pozostałe

40 535,64

Szkoły

260 000,00

Razem

2 405 535,64


Wysokość rekompensaty na 2013 rok

Koszty w układzie rodzajowym

5 017 500,00

Wpływy

2 405 535,64

Różnica

2 611 964,36

zysk

73 500,00

Rekompensata

2 685 464,36

Rekompensata na 1 wozokilometr

2,95

Podział kilometrów linii "Z" i "E":

- Miasto Zduńska Wola linia "E" oraz odcinek linii "Z" w granicach Gminy Sieradz i Miasta Sieradz

- Gmina Zduńska Wola - odcinek linii "Z" w granicach Gminy Zduńska Wola

Kilometry "Z" i "E" podzielone

Miasto Zduńska Wola

670 663,00

Gmina Zduńska Wola

176 367,80

Gmina Zapolice

26 746,10

Gmina Szadek

4 202,00

Gmina Sędziejowice

32 348,00

Razem

910 326,90

Wyliczenie kwoty rekompensaty na poszczególne gminy na 2013 rok

Miasto Zduńska Wola

1 978 455,85

Gmina Zduńska Wola

520 285,01

Gmina Zapolice

78 901,00

Gmina Szadek

12 395,90

Gmina Sędziejowice

95 426,60

Razem

2 685 464,36

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »