| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/176/12 Rady Gminy Widawa

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Widawie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 8 ust. 2 pkt 2 i art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i poz. 908) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406), Rada Gminy Widawa uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Gminnej Bibliotece Publicznej w Widawie w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa.

§ 3. Z dniem wejścia w życie uchwały, tracą moc następujące uchwały:

1) Nr XXIV/142/05 Rady Gminy w Widawie z dnia 15 września 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Widawie;

2) Nr V/23/11 Rady Gminy Widawa z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Ireneusz Płóciennik


Załącznik
do Uchwały Nr XIX/176/12
Rady Gminy Widawa
z dnia 28 grudnia 2012 r.

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIDAWIE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Widawie zwana dalej "Biblioteką" jest samorządową instytucją kultury powołaną przez Gminę działającą w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.);

2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i poz. 908);

3) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406);

4) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Widawa, która sprawuje nad nią nadzór przez swoje organy.

2. Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Widawa, a terenem działania Biblioteki jest obszar Gminy Widawy.

3. W skład biblioteki wchodzi: Filia Biblioteczna w Chociwiu.

4. Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby. Biblioteka używa pieczęci okrągłej służącej jedynie do oznaczeń przynależności majątkowej zbiorów bibliotecznych.

5. Biblioteka jest instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.

6. Bezpośredni nadzór administracyjny nad działalnością Biblioteki sprawuje Wójt Gminy Widawa.

Rozdział 2.
Cele i zadania Biblioteki

§ 3. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa Gminy oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

§ 4. Do zadań Biblioteki należy w szczególności:

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;

2) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie;

3) prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo - badawczej, edukacyjnej i popularyzatorskiej;

4) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej;

5) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych mieszkańcom gminy;

6) współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminy;

7) tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych i bibliograficznych;

8) organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy.

9)

§ 5. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną.

Rozdział 3.
Organizacja Biblioteki

§ 6. 1. Na czele Biblioteki stoi Kierownik, który zarządza jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

2. Kierownika Biblioteki zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Widawa, który jest zwierzchnikiem służbowym oraz wykonuje wobec niego czynności z zakresu prawa pracy.

§ 7. 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, administracyjnej oraz obsługi.

2. Kierownik jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę.

3. Kierownik i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk.

§ 8. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, filie biblioteczne, a także inne komórki organizacyjne służące zaspakajaniu potrzeb czytelniczych, kulturalno - oświatowych użytkowników.

§ 9. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki ustala Kierownik w Regulaminie organizacyjnym, zatwierdzonym przez Wójta Gminy Widawa.

§ 10. Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki, stowarzyszenia i fundacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 4.
Gospodarka Finansowa

§ 11. 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach dotyczących samorządowych instytucji kultury.

2. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

3. Biblioteka otrzymuje z budżetu Gminy corocznie dotację na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności na:

1) wyposażenie;

2) prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza zakup materiałów bibliotecznych;

3) doskonalenie zawodowe pracowników;

4) wynagrodzenia pracowników;

5) utrzymanie i eksploatację majątku.

§ 12. 1. Biblioteka może uzyskiwać środki finansowe z:

1) wpływów, o których mowa w § 13 ust. 2;

2) dotacji z budżetu państwa;

3) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku;

4) spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych;

5) innych źródeł.

2. Podstawą działalności finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy, sporządzony przez Kierownika Biblioteki i zatwierdzony przez Wójta Gminy Widawa.

3. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów.

§ 13. 1. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Biblioteka może pobierać opłaty:

1) za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne;

2) za wypożyczenia materiałów audiowizualnych;

3) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne;

4) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych;

5) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.

3. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, nie może przekraczać kosztów

wykonania usługi.

4. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 ustala Kierownik Biblioteki.

§ 14. Biblioteka prowadzi odrębną ewidencję finansowo - księgową oraz sporządza wymagane sprawozdania finansowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 15. Wszelkie zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »