| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/218/2013 Rady Miejskiej w Wieruszowie

z dnia 26 lutego 2013r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Wieruszów, udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142,poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 15 ust.1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dni 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem jest Gmina Wieruszów, udostępnione operatorom i przewoźnikom, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w § 1, określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wieruszowa.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieruszowie.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieruszowie


Ryszard Olbromski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/218/2013
Rady Miejskiej w Wieruszowie
z dnia 26 lutego 2013 r.

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM JEST GMINA WIERUSZÓW

L.p.

Nazwa

Miejscowość

1

Ulica Prusa (przy Sedalu)

Wieruszów

2

Dobrydział

Dobrydział

3

Kuźnica Skakawska

Kuźnica Skakawska

4

Kuźnica Skakawska (szkolny przy budynku Szkoły)

Kuźnica Skakawska

5

Dobrydział (szkolny przy posesji nr 4)

Dobrydział

6

Klatka (szkolny przy posesji nr 10)

Klatka


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/218/2013
Rady Miejskiej w Wieruszowie
z dnia 26 lutego 2013 r.

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH UDOSTĘPNIONYCH OPERATOROM I PRZEWOŹNIKOM, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM JEST GMINA WIERUSZÓW

1. Z przystanków komunikacyjnych mogą korzystać wyłącznie operatorzy publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnicy uprawnieni do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób.

2. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozów- wsiadanie i wysiadanie pasażerów.

3. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych odbywa się nieodpłatnie.

4. Zatrzymywanie pojazdów na przystankach komunikacyjnych w szczególności powinno:

1) odbywać się według uzgodnionego rozkładu jazdy;

2) zapewnić innym użytkownikom korzystanie z nich na równych prawach;

3) umożliwić pasażerom bezpieczne wsiadanie i wysiadanie;

4) następować wyłącznie na czas niezbędny do wsiadania i wysiadania pasażerów.

5. Na przystankach zabrania się:

1) postoju ponad czas niezbędny do obsługi pasażerów;

2) umieszczania bez zgody właściciela plakatów, ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób.

6. Operatorzy i przewoźnicy korzystający z przystanków zobowiązani są do uzyskania od właściciela przystanków uzgodnienia w zakresie:

1) ilości przystanków komunikacyjnych, z których mogą korzystać;

2) treści, wymiarów, wyglądu, sposobu i miejsca umieszczenia informacji z rozkładem jazdy.

7. Informację dotyczącą rozkładu jazdy na każdym przystanku komunikacyjnym umieszcza wyłącznie właściciel przystanku komunikacyjnego.

8. Udostępnianie przystanków komunikacyjnych następuje na pisemny wniosek , do którego należy dołączyć:

1) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób;

2) wykaz obsługiwanych przystanków wraz z rozkładem jazdy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »