| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/376/13 Rady Miejskiej w Łasku

z dnia 6 marca 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXV/250/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku

Na podstawie art. 16 ust. 1 w związku z ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 676, Nr 197, poz. 1172, Nr 232, poz. 1378), art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr XXV/250/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie Obwieszczenia Rady Miejskiej w Łasku z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXV/250/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Obwieszczenie, o którym mowa w §1 ust. 2, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łasku a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.lask.pl.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku


Robert Bartosik


Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/376/13
Rady Miejskiej w Łasku
z dnia 6 marca 2013 r.

OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU

z dnia 6 marca 2013 r.

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 676, Nr 197, poz. 1172, Nr 232, poz. 1378) ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr XXV/250/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 3189) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) Uchwałą Nr XXIX/283/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 21 września 2012 r. zmieniającą uchwałę Nr XXV/250/12 w sprawie nadania Statutu Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 3190);

2) Uchwałą Nr XXXV/345/13 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 1426).

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku


Robert Bartosik


Załącznik
do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Łasku
z dnia 6 marca 2013 r.


UCHWAŁA NR XXV/250/12
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU

z dnia 30 maja 2012 r.

w sprawie nadania Statutu Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku
(tekst jednolity)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185, poz. 1092, z 2012 poz. 742) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowtnej w Łasku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr LI/548/10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 13 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku


Robert Bartosik


Załącznik do Uchwały Nr XXV/250/12
Rady Miejskiej w Łasku
z dnia 30 maja 2012 r.

STATUT GMINNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJW ŁASKU

Rozdział 1.
Nazwa Podmiotu

§ 1. 1. Gmina Łask jest podmiotem tworzącym podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą o nazwie Gminny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łasku, zwana w dalszej części podmiotem tworzącym.

2. Gminny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łasku zwany dalej "Zespołem" jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą prowadzonym w formie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej. Obszar działania "Zespołu" zwany dalej "obwodem", stanowi w szczególności teren administracyjny gminy Łask.

Rozdział 2.
Siedziba Podmiotu

§ 2. Siedziba "Zespołu" mieści się przy ul. Polnej 12, 98 - 100 Łask.

Rozdział 3.
Cele i zadania Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku

§ 3. 1. Celem "Zespołu" jest zapewnienie opieki zdrowotnej pacjentom zadeklarowanym w Gminnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łasku i innym w ostrych przypadkach z uwzględnieniem praw pacjenta określonych w Karcie Pacjenta.

2. Zadania poradni i gabinetów, wchodzących w skład "Zespołu" w Łasku:

1) przeprowadzanie badań i udzielanie porad lekarskich osobom zgłaszającym się oraz zapewnienie opieki zdrowotnej osobom obłożnie chorym pozostającym w domu (wizyty domowe);

2) wykonywanie drobnych zabiegów leczniczych i profilaktycznych;

3) odpłatne udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom nieuprawnionym do korzystania z bezpłatnych świadczeń - zgodnie z przepisami;

4) ewidencjonowanie chorych na choroby przewlekłe, osób w wieku poprodukcyjnym oraz prowadzenie badań okresowych tych chorych (czynne poradnictwo);

5) świadczenie usług profilaktycznych pielęgniarskich na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej;

6) udzielanie świadczeń profilaktycznych na rzecz kobiet w ciąży i małego dziecka;

7) orzekanie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby bądź opieki nad ciężko chorymi;

8) obserwacja i analiza stanu zdrowotnego ludności oraz opracowywanie planu działania w zakresie opieki środowiskowej;

9) szerzenie oświaty i profilaktyki zdrowotnej;

10) udzielanie świadczeń diagnostycznych obejmujących analizy i inne badania mające na celu rozpoznanie stanu zdrowia;

11) prowadzenie dokumentacji medycznej osób korzystających ze świadczeń "Zespołu";

12) zapewnienie ochrony danych dotyczących stanu zdrowia i sposobu leczenia pacjenta oraz udostępnienia ich tylko w przypadkach określonych w przepisach prawa;

13) udzielanie uzupełniających indywidualnych świadczeń leczniczych i specjalistycznych.

§ 4. W siedzibie "Zespołu" w Łasku winny znajdować się wszystkie niezbędne dokumenty określone przepisami dla tego typu jednostek.

Rozdział 4.
Organy i struktura organizacyjna podmiotu

§ 5. 1. "Zespołem" kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor "Zespołu".

2. Dyrektor "Zespołu" zarządza, podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania "Zespołu" i ponosi za nie odpowiedzialność.

3. Z dyrektorem "Zespołu" nawiązuje stosunek pracy Burmistrz Łasku, na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.

4. Dyrektor "Zespołu" może udzielać świadczeń zdrowotnych, jeżeli zawarta z nim umowa przewiduje taką możliwość. Umowa powinna określać również warunki udzielania świadczeń, w tym wymiar czasu pracy.

5. Dyrektor "Zespołu" nie może podejmować innego zatrudnienia bez wyrażonej w formie pisemnej zgody Burmistrza Łasku.

6. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy:

1) głównego księgowego;

2) pracownika kadr;

3) kierownika Przychodni Rejonowej nr 1;

4) kierownika Przychodni Rejonowej nr 2;

5) starszej pielęgniarki koordynującej.

7. Dyrektor "Zespołu" jest przełożonym kierowników, głównego księgowego oraz pracowników zatrudnionych do realizacji zadań w ramach bieżących potrzeb "Zespołu", nawiązuje z nimi stosunek pracy na podstawie umowy o pracę.

8. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wyznaczony na piśmie kierownik przychodni.

9. Strukturę organizacyjną Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku tworzy przedsiębiorstwo pod nazwą "Poradnia Lekarzy Rodzinnych" w skład którego wchodzą komórki organizacyjne:

1) Przychodnia Rejonowa Nr 1 w Łasku ul. Polna 12:

a) poradnia lekarza POZ,

b) poradnia pediatryczna,

c) gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej,

d) gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej,

e) gabinet zabiegowy,

f) gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,

g) poradnia medycyny pracy,

h) pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium),

i) punkt pobrań materiałów do badań,

j) pracownia USG,

k) pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej;

2) Przychodnia Rejonowa Nr 2 w Kolumnie Plac Szarych Szeregów 8:

a) poradnia lekarza POZ,

b) poradnia pediatryczna,

c) gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej,

d) gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej,

e) pracownia diagnostyczna,

f) pracownia fizjoterapii,

g) gabinet zabiegowy,

h) gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej;

3) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Bałuczu, Bałucz 23:

a) poradnia lekarza POZ,

b) gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,

c) gabinet pielęgniarki środowiskowej- rodzinnej,

d) gabinet zabiegowy;

4) Wiejski Ośrodek Zdrowia we Wrzeszczewicach, Wrzeszczewice Skrejnia 15 a:

a) poradnia lekarza POZ,

b) gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,

c) gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej,

d) gabinet zabiegowy.

10. Rada Społeczna Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku:

1) kadencja Rady Społecznej przy Gminnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łasku trwa 4 lata, z tym, że pełni swoje obowiązki do chwili wyboru Rady Społecznej w nowym składzie;

2) sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin Rady Społecznej;

3) członkowstwo w Radzie Społecznej przed upływem kadencji wygasa w przypadku:

a) rezygnacji,

b) zgonu,

c) odwołania przez Radę Miejską w Łasku.

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa

§ 6. 1. Zasady gospodarki finansowej "Zespołu" reguluje ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.).

2. Podstawą gospodarki jest plan finansowy, ustalany przez dyrektora "Zespołu" w Łasku.

3. "Zespół" w Łasku prowadzi rachunkowość na zasadach określonych we właściwych przepisach.

§ 7. 1. "Zespół" w Łasku gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem komunalnym oraz majątkiem własnym (otrzymanym i zakupionym).

2. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego albo wniesienie tego majątku do spółek lub fundacji jest nieważne bez zgody Rady Miejskiej w Łasku.

3. "Zespół" może dokonać zakupu lub przyjąć darowiznę aparatury i sprzętu medycznego wyłącznie o przeznaczeniu i standardzie określonym przez podmiot, który utworzył zespół oraz na zasadach określonych przez ten podmiot.

4. W przypadku likwidacji "Zespołu" jego majątek, po zaspokojeniu wierzytelności, staje się własnością gminy, a o jego przeznaczeniu decyduje Rada Miejska w Łasku.

§ 8. "Zespół" w Łasku może uzyskiwać środki finansowe:

1) z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;

2) z wydzielonej działalności gospodarczej innej niż w pkt 1, jeżeli statut przewiduje wykonywanie takiej działalności;

3) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego;

4) na cele i na zasadach określonych w przepisach art. 114 - 117 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.);

5) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami;

6) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o którym mowa w art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.).

§ 9. 1. Zespół w Łasku może otrzymywać dotacje na:

1) realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań;

2) remonty;

3) inne niż określone w pkt 1 inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego;

4) realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

5) cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych;

6) realizację programów wieloletnich;

7) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.

2. Dotacje wymienione w ust. 1 przyznaje Rada Miejska na wniosek Burmistrza Łasku.

§ 10. 1. Wartość majątku "Zespołu" w Łasku określają:

1) fundusz założycielski;

2) fundusz zakładu.

2. Fundusz założycielski "Zespołu" stanowi wartość wydzielonej "Zespołowi" części mienia komunalnego.

3. Fundusz "Zespołu" stanowi wartość majątku "Zespołu" po odliczeniu funduszu założycielskiego.

§ 11. 1. Fundusz "Zespołu" zwiększa się o:

1) zyski bilansowe;

2) amortyzację majątku trwałego;

3) dotacje budżetowe;

4) kwoty zwiększenia wartości majątku trwałego, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tego majątku;

5) środki z innych źródeł.

2. Fundusz "Zespołu" zmniejsza się o:

1) straty bilansowe;

2) umorzenie majątku trwałego;

3) kwoty zmniejszenia wartości majątku trwałego, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tego majątku;

3. Do amortyzacji majątku trwałego stosuje się ogólne zasady określone w odrębnych przepisach.

§ 12. 1. "Zespół" w Łasku decyduje sam o podziale zysku.

2. " Zespół" w Łasku pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.

3. Ujemny wynik finansowy "Zespołu" nie może być podstawą do zaprzestania działalności, jeżeli dalsze istnienie tego zakładu uzasadnione jest celami i zadaniami, do których realizacji został utworzony, a których nie może przejąć inny zakład w sposób zapewniający nieprzerwane sprawowanie opieki zdrowotnej nad ludnością.

4. Jeśli ujemny wynik finansowy nie może być pokryty w sposób określony w ust. 2, Rada Miejska w Łasku podejmuje uchwałę o zmianie formy gospodarki finansowej "Zespołu" lub o jego likwidacji.

5. Zobowiązania i należności "Zespołu" po jego likwidacji, stają się zobowiązaniami i należnościami Gminy Łask.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 13. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego Statutu zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy wydane na jej podstawie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »