| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 7 Prezydenta Miasta Łodzi; Prezydenta Miasta Pabianic; Wójta Gminy Ksawerów

z dnia 2 kwietnia 2013r.

do Porozumienia Komunalnego w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej z dnia 26 marca 1998 r

zawarty pomiędzy:

Gminą Łódź reprezentowaną przez:
Hannę Zdanowską - Prezydenta Miasta Łodzi,

Gminą Miejską Pabianice reprezentowaną przez:
Zbigniewa Dychto - Prezydenta Miasta Pabianic,

Gminą Ksawerów reprezentowaną przez:
Adama Topolskiego - Wójta Gminy Ksawerów,

zwanych dalej Uczestnikami porozumienia.

Na podstawie art. 7 ust. 4 i 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567 oraz z 2013r. poz. 153) oraz uchwał: Nr XLVII/439/92 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 1992 r. w sprawie zawarcia porozumień komunalnych przez Gminę Łódź z gminami ościennymi w zakresie komunikacji międzygminnej, Nr XV/152/11 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Pabianic do zawierania Porozumień międzygminnych w sprawach publicznego transportu zbiorowego oraz Aneksów do ww. Porozumień i Nr XXXVIII/265/2013 Rady Gminy Ksawerów z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Ksawerów do podpisania aneksu Nr 7 do Porozumienia Komunalnego z dnia 26 marca 1998 r. w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej.

§ 1. Uczestnicy porozumienia wprowadzają następujące zmiany do Porozumienia Komunalnego w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej z dnia 26 marca 1998 r.:

1. § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Przez utrzymanie o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu rozumie się zespół czynności obejmujących:

1) bieżące przeglądy;

2) bieżącą konserwację;

3) bieżące naprawy torów, sieci i podstacji trakcyjnych mających bezpośredni wpływ na świadczenie usług przewozowych;

wyszczególnionych w załączniku nr 4, których jednorazowa wartość wykonania nie przekracza kwoty 10 000 brutto, wykonywanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w zakresie niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu. W przypadku gdy wartość naprawy przekroczy kwotę 10 000 brutto, Uczestnicy porozumienia zdecydują o sposobie jej sfinansowania. Strony zgodnie oświadczają, iż przez bieżącą naprawę rozumieją wykonywanie czynności polegających na przywróceniu stanu pełnej sprawności technicznej infrastruktury torowo-sieciowej, zapewniającej bezpieczeństwo ruchu, poprzez regulację lub wymianę częściową zużytych elementów, z zachowaniem parametrów określonych dla danego rodzaju obiektu, nie stanowiącą remontu.".

2. Mocą niniejszego Aneksu, przyjmuje się nowy Załącznik nr 4 do porozumienia, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu.

3. § 8 otrzymuje brzmienie:

Wszelkie zmiany warunków porozumienia, z wyłączeniem § 3 ust. 2 i § 4 ust. 2-3 oraz ust. 8-12, wymagają zgody wszystkich Uczestników porozumienia wyrażonej w formie aneksu.".

§ 2. Uczestnicy porozumienia zobowiązują organizatora przewozów na linii 41 do:

1. Na linię 41 w okresie od 1 września 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. zostaną pilotażowo skierowane nowo zakupione tramwaje M8C, a w przypadku ich braku składy dwuwagonowe typu 805Na.

§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Aneks sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 5. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Prezydent Miasta Łodzi


Hanna Zdanowska


Prezydent Miasta Pabianic


Zbigniew Dychto


Wójt Gminy Ksawerów


Adam Topolski


Załącznik Nr 1 do Aneksu Nr 7
z dnia 2 kwietnia 2013 r.

Załącznik nr 4 do Porozumienia Komunalnego z dnia 26 marca 1998 r. w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej

Zakres utrzymania infrastruktury torowo-sieciowej

L.p.

RODZAJ ROBÓT

I.

Przeglądy torów

1.

Przeglądy torów

2.

Przeglądy elementów torowych /rozjazdy, skrzyżowania/

II

Konserwacje torów - czynności zapobiegawcze

1.

Konserwacje torów

2.

Konserwacja elementów torowych

3.

Konserwacja odwodnień torów i rozjazdów

4.

Niszczenie chwastów, utrzymanie czystości w pasie torów

5.

Odśnieżanie torów

III.

Naprawa torów

1.

Naprawa torów-pogotowie

2.

Naprawa bieżąca torów

3.

Naprawa elementów torowych

IV.

Przeglądy sieci trakcyjnej

1.

Przeglądy, pomiary, regulacje sieci i urządzeń sieciowych

2.

Przeglądy, pomiary ogrzewania i sterowania zwrotnic

V.

Konserwacje sieci - czynności zapobiegawcze

1.

Konserwacja sieci i urządzeń sieciowych

2.

Konserwacja sterowania i ogrzewania zwrotnic

VI.

Naprawa sieci trakcyjnej

1.

Naprawa sieci-pogotowie

2.

Naprawa sieci i urządzeń sieciowych

3.

Naprawa sterowania i ogrzewania zwrotnic

VII.

Przeglądy podstacji trakcyjnych

1.

Przeglądy, pomiary i regulacje urządzeń podstacji

2.

Przeglądy budynku podstacji

VIII.

Konserwacje podstacji - czynności zapobiegawcze

1.

Konserwacja urządzeń podstacji

2.

Konserwacja budynku podstacji

IX.

Naprawa urządzeń podstacji

1.

Naprawa podstacji-pogotowie

2.

Naprawa urządzeń podstacji

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Meclik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »