| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/738/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego

z dnia 27 sierpnia 2013r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2013 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 596), art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 232, poz. 1378), Sejmik Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmian w planie dochodów na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmian w planie wydatków na zadania własne oraz zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Województwa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego


Marek Mazur


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/738/13
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

DOCHODY

Dział

Rozdział

§§

Treść

Zwiększenie

Zmniejszenie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

114 765

0

DEPARTAMENT FINANSÓW

91 084

0

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

91 084

0

75814

Różne rozliczenia finansowe

91 084

0

Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

91 084

0

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

91 084

0

Razem

91 084

0

DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY

23 681

0

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w ŁODZI

23 681

0

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

23 681

0

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

23 681

0

Dochody incydentalne uzyskane w ramach realizowanych projektów RPO WŁ

23 681

0

0979

Wpływy z różnych dochodów

23 681

0

Razem

23 681

0

OGÓŁEM:

114 765

0


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/738/13
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

WYDATKI

Dział

Rozdział

§§

Treść

Zwiększenie

Zmniejszenie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ZADANIA WŁASNE

74 550

74 550

DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ

0

74 550

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

0

74 550

75018

Urzędy marszałkowskie

0

74 550

Pomoc Techniczna - Ekspertyzy, badania, analizy i publikacje związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1

0

74 550

4399

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

0

71 100

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0

3 450

Razem

0

74 550

BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ŁODZI

74 550

0

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

74 550

0

71003

Biura planowania przestrzennego

74 550

0

Pomoc Techniczna - Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1

71 100

0

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

19 500

0

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 300

0

4129

Składki na Fundusz Pracy

450

0

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

34 500

0

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

5 550

0

4309

Zakup usług pozostałych

6 345

0

4389

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

900

0

4709

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

555

0

Razem

71 100

0

Pomoc Techniczna - Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej, wydatki na zakupy inwestycyjne - Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1

3 450

0

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

3 450

0

Razem

3 450

0

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

537 215

422 450

DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ

0

422 450

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

0

422 450

75018

Urzędy marszałkowskie

0

422 450

Pomoc Techniczna - Ekspertyzy, badania, analizy i publikacje związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1

0

422 450

4398

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

0

402 900

6068

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0

19 550

Razem

0

422 450

BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ŁODZI

422 450

0

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

422 450

0

71003

Biura planowania przestrzennego

422 450

0

Pomoc Techniczna - Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1

402 900

0

4018

Wynagrodzenia osobowe pracowników

110 500

0

4118

Składki na ubezpieczenia społeczne

18 700

0

4128

Składki na Fundusz Pracy

2 550

0

4178

Wynagrodzenia bezosobowe

195 500

0

4218

Zakup materiałów i wyposażenia

31 450

0

4308

Zakup usług pozostałych

35 955

0

4388

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

5 100

0

4708

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3 145

0

Razem

402 900

0

Pomoc Techniczna - Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej, wydatki na zakupy inwestycyjne - Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1

19 550

0

6068

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

19 550

0

Razem

19 550

0

DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY

23 681

0

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w ŁODZI

23 681

0

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

23 681

0

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

23 681

0

Zwroty z tytułu dochodów incydentalnych uzyskanych w ramach realizowanych projektów RPO WŁ

23 681

0

6667

Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych

23 681

0

Razem

23 681

0

DEPARTAMENT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ

72 501

0

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

72 501

0

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

72 501

0

Misje gospodarcze Województwa Łódzkiego do Kraju Związkowego Styrii oraz Badenii Wirtembergii - wydatki w ramach projektu

27 501

0

4307

Zakup usług pozostałych

21 366

0

4387

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

4 000

0

4427

Podróże służbowe zagraniczne

2 135

0

Razem

27 501

0

Rozwój i promocja przedsiębiorczości Województwa Łódzkiego poprzez organizację misji gospodarczych w kierunkach wskazanych w Kompleksowej Strategii Współpracy Zagranicznej - wydatki w ramach projektu

45 000

0

4307

Zakup usług pozostałych

45 000

0

Razem

45 000

0

DEPARTAMENT DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

18 583

0

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

18 583

0

75095

Pozostała działalność

18 583

0

Misje gospodarcze Województwa Łódzkiego do Brukseli i Budapesztu

18 583

0

4307

Zakup usług pozostałych

15 207

0

4387

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

810

0

4427

Podróże służbowe zagraniczne

2 566

0

Razem

18 583

0

OGÓŁEM:

611 765

497 000

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »