| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1/2014 Wójta Gminy Bełchatów; Zarządu Powiatu w Bełchatowie

z dnia 20 maja 2014r.

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2013 poz. 260 z późn. zm.), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r poz. 595 z późn. zm.), art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.), Uchwały Nr XLI/306/2014 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Bełchatów prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogami powiatowymi oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i Uchwały Nr XLVIII/414/2014 Rady Gminy Bełchatów z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Bełchatów prowadzenia zadania z zakresu zarządzania drogą powiatową

Zarząd Powiatu w Bełchatowie reprezentowany przez:
1. Szczepana Chrzęsta - Starostę Bełchatowskiego
2. Marka Jasińskiego - Wicestarostę,
zwany dalej "Przekazującym"
oraz
Kamil Ładziak - Wójt Gminy Bełchatów zwany dalej "Przyjmującym"
zawierają porozumienie następujacej treści:

§ 1. 1. Przekazujący, działając jako zarządca dróg powiatowych, przekazuje, a Przyjmujący, działając jako zarządca dróg gminnych, przejmuje prowadzenie zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1913 E Bełchatów - Bogdanów Kolonia na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piotrkowską do skrzyżowania z drogą gminną Nr 101261 E o długości ok. 2,8 km.

2. Przekazanie w/w odcinka drogi następuje na czas niezbędny do opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dot. wykonanania kanalizacji sanitarnej w pasie przedmiotowej drogi powiatowej.

§ 2. Na mocy niniejszego porozumienia, Przyjmujący przyjmuje część zadań i uprawnień zarządcy drogi powiatowej na terenie Gminy Bełchatów określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, niezbędnych do realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 w następującym zakresie:

1)opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,

2)pełnienie funkcji inwestora,

3)utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,

4)realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,

5)koordynacja robót w pasie drogowym,

6)wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg publicznych oraz ustalanie, pobieranie i egzekwowanie opłat i kar pieniężnych zgodnie z obowiązującą w tym zakresie Uchwałą Rady Powiatu w Bełchatowie,

7)wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,

8)przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,

9)przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,

10)utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,

11)nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 14 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa,

12)zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat, o których mowa w art. 39 ust. 7 ustawy o drogach publicznych,

13)wyrażanie zgody na umieszczenie urządzenia liniowego,

14)wyrażanie zgody na umieszczenie obiektu budowlanego przy drodze.

§ 3. Odbiory robót wykonywanych w pasie drogowym Przyjmujący będzie dokonywać komisyjnie przy udziale przedstawicieli Urzędu Gminy w Bełchatowie i Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie.

§ 4. 1. Zadania przekazane niniejszym porozumieniem Przyjmujący będzie wykonywał za pośrednictwem właściwych organów w formach przewidzianych prawem.

2. Właściwe organy Przyjmującego w celu realizacji zadań będą podejmowały odpowiednie czynności, tj. uchwały, decyzje administracyjne, umowy, postanowienia i czynności egzekucyjne.

§ 5. 1. Przekazujący zastrzega sobie prawo nadzorowania, kontrolowania i dokonywania oceny prowadzenia zadań wynikających z niniejszego porozumienia pod względem zapewnienia prawidłowego odtworzenia majątku drogowego.

2. W ramach uprawnień, o których mowa w ust. 1 Przyjmujący na jego żądanie jest zobowiązany do okazania wszelkich dokumentów, udzielenia stosownych informacji i złożenia wszelkich wyjaśnień.

§ 6. 1. Przekazanie zarządzania, w trybie niniejszego porozumienia, nie skutkuje przekazaniem przez Przekazującego środków finansowych na realizację zadania za wyjątkiem środków o których mowa w § 7.

2. Zarządzanie drogą powiatową, o której mowa w § 1 wykonywane będzie przez Przyjmującego w ramach jego własnych środków finansowych.

§ 7. 1. Pobrane i wegzekwowane opłaty i kary z tytułu realizacji zadań wynikających z niniejszego porozumienia będą przekazywane przez Gminę na rachunek Powiatu Nr 91 8965 0008 2001 0005 5273 0002 do dnia 12 każdego miesiąca w kwocie wpływów w miesiącu poprzednim ze wskazaniem tytułów i klasyfikacji budżetowej uzyskanych dochodów.

2. Środki, o których mowa w ust. 1 zostaną przeznaczone na realizację zadań wynikających z porozumienia w oparciu o wniosek gminy wskazujący rodzaj zadania do wykonania składany w następujący sposób:

1)środki, które zostaną zgromadzone do dnia 30 września 2014 r. zostaną przekazane na podstawie wniosku, który zostanie złożony do dnia 15 października 2014 r.,

3. Środki, o których mowa w ust. 1 zostaną przekazane w formie dotacji po dokonaniu stosownej zmiany w budżecie Powiatu.

§ 8. 1. Przyjmujący przekaże Przekazującemu informację o zadaniach zrealizowanych w ramach porozumienia w terminie do dnia 30 listopada 2014 roku.

2. Informacja będzie zawierała ogólną kwotę dochodów otrzymanych i pobranych oraz ogólną kwotę wydatków i ich przeznaczenie z tytułu opłat i kar, o których mowa w § 7 niniejszego porozumienia.

3. Dotacje, o których mowa w § 7 podlegają wykorzystaniu do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego. Termin i rozliczenie dotacji będzie zgodny z zapisami ustawy o finansach publicznych.

4. W przypadku niewykorzystania środków, o których mowa w § 7, środki te podlegają zwrotowi do budżetu Powiatu na rachunek Nr 91 8965 0008 2001 0005 5273 0002 w terminie do 31 stycznia 2015 r.

§ 9. Po zakończeniu zadania związanego z zarządzaniem niniejszą drogą Przyjmujący przekaże w terminie 60 dni Przekazującemu na podstawie protokołu przekazania - PT wartość ulepszenia środka trwałego.

§ 10. Przyjmujący z tytułu realizacji zadań objętych niniejszym porozumieniem, ponosi odpowiedzialność cywilną wobec Przekazującego i osób trzecich.

§ 11. 1. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze Stron postanowień porozumienia lub nienależytego wykonania obowiązków zarządcy drogi, objętych porozumieniem, druga Strona ma prawo rozwiązać porozumienie za trzymiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem. Koszty związane z dopuszczeniem drogi do ruchu po rozwiązaniu Porozumienia ponosi Przyjmujący.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności, w wyniku których realizacja projektu nie będzie leżała w interesie Przyjmującego, Przyjmujący zastrzega sobie prawo rozwiązania Porozumienia za trzymiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem. Koszty związane z dopuszczeniem drogi do ruchu po rozwiązaniu porozumienia ponosi Przyjmujący.

§ 12. Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego zawarcia i obowiązuje do 30 września 2014 r.

§ 13. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 14. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w drodze aneksu pod rygorem nieważności i podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) oraz inne przepisy dotyczące spraw objętych porozumieniem.

§ 15. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

Starosta Bełchatowski


Szczepan Chrzęst


Wicestarosta


Marek Jasiński

Wójt Gminy Bełchatów


Kamil Ładziak


Skarbnik Powiatu


Magdalena Lipska


Skarbnik Gminy


Anna Sadurska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Drapała

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »