| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/413/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 29 maja 2014r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXXV/300/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Miasta Bełchatów

Na podstawie art. 16 ust 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 117, poz. 676, Nr 232, poz. 1378) Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się tekst jednolity Uchwały XXXV/300/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Miasta Bełchatów.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w formie Obwieszczenia Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Miasta Bełchatów, zgodnie z brzmieniem Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 2 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bełchatowie


Ewa Skorupa


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/413/14
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 29 maja 2014 r.

Obwieszczenie nr 3 Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 29 maja 2014 r.


w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Miasta Bełchatów

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172, Nr 117, poz. 676, Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w Załączniku nr 1 do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXXV/300/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Miasta Bełchatów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 2727 ), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Nr XXVI/310/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/300/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Miasta Bełchatów ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 2728).

Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bełchatowie


Ewa Skorupa


Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

UCHWAŁA NR XXXV/300/13
Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Miasta Bełchatów

( tekst jednolity)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.597, poz. 645 i 1318 oraz Dz.U.z 2014 r. poz.379) w związku z art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.858, z 2007 Nr 147, poz.1033, z 2009 r. Nr 18, poz 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 238, poz.1578, oraz z 2012 r. poz. 951 i 1513 ) Rada Miejska w Bełchatowie uchwala "Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Miasta Bełchatów" w następującym brzmieniu:

Dział I.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie Miasta Bełchatów, w tym prawa i obowiązki Przedsiębiorstw oraz Odbiorców.

§ 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2006 r. nr 123, poz. 828 z późniejszymi zmianami);

2) Gmina - Miasto Bełchatów;

3) [1]) uchylony

4) [2]) uchylony

5) Przedsiębiorstwo komunalne - przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków, o których mowa w art. 2 pkt 8) lit. c) ustawy;

6) [3]) uchylony

7) wodomierz - przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody,

8) [4]) uchylony

9) wodomierz dodatkowy - przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy;

10) wodomierz własny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy;

11) [5]) uchylony

12) okres obrachunkowy - okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków określony w umowie.

Dział II.
REGULAMIN ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW REALIZOWANEGO PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNE

Rozdział 1.
MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ OBOWIĄZKI ODBIORCÓW WARUNKUJĄCE JEGO UTRZYMANIE

§ 3. 1. Ilość wody dostarczanej Odbiorcom oraz ilość odprowadzanych ścieków, minimalne ciśnienie utrzymywane w miejscu przyłączenia do sieci wodociągowej określa umowa. Umowa może również ustalać dopuszczalny poziom zanieczyszczeń ścieków wprowadzanych przez Odbiorców. W umowie Przedsiębiorstwo może zaniechać ustaleń dotyczących minimalnego ciśnienia, jeżeli w wydanych warunkach przyłączenia do sieci zalecono Odbiorcy wyposażenie instalacji w urządzenie do lokalnego podnoszenia ciśnienia.

2. Wskaźniki charakteryzujące poziom usług, inne niż te, które są określane w przepisach ustawy oraz w pozwoleniu wodnoprawnym, określa/ją zezwolenie/a na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielane decyzją prezydenta miasta.

§ 4. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić:

a) [6]) zdolności dostawcze posiadanego przyłącza wodociągowego, zapewniające dostawę wody do Odbiorcy, w wymaganej przez Odbiorcę ilości, o minimalnym ciśnieniu w miejscu przyłączenia do sieci wodociągowej 0,05 MPa,

b) przepustowość posiadanego przyłącza kanalizacyjnego, zapewniającą odprowadzenie ścieków, w ilości określonej w umowie,

c) [7]) dostawę wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z obowiązującymi w tym zakrresie przepisami prawa,

d) ciągłość i niezawodność dostaw wody oraz odprowadzania ścieków z/do posiadanych przez Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

e) budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji,

f) zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego, po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne ma prawo do przeprowadzania bieżącej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania umownych ustaleń dotyczących technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

§ 5. [8]) uchylony

Rozdział 2.
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI l TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI

Oddział 1.
Postanowienia ogólne

§ 6. [9]) uchylony

§ 7. [10]) uchylony

§ 8. [11]) uchylony

§ 9. [12]) uchylony

§ 10. [13]) uchylony

Oddział 2.
Zasady zawierania umów

§ 11. 1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby posiadającej tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym), która została przyłączona do sieci znajdującej się w posiadaniu Przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjnego.

2. Umowa może zostać zawarta również z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nią faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne może określić wzór wniosku o zawarcie umowy.

§ 12. 1. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się w budynku wielolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

a) określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzoną własnoręcznym podpisem,

b) schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym, wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych.

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne może określić wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1.

4. W terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne jest zobowiązane wydać informację techniczną określającą wymagania techniczne.

§ 13. Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne sporządza projekt umowy, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy.

§ 14. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne zaprzestaje świadczenia usług w szczególności poprzez:

1) zamknięcie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego,

2) demontaż wodomierza głównego.

Rozdział 3.
SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY l STAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH

§ 15. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne z Odbiorcami, wyłącznie w oparciu o ceny i stawki opłat określone w ogłoszonych taryfach.

§ 16. Długość okresu obrachunkowego określa umowa, przy czym jest to okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż sześć miesięcy.

§ 17. 1. Wejście w życie nowych taryf nie stanowi zmiany umowy.

2. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne cen i stawek opłat wynikających z nowych, podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania Odbiorców o ich wysokości.

§ 18. 1. Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne jest faktura. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na podstawie faktur VAT.

2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym Odbiorcami są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali.

3. Odbiorca otrzymuje fakturę nie później niż 14 dni od daty dokonania odczytu lub od końca okresu obrachunkowego w sytuacji, kiedy ilość świadczonych usług jest ustalana na innej podstawie niż wskazania wodomierza albo urządzenia pomiarowego.

4. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie wskazanym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej doręczenia. Opóźnienia w zapłacie uprawniają Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne do naliczania odsetek, w wysokości ustawowej.

5. Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń, co do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.

6. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy zwraca się ją terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku w tej sprawie w formie przelewu na rachunek bankowy lub wypłaty gotówkowej.

§ 19. 1. Jeżeli Odbiorca, pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjnego, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako równa ilości wody pobranej, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza własnego.

2. Jeżeli Odbiorca, pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń Przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjnego i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjnego, w razie braku urządzeń pomiarowych ścieków, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako suma wskazań wodomierza własnego i wodomierza głównego.

§ 20. Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne obciąża Gminę na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie za wodę:

a) pobraną ze zdrojów ulicznych,

b) zużytą do zasilania publicznych fontann,

c) zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.

Rozdział 4.
WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI

§ 21. Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa Przedsiębiorstwu wodociągowo kanalizacyjnemu wniosek o przyłączenie, który powinien zawierać co najmniej:

1) imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy;

2) adres do korespondencji;

3) w przypadku osób prawnych odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu;

4) określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług;

5) określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody w przypadku odbiorców przemysłowych;

6) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków, ich rodzaju i jakości oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających w przypadku dostawców ścieków przemysłowych;

7) opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda i/lub z której będą odprowadzane ścieki;

8) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i dostarczania ścieków.

§ 22. 1. Do wniosku, o którym mowa w § 21, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć:

a) plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

b) zgodę właściciela gruntu, jeżeli przyłącze przebiegać będzie przez grunt nie stanowiący własność wnioskodawcy.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne jest zobowiązane przygotować i bezpłatnie udostępnić odpowiedni wzór wniosku.

§ 23. 1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa w § 21 wraz z kompletem załączników, wydaje osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości, dokument pod nazwą "Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej". W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne w terminie 21 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w § 21, informuje o tym osobę ubiegającą się o podłączenie, wskazując wyraźnie na powody, które uniemożliwiają podłączenie.

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 powinien, co najmniej:

a) wskazywać miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego i/lub urządzenia pomiarowego,

b) określać maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości z podziałem na poszczególne cele w przypadku odbiorców przemysłowych,

c) określać maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość w przypadku odbiorców przemysłowych,

d) zawierać informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinna przedłożyć osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci oraz podmiotach z jakimi należy uzgodnić, lub do jakich należy zgłosić fakt przyłączenia oraz projekt przyłącza,

e) wskazywać okres ważności wydanych warunków przyłączenia, nie krótszy niż 1 rok.

3. Dokument, o którym mowa w ust 1 może określać:

a) parametry techniczne przyłącza,

b) miejsce zainstalowania wodomierza głównego, a w przypadku, gdy wnioskodawca proponuje pomiar ilości odprowadzanych ścieków inaczej niż na podstawie odczytów ilości pobieranej wody, urządzenia pomiarowego do mierzenia ilości odprowadzanych ścieków, lub też wodomierzy do mierzenia ilości wody, z której nie odprowadza się ścieków do kanalizacji.

§ 24. 1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci w celu uzyskania pisemnego uzgodnienia, przedkłada Przedsiębiorstwu wodociągowo kanalizacyjnemu odpowiednie dokumenty i informacje. Wykaz niezbędnych dokumentów i informacji Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne doręcza nieodpłatnie każdej osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości wraz z wydanymi "Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej".

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne wydaje pisemne uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od daty złożenia kompletu dokumentów i informacji wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust 1.

§ 25. Przed zawarciem umowy, Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych.

Rozdział 5.
TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUG WODOClĄGOWO - KANALIZACYJNYCH

§ 26. 1.[14]) uchylony.

2. Poziom dostępu do usług wodociągowych i kanalizacyjnych w przyszłości wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Rozdział 6.
SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNE WYKONANEGO PRZYŁĄCZA

§ 27. 1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne "Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej".

2. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

3. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.

4. Przed zasypaniem należy wykonać operat geodezyjny, w zakresie wskazanym w warunkach technicznych, w dwóch egzemplarzach , z których jeden dostarcza się do Przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjnego, a drugi do odpowiedniego Urzędu zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.

§ 28. 1. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez przedstawiciela Odbiorcy, Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne uzgadnia jego termin, na nie dłużej niż trzy dni po dacie zgłoszenia.

2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w § 27 ust. 2, są potwierdzane przez strony w sporządzanych protokołach.

§ 29. Wzory zgłoszenia odbioru oraz protokołu odbioru określa Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne.

§ 30. 1. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza powinno zawierać co najmniej:

a) dane identyfikujące inwestora i adres przyłącza,

b) termin odbioru proponowany przez Wykonawcę,

c) inne warunki odbioru, np. zamknięcie sieci eksploatowanej.

2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:

a) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru, (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia),

b) rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego,

c) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru,

d) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem a realizacją przyłącza.

Rozdział 7.
STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG ORAZ SPOSÓB POSTĘPOWANIA
W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI LUB ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW ŚWIADCZONYCH USŁUG

§ 31. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących:

a) prawidłowego sposobu wykonywania przez Odbiorcę umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,

b) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców,

c) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków,

d) występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

e) planowanych przerw w świadczeniu usług.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych środków przekazu, bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie dłuższym niż 3 dni.

3. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie, Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie 14 dni od otrzymania prośby chyba, że osoba zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła, iż informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych w ust. 2.

4. Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wymagających okresów dłuższych niż terminy wskazane w ust. 2 i 3, Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne przed ich upływem, informuje o tym fakcie osobę, która złożyła prośbę o informacje i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia odpowiedzi. Termin ten w żadnym wypadku nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia prośby.

§ 32. 1. Każdy Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne umowy, w szczególności w zakresie ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.

2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej.

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzeć reklamacje bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia w siedzibie Przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjnego lub doręczenia reklamacji. Ustęp 4 § 31 stosuje się odpowiednio.

§ 33. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne jest zobowiązane do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za kontakty z Odbiorcami oraz osobami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji.

2. Stosowna informacja, zawierająca co najmniej imienne wskazanie pracowników upoważnionych do kontaktów z Odbiorcami i osobami ubiegającymi się o przyłączenie oraz do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, numery kontaktowe tych osób oraz godziny ich pracy, winna być wywieszona w siedzibie Przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjnego.

§ 34. 1. W siedzibie Przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjnego winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:

a) aktualnie obowiązujące na terenie Gminy taryfy cen i stawek opłat,

b) tekst jednolity "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Miasta Bełchatów", obowiązującego na terenie Gminy,

c) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody,

d) tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne nie ma obowiązku udostępnienia dokumentów, o których mowa w ust. 1, poza swoją siedzibą z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia do umowy w chwili jej zawierania obowiązującej taryfy lub jej wyciągu zawierającego ceny i stawki opłat.

§ 35. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania Odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 48 godzinnym.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne ma również obowiązek niezwłocznie poinformować Odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.

3. W przypadku budynków wielolokalowych, Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne może o zdarzeniach wskazanych w ust 2 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości, o ile planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.

4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie Odbiorców, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.

§ 36. Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi.

Rozdział 8.
WARUNKI DOSTAWY WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

§ 37. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§ 38. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Gminą, Przedsiębiorstwem wodociągowo kanalizacyjnym i jednostką straży pożarnej.

§ 39. [15]) uchylony

§ 40. [16]). uchylony

§ 41. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest dostarczana dla innych Odbiorców, jednostka straży pożarnej niezwłocznie przekazuje Przedsiębiorstwu wodociągowo kanalizacyjnemu informacje o ilości wody pobranej.

§ 42. Należnościami za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne obciąża Gminę.

Dział III.
REGULAMIN ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W POSTACI WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH REALIZOWANEGO PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE

Rozdział 1.
MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE W ZAKRESIE ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ OBOWIĄZKI ODBIORCÓW WARUNKUJĄCE JEGO UTRZYMANIE

§ 43. 1. Ilość odprowadzanych ścieków, określa umowa. Umowa może również ustalać dopuszczalny poziom zanieczyszczeń ścieków wprowadzanych przez Odbiorców.

2. Wskaźniki charakteryzujące poziom usług, inne niż te, które są określane w przepisach ustawy oraz w pozwoleniu wodnoprawnym, określają zezwolenie/a na prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków udzielane decyzją prezydenta miasta.

§ 44. 1. Przedsiębiorstwo komunalne, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić:

a) przepustowość posiadanego przyłącza kanalizacyjnego, zapewniającą odprowadzenie ścieków od Odbiorcy, w ilości określonej w umowie,

b) ciągłość i niezawodność odprowadzania ścieków do posiadanych przez Przedsiębiorstwo komunalne urządzeń kanalizacyjnych,

c) budowę urządzeń kanalizacyjnych w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji,

2. Przedsiębiorstwo komunalne ma prawo do przeprowadzania bieżącej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków oraz kontroli przestrzegania umownych ustaleń dotyczących technicznych warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.

§ 45. [17]) uchylony

Rozdział 2.
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI l TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI

Oddział 1.
Postanowienia ogólne

§ 46. [18]) uchylony

§ 47. [19]) uchylony

§ 48. [20]) uchylony

§ 49. [21]) uchylony

§ 50. [22]) uchylony

Oddział 2.
Zasady zawierania umów

§ 51. 1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby posiadającej tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym), która została przyłączona do sieci znajdującej się w posiadaniu Przedsiębiorstwa komunalnego .

2. Umowa może zostać zawarta również z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nią faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.

3. Przedsiębiorstwo komunalne może określić wzór wniosku o zawarcie umowy.

§ 52. Przedsiębiorstwo sporządza projekt umowy, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy.

§ 53. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, Przedsiębiorstwo komunalne zaprzestaje świadczenia usług w szczególności poprzez:

1) zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego,

2) demontaż urządzenia pomiarowego.

Rozdział 3.
SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY l STAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH

§ 54. Rozliczenia za usługi odprowadzania ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo komunalne z Odbiorcami, wyłącznie w oparciu o zasady, ceny i stawki opłat określone w ogłoszonych taryfach lub w uchwale Rady Miejskiej w sprawie ustalenia cen i stawek opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych na terenie Miasta Bełchatowa.

§ 55. Długość okresu obrachunkowego określa umowa, przy czym jest to okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż sześć miesięcy.

§ 56. 1. Wejście w życie nowych taryf nie stanowi zmiany umowy.

2. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo komunalne cen i stawek opłat wynikających z nowych, podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania Odbiorców o ich wysokości.

§ 57. 1. Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo komunalne jest faktura. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za odprowadzone ścieki na podstawie faktur VAT.

2. Odbiorca otrzymuje fakturę nie później niż 14 dni od daty dokonania odczytu lub od końca okresu obrachunkowego w sytuacji, kiedy ilość świadczonych usług jest ustalana na innej podstawie niż urządzenia pomiarowego.

3. Odbiorca dokonuje zapłaty za odprowadzone ścieki w terminie wskazanym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej doręczenia. Opóźnienia w zapłacie uprawniają Przedsiębiorstwo komunalne do naliczania odsetek, w wysokości ustawowej.

4. Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń, co do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.

5. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy zwraca się ją terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku w tej sprawie w formie przelewu na rachunek bankowy lub wypłaty gotówkowej.

Rozdział 4.
WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI

§ 58. Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa Przedsiębiorstwu komunalnemu wniosek o przyłączenie, który powinien zawierać co najmniej:

1) imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy;

2) adres do korespondencji;

3) określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług;

4) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia dostarczania ścieków;

5) w przypadku osób prawnych odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu;

6) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków, ich rodzaju i jakości;

7) opis nieruchomości, z której będą odprowadzane ścieki.

§ 59. 1. Do wniosku, o którym mowa w § 58, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć:

a) plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

b) zgodę właściciela gruntu, jeżeli przyłącze przebiegać będzie przez grunt nie stanowiący własność wnioskodawcy.

2. Przedsiębiorstwo komunalne jest zobowiązane przygotować i bezpłatnie udostępnić odpowiedni wzór wniosku.

§ 60. 1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo komunalne w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa w §64 wraz z kompletem załączników, wydaje osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości, dokument pod nazwą "Warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej". W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo komunalne w terminie 21 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w § 58, informuje o tym osobę ubiegającą się o podłączenie, wskazując wyraźnie na powody, które uniemożliwiają podłączenie.

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 powinien, co najmniej:

a) wskazywać miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, w tym miejsce zainstalowania urządzenia pomiarowego,

b) określać maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości,

c) zawierać informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinna przedłożyć osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci oraz podmiotach z jakimi należy uzgodnić, lub do jakich należy zgłosić fakt przyłączenia oraz projekt przyłącza,

d) wskazywać okres ważności wydanych warunków przyłączenia, nie krótszy niż 1 rok.

3. Dokument, o którym mowa w ust 1 może określać:

a) parametry techniczne przyłącza,

b) miejsce zainstalowania urządzenia pomiarowego, a w przypadku, gdy wnioskodawca proponuje pomiar ilości odprowadzanych ścieków inaczej niż na podstawie odczytów urządzenia pomiarowego do mierzenia ilości odprowadzanych ścieków, zasady innego rozliczenia ilości odprowadzanych ścieków np. na podstawie wielkości powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni z której odprowadzane będą ścieki.

§ 61. 1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci w celu uzyskania pisemnego uzgodnienia, przedkłada Przedsiębiorstwu komunalnemu odpowiednie dokumenty i informacje. Wykaz niezbędnych dokumentów i informacji Przedsiębiorstwo komunalne doręcza nieodpłatnie każdej osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości wraz z wydanymi "Warunkami przyłączenia do sieci kanalizacyjnej".

2. Przedsiębiorstwo komunalne wydaje pisemne uzgodnienie, o którym mowa w ust 1, w terminie 14 dni od daty złożenia kompletu dokumentów i informacji wskazanych w wykazie, o którym mowa
w ust 1.

§ 62. Przed zawarciem umowy, Przedsiębiorstwo komunalne dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych.

Rozdział 5.
TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUG KANALIZACYJNYCH

§ 63. 1.[23]) uchylony

2. Poziom dostępu do usług kanalizacyjnych w przyszłości wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych.

Rozdział 6.
SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE WYKONANEGO PRZYŁĄCZA

§ 64. 1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Przedsiębiorstwo komunalne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez Przedsiębiorstwo komunalne "Warunkami przyłączenia do sieci kanalizacyjnej".

2. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

3. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.

4. Przed zasypaniem należy wykonać operat geodezyjny, w zakresie wskazanym w warunkach technicznych, w dwóch egzemplarzach , z których jeden dostarcza się do Przedsiębiorstwa komunalnego, a drugi do odpowiedniego Urzędu zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.

§ 65. 1. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez przedstawiciela Odbiorcy, Przedsiębiorstwo komunalne uzgadnia jego termin, na nie dłużej niż trzy dni po dacie zgłoszenia.

2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w § 64 ust. 2, są potwierdzane przez strony w sporządzanych protokołach.

§ 66. Wzory zgłoszenia odbioru oraz protokołu odbioru określa Przedsiębiorstwo komunalne.

§ 67. 1. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza powinno zawierać co najmniej:

a) dane identyfikujące inwestora i adres przyłącza,

b) termin odbioru proponowany przez Wykonawcę,

c) inne warunki odbioru, np. zamknięcie sieci eksploatowanej.

2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:

a) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru, (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia),

b) rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego,

c) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru,

d) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem a realizacją przyłącza.

Rozdział 7.
STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG ORAZ SPOSÓB POSTĘPOWANIA
W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI LUB ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW ŚWIADCZONYCH USŁUG

§ 68. 1. Przedsiębiorstwo komunalne jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących:

a) prawidłowego sposobu wykonywania przez Odbiorcę umowy o odprowadzanie ścieków,

b) warunków przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców,

c) występujących zakłóceń w odprowadzaniu ścieków,

d) występujących awarii urządzeń kanalizacyjnych,

e) planowanych przerw w świadczeniu usług.

2. Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych środków przekazu, bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie dłuższym niż 3 dni.

3. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie, Przedsiębiorstwo komunalne udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie 14 dni od otrzymania prośby chyba, że osoba zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła, iż informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych w ust. 2.

4. Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wymagających okresów dłuższych niż terminy wskazane w ust. 2 i 3, Przedsiębiorstwo komunalne przed ich upływem, informuje o tym fakcie osobę, która złożyła prośbę o informacje i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia odpowiedzi. Termin ten w żadnym wypadku nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia prośby.

§ 69. 1. Każdy Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Przedsiębiorstwo komunalne umowy, w szczególności w zakresie ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.

2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej.

3. Przedsiębiorstwo komunalne jest zobowiązane rozpatrzeć reklamacje bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia w siedzibie Przedsiębiorstwa komunalnego lub doręczenia reklamacji. Ustęp 4 § 68 stosuje się odpowiednio.

§ 70. 1. Przedsiębiorstwo komunalne jest zobowiązane do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za kontakty z Odbiorcami oraz osobami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji.

2. Stosowna informacja, zawierająca co najmniej imienne wskazanie pracowników upoważnionych do kontaktów z Odbiorcami i osobami ubiegającymi się o przyłączenie oraz do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, numery kontaktowe tych osób oraz godziny ich pracy, winna być wywieszona w siedzibie Przedsiębiorstwa komunalnego.

§ 71. 1. W siedzibie Przedsiębiorstwa komunalnego winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:

a) aktualnie obowiązujące na terenie Gminy taryfy cen i stawek opłat,

b) tekst jednolity "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Miasta Bełchatów", obowiązującego na terenie Gminy,

c) tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

2. Przedsiębiorstwo komunalne nie ma obowiązku udostępnienia dokumentów, o których mowa w ust. 1, poza swoją siedzibą z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia do umowy w chwili jej zawierania obowiązującej taryfy lub jej wyciągu zawierającego ceny i stawki opłat.

§ 72. 1. Przedsiębiorstwo komunalne ma obowiązek poinformowania Odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w odbieraniu ścieków, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 48 godzinnym.

2. Przedsiębiorstwo komunalne ma również obowiązek niezwłocznie poinformować Odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w odbiorze ścieków, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.

§ 73. Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi.

Dział IV.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 74. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XLIV/415/06 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 2 lutego 2006 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Miasto Bełchatów.

§ 75. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

§ 76. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

§ 77. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


[1]) uchylony zgodnie z § 1 pkt 1 uchwały nr XXXVI/310/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/300/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Miasta Bełchatów ( Dz.Urz. Woj. Łodzkiego z 2013r. poz. 2727)

[2]) uchylony zgodnie z § 1 pkt 1 uchwały nr XXXVI/310/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/300/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Miasta Bełchatów ( Dz.Urz. Woj. Łodzkiego z 2013r. poz. 2727)

[3]) uchylony zgodnie z § 1 pkt 1 uchwały nr XXXVI/310/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/300/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Miasta Bełchatów ( Dz.Urz. Woj. Łodzkiego z 2013r. poz. 2727)

[4]) uchylony zgodnie z § 1 pkt 1 uchwały nr XXXVI/310/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/300/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Miasta Bełchatów ( Dz.Urz. Woj. Łodzkiego z 2013r. poz. 2727)

[5]) uchylony zgodnie z § 1 pkt 1 uchwały nr XXXVI/310/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/300/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Miasta Bełchatów ( Dz.Urz. Woj. Łodzkiego z 2013r. poz. 2727)

[6]) W brzmieniu ustalonym przez z § 1 pkt 2 lit. a) uchwały nr XXXVI/310/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/300/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Miasta Bełchatów ( Dz.Urz. Woj. Łodzkiego z 2013r. poz. 2727)

[7]) W brzmieniu ustalonym przez z § 1 pkt 2 lit. b) uchwały nr XXXVI/310/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/300/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Miasta Bełchatów ( Dz.Urz. Woj. Łodzkiego z 2013r. poz. 2727)

[8]) uchylony zgodnie z § 1 pkt 3 uchwały nr XXXVI/310/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/300/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Miasta Bełchatów ( Dz.Urz. Woj. Łodzkiego z 2013r. poz. 2727)

[9]) uchylony zgodnie z § 1 pkt 3 uchwały nr XXXVI/310/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/300/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Miasta Bełchatów ( Dz.Urz. Woj. Łodzkiego z 2013r. poz. 2727)

[10]) uchylony zgodnie z § 1 pkt 3 uchwały nr XXXVI/310/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/300/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Miasta Bełchatów ( Dz.Urz. Woj. Łodzkiego z 2013r. poz. 2727)

[11]) uchylony zgodnie z § 1 pkt 3 uchwały nr XXXVI/310/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/300/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Miasta Bełchatów ( Dz.Urz. Woj. Łodzkiego z 2013r. poz. 2727)

[12]) uchylony zgodnie z § 1 pkt 3 uchwały nr XXXVI/310/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/300/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Miasta Bełchatów ( Dz.Urz. Woj. Łodzkiego z 2013r. poz. 2727)

[13]) uchylony zgodnie z § 1 pkt 3 uchwały nr XXXVI/310/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/300/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Miasta Bełchatów ( Dz.Urz. Woj. Łodzkiego z 2013r. poz. 2727)

[14]) uchylony zgodnie z § 1 pkt 4 uchwały nr XXXVI/310/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/300/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Miasta Bełchatów ( Dz.Urz. Woj. Łodzkiego z 2013r. poz. 2727)

[15]) uchylony zgodnie z § 1 pkt 5 uchwały nr XXXVI/310/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/300/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Miasta Bełchatów ( Dz.Urz. Woj. Łodzkiego z 2013r. poz. 2727)

[16]) uchylony zgodnie z § 1 pkt 5 uchwały nr XXXVI/310/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/300/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Miasta Bełchatów ( Dz.Urz. Woj. Łodzkiego z 2013r. poz. 2727)

[17]) uchylony zgodnie z § 1 pkt. 6 uchwały nr XXXVI/310/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/300/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Miasta Bełchatów ( Dz.Urz. Woj. Łodzkiego z 2013r. poz. 2727)

[18]) uchylony zgodnie z § 1 pkt 6 uchwały nr XXXVI/310/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/300/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Miasta Bełchatów ( Dz.Urz. Woj. Łodzkiego z 2013r. poz. 2727)

[19]) uchylony zgodnie z § 1 pkt 6 uchwały nr XXXVI/310/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/300/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Miasta Bełchatów ( Dz.Urz. Woj. Łodzkiego z 2013r. poz. 2727)

[20]) uchylony zgodnie z § 1 pkt 6 uchwały nr XXXVI/310/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/300/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Miasta Bełchatów ( Dz.Urz. Woj. Łodzkiego z 2013r. poz. 2727)

[21]) uchylony zgodnie z § 1 pkt 6 uchwały nr XXXVI/310/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/300/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Miasta Bełchatów ( Dz.Urz. Woj. Łodzkiego z 2013r. poz. 2727)

[22]) uchylony zgodnie z § 1 pkt 6 uchwały nr XXXVI/310/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/300/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Miasta Bełchatów ( Dz.Urz. Woj. Łodzkiego z 2013r. poz. 2727)

[23]) uchylony zgodnie z § 1 pkt 7 uchwały nr XXXVI/310/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/300/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Miasta Bełchatów ( Dz.Urz. Woj. Łodzkiego z 2013r. poz. 2727)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Company-logos.co

Katalog firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »