| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/224/2014 Rady Gminy Wierzchlas

z dnia 28 lipca 2014r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXIV/181/2005 z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie ,,Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wierzchlas"

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172, zm. Nr 232, poz. 1378), art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 646) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, zm. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz.991, z 2001 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1317, poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811) Rada Gminy Wierzchlas uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się Tekst jednolity uchwały w sprawie Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wierzchlas.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w formie obwieszczenia Rady Gminy Wierzchlas z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wierzchlas.

§ 2. Obwieszczenie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Młynarczyk


Załącznik do uchwały Nr XXXVII/224/2014
Rady Gminy Wierzchlas
z dnia 28 lipca 2014 r.

Obwieszczenie

Rady Gminy Wierzchlas

z dnia 28 lipca 2014 r.

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 zm. Nr 232, poz. 1378) oraz Uchwały Nr XXXVII/224/2014 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wierzchlas, ogłasza się tekst jednolity Uchwały Nr XXIV/181/2005 z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wierzchlas (Dz. Urz. Woj. Łódzk. Nr 348 poz. 3128) zmienionej:

1) uchwałą nr IX/46/2007 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wierzchlas (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2007 r. nr 297 poz. 2695);

2) uchwałą nr XIX/110/2008 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wierzchlas (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2008 r. nr 298 poz. 2564);

3) uchwałą nr XXXVI/225/2010 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wierzchlas (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2010 r. nr 122 poz. 969);

4) uchwałą nr VIII/60/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wierzchlas (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2011 nr 277 poz. 2824) zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego obwieszczenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Młynarczyk


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Gminy Wierzchlas
z dnia 28 lipca 2014 r.

Uchwała Nr XXIV/181/2005

Rady Gminy Wierzchlas

z dnia 5 listopada 2005 r.

w sprawie: Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wierzchlas.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 646) oraz art. 90t ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1990 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, zm. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2001 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1317, poz. 1650, z 2014 r. poz.7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811) Rada Gminy Wierzchlas uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wierzchlas" w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


ZAŁĄCZNIK

do Uchwały Nr XXIV/181/2005

z dnia 4 listopada 2005 r.

LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH UCZNIÓW W GMINIE WIERZCHLAS

I. Wstęp

Właściwe wspieranie rozwoju zdolności i talentów dzieci i młodzieży to jeden z najważniejszych problemów edukacyjnych.

Gmina Wierzchlas pragnie wdrożyć strategię promocji dzieci i młodzieży najzdolniejszej.

Nagradzanie najzdolniejszych i najbardziej utalentowanych uczniów jest jednym z najważniejszych elementów w strategii wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej.

Realizacja tego zadania może odbywać się w obecnym stanie prawnym poprzez przyjęcie lokalnego programu wspierania najzdolniejszych uczniów.

II. Cele

1. Stworzenie lokalnego, środowiskowego systemu promowania, nagradzania uczniów osiągających dobre i bardzo dobre wyniki w nauce.

2. Powstawanie szkolnych programów rozwijania zainteresowań i uzdolnień.

3. Obejmowanie patronatu nad imprezami organizowanymi o charakterze ponadgminnym przez placówki oświatowe Gminy Wierzchlas.

4. Przyznawanie nagród dla finalistów i laureatów konkursów oraz najlepszych uczniów.

III. Korzystający z programu

Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkujących na terenie Gminy Wierzchlas, osiągających dobre i bardzo dobre wyniki w nauce oraz znaczące sukcesy sportowe, laureatów konkursów i olimpiad o charakterze ponadgminnym.

IV. Warunki określające promowanie i nagradzanie uczniów

1. O wsparcie Gminy Wierzchlas za wyniki w nauce i inne osiągnięcia mogą ubiegać się uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniowie gimnazjów, uczęszczający do szkół przez cały oceniany rok szkolny, którzy spełniają warunki określone przynajmniej w jednym z niżej wymienionych punktów:

Osiągnięcia w nauce:

a) uczeń szkoły podstawowej KLAS IV - V uzyskał w I semestrze średnioą ocen 4,75, a na koniec roku szkolnego 5,1 oraz przynajmniej bardzo dobre zachowanie, przy czym do wyliczenia średniej bierze się pod uwagę następujące przedmioty:

- Język polski,

- Matematyka,

- Przyroda,

- Historia,

- Język obcy,

- Informatyka,

b) uczeń klasy VI szkoły podstawowej oprócz średnich ocen określonych w ust. 1 powinien uzyskać minimum 30 punktów z egzaminu końcowego po szkole podstawowej,

c) uczeń uzyskał w I semestrze średnią ocen 4,75, a na koniec roku szkolnego 5,0 oraz przynajmniej bardzo dobre zachowanie, przy czym do wyliczenia średniej bierze się pod uwagę następujące przedmioty:

- Język polski,

- Matematyka,

- Biologia,

- Geografia,

- Fizyka,

- Chemia,

- Historia,

- Jeden język obcy do wyboru,

d) uczeń klasy III gimnazjum oprócz średnich ocen określonych w ust. 1 powinien uzyskać minimum 110 punktów z egzaminu końcowego wraz z językiem obcym.

Osiągnięcia sportowe:

e) osiągnięcia indywidualne Uczeń brał udział w zawodach i konkursach zawartych w kalendarzu Powiatowego Związku Sportowego w Wieluniu i zajął:

- I i II miejsce na szczeblu powiatowym,

- I, II, III miejsce na szczeblu rejonowym,

- I, II, III, IV, V miejsce na szczeblu wojewódzkim, przy czym uczeń uzyskał minimum ocenę bardzo dobrą z Wychowania Fizycznego oraz uzyskał na koniec roku szkolnego minimum średnią ocen 4,0 ze wszystkich przedmiotów określonych w ramowym programie nauczania,

f) osiągnięcia w drużynie Uczeń był członkiem drużyny, która brała udział w zawodach i konkursach zawartych w kalendarzu Powiatowego Związku Sportowego w Wieluniu zajęła:

- I i II miejsce na szczeblu rejonowym,

- I, II, III, IV, V miejsce na szczeblu wojewódzkim, przy czym uczeń uzyskał minimum ocenę bardzo dobrą z Wychowania Fizycznego oraz uzyskał na koniec roku szkolnego minimum średnią ocen 4,0 ze wszystkich przedmiotów określonych w ramowym programie nauczania;

2. Wysokość wsparcia wynosi:

a) dla uczniów szkół podstawowych - 400 złotych na rok szkolny,

b) dla uczniów gimnazjum - 600 złotych na rok szkolny,

c) w przypadku osiągnięcia wyników w nauce i sukcesów sportowych na poziomie uprawniającym do otrzymania wsparcia, nagroda dla ucznia ulega zwiększeniu o 100 zł,

d) w przypadku nie osiągnięcia minimalnej średniej ocen przez ucznia osiągającego sukcesy sportowe określone w pkt 1, lit. "d" i "e" wysokość wsparcia ulega obniżeniu o połowę w stosunku do kwot wymienionych w pkt 2 lit "a" i "b".

3. Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego składać mogą:

a) dyrektorzy szkół;

b) rady pedagogiczne bądź rady szkół;

c) rodzice lub prawni opiekunowie ucznia;

d) organizacje społeczne i samorządowe.

4. Do każdego wniosku muszą być załączone dokumenty potwierdzające wskazane w nim osiągnięcia i kryteria określone niniejszym regulaminem oraz odpis ocen za oceniany semestr podpisany przez dyrektora i wychowawcę.

5. Wsparcia finansowego udziela Wójt Gminy po zakończeniu procedury kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez powołaną przez Wójta Gminy Komisji, w skład której wchodzi:

a) dwóch przedstawicieli Wójta Gminy,

b) cała Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Gminy Wierzchlas.

6. Tryb i procedura przyznawania wsparcia zgodnie z niniejszym regulaminem są podawane do wiadomości publicznej w szkołach.

7. Dokumentem potwierdzającym przyznanie wsparcia jest Zarządzenie Wójta Gminy.

8. Wsparcie przyznawane jest jeden raz w roku na koniec danego roku Szkolnego. Wypłata wsparcia finansowego następuje jednorazowo.

V. Nagrody i wyróżnienia dla laureatów konkursu i olimpiad oraz najlepszych uczniów

1. Nagrody mogą otrzymać uczniowie, lub szkoły, laureaci I, II, III miejsc w konkursach i olimpiadach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty na poziomie wojewódzkim.

2. Nagroda specjalna Wójta Gminy może zostać przyznana za szczególne promowanie gminy na szczeblu wojewódzkim i wyżej w różnych dziedzinach artystyczno-sportowych, na podstawie okazanych dokumentów potwierdzających osiągnięcia danego ucznia.

3. Nagrody mają charakter rzeczowy, bądź finansowy.

4. O wysokości przyznanej nagrody decyduje Wójt Gminy.

VI. finansowanie programu

Na realizację zadań publicznych objętych programem przeznacza się środki finansowe w kwotach zapisanych w budżecie gminy.

VII. Postanowienie końcowe

Program obejmuje uczniów, którzy uzyskali dobre i bardzo dobre wyniki w nauce oraz inne osiągnięcia za I semestr 2005/2006 roku oraz semestry następne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »