Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/22/15 Rady Miejskiej w Radomsku

z dnia 29 stycznia 2015r.

zmieniająca uchwałę nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645 oraz z 2014 r. poz. 79 i 1072), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 i 1741) w związku z art. 9, art. 28 § 4 i art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 749, 1101, 1342 i 1529, z 2013 r. poz. 35, 985, 1027, 1036, 1145, 1149 i 1289 oraz z 2014 r. poz. 183, 567, 915, 1171, 1215, 1328 i 1644), art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 117, poz. 676 i Nr 232, poz. 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa (opublikowanej: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2011 r. Nr 86, poz. 739) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

Określa się następujących inkasentów uprawnionych do pobierania opłaty skarbowej:

Lp.

Inkasent

Punkt poboru opłaty skarbowej

1.

Starostwo Powiatowe w Radomsku
ul. Leszka Czarnego 22
97-500 Radomsko

Starostwo Powiatowe w Radomsku, ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko

2.

Pani Jolanta Stępień
zam. ul. Św. Jadwigi Królowej 4/11
97-500 Radomsko

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Narutowicza 1, 97-500 Radomsko

";

2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Jednostka organizacyjna wymieniona w § 2 pkt 1, będąca inkasentem opłaty skarbowej, jest obowiązana wyznaczyć osobę, do której obowiązków należeć będzie pobieranie opłaty skarbowej oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot, a także zgłosić Prezydentowi Miasta dane osobowe (imię i nazwisko, zajmowane stanowisko) tej osoby. Zgłoszenia należy dokonać w terminie wyznaczonym do dokonania pierwszej wpłaty, a w razie zmiany osoby wyznaczonej w terminie 14 dni od dnia, w którym wyznaczono inną osobę.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomska.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jacek Gębicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe