Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/44/15 Rady Miejskiej w Pabianicach

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Pabianic i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87), art. 18 ust. 2 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz § 128 ust. 1 i ust. 2 Załącznika do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2002 r. Nr 100 poz. 908), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Pabianic oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właściciela nieruchomości odbierane będą następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1) zmieszane odpady komunalne;

2) szkło opakowaniowe;

3) surowce suche (zmieszane odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 06 - papier, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe);

4) odpady komunalne ulegające biodegradacji;

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

6) przeterminowane i zbędne leki;

7) zużyte oleje, farby, rozpuszczalniki i opakowania po nich;

8) zużyte baterie i akumulatory;

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

10) zużyte opony;

11) odpady budowlano-rozbiórkowe (w ilości do 5m3 od nieruchomości, za którą została uiszczona opłata w ciągu roku);

12) odpady zielone;

13) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć.

2. Odpady wymienione w § 2.1. pkt. 1-4 odbierane będą "u źródła".

3. Odpady wymienione w § 2.1. pkt. 2-4 odbierane będą dodatkowo w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, znajdującego się przy ul. Warzywnej 6 w Pabianicach. Odpady wymienione w § 2.1. pkt. 5-13 odbierane będą w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, znajdującego się przy ul. Warzywnej 6 w Pabianicach.

4. Zużyte baterie oraz przeterminowane i zbędne leki odbierane będą dodatkowo w stałych punktach ich przyjmowania, których wykaz znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pabianicach.

5. Odpady wielkogabarytowe odbierane będą dodatkowo 4 razy w ciągu roku bezpośrednio sprzed posesji właścicieli nieruchomości oraz spod pergoli śmietnikowych, w organizowanej przez miasto, objazdowej zbiórce odpadów wielkogabarytowych. Termin zbiórki ogłaszany będzie każdorazowo przed akcją w sposób zwyczajowo przyjęty.

6. Właściciele nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt dostarczają do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpady komunalne zebrane w sposób selektywny oraz umieszczają je przy pomocy pracownika Punktu w odpowiednich pojemnikach, kontenerach bądź miejscach.

7. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych funkcjonuje według ustalonego z Miastem harmonogramu (określającego daty i godziny otwarcia), który znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pabianicach.

§ 3. Odbieranie odpadów komunalnych, ze wskazanych w deklaracji przez właścicieli nieruchomości miejsc gromadzenia odpadów, prowadzone będzie z częstotliwością określoną w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 4. Niewłaściwy sposób świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne i prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy zgłaszać do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pabianicach do godziny 12 następnego dnia roboczego po wystąpieniu nieprawidłowości w jeden z następujących sposobów: telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisemnie lub osobiście.

§ 5. Miasto Pabianice przejmuje od właścicieli nieruchomości obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki/ worki do zbierania odpadów komunalnych.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXV/434/12 z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Pabianic i zagospodarowania tych odpadów

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach


dr inż. Andrzej Żeligowski


Załącznik do Uchwały Nr VI/44/15
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych przy uwzględnieniu sposobu gromadzenia według grup odpadów i rodzaju zabudowy

Lp.

Grupa odpadów

Rodzaje odpadów

Rodzaj zabudowy

Zabudowa jednorodzinna

Zabudowa wielorodzinna wysoka

Zabudowa wielorodzinna pozostała

Zabudowa niezamieszkała

1

Zmieszane odpady komunalne

niesegregowane odpady komunalne - selektywna zbiórka

Nie rzadziej niż 1 x na 2 tygodnie

Nie rzadziej niż 2 x na tydzień

Nie rzadziej niż 1 x na tydzień

Nie rzadziej niż 1 x na tydzień

niesegregowane odpady komunalne- nieselektywna zbiórka

Nie rzadziej niż 1 x na tydzień

Nie rzadziej niż 2 x na tydzień

Nie rzadziej niż 1 x na tydzień

Nie rzadziej niż 1 x na tydzień

2Surowce suche

papier

Od X-III nie rzadziej niż 1 x na 4 tygodnie,
od IV-IX nie rzadziej niż 1 x na 2 tygodnie

Od X-III nie rzadziej niż 1 x na 2 tygodnie,
od IV-IX nie rzadziej niż 1 x na tydzień

Od X-III nie rzadziej niż 1 x na 2 tygodnie,
od IV-IX nie rzadziej niż 1 x na tydzień

Nie rzadziej niż 1x na 4 tygodnie

tworzywa sztuczne

opakowania wielomateriałowe

metal

3

Odpady ulegające biodegradacji

odpady zielone

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

bioodpady

Od XII-III nie rzadziej niż 1 x na miesiąc,
od IV-XI nie rzadziej niż 1 x na 2 tygodnie

Od XII-III nie rzadziej niż 1 x na miesiąc,
od IV-XI nie rzadziej niż 1 x na tydzień

Od XII-III nie rzadziej niż 1 x na miesiąc,
od IV-XI nie rzadziej niż 1 x na tydzień

Od XII-III nie rzadziej niż 1 x na miesiąc,
od IV-XI nie rzadziej niż 1 x na 2 tygodnie

4

Szkło opakowaniowe

mieszane

Od X-III nie rzadziej niż 1 x na kwartał,
od IV-IX nie rzadziej niż 1 x na 2 miesiące

Od X-III nie rzadziej niż 1 x na 4 tygodnie
IV-IX nie rzadziej niż 1 x na 2 tygodnie

Od X-III nie rzadziej niż 1 x na 4 tygodnie,
od IV-IX nie rzadziej niż 1 x na 2 tygodnie

Nie rzadziej niż 1 x na 4 tygodnie

5

Odpady problemowe

zużyte baterie i akumulatory

Odbiór przez cały rok w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,dodatkowy odbiór zużytych baterii w stałych punktach ich przyjmowania, których wykaz znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pabianicach.

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Odbiór przez cały rok w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

przeterminowane leki

Odbiór przez cały rok w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, dodatkowo odbiór w stałych punktach - aptekach, których wykaz znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pabianicach.

zużyte oleje, farby,
rozpuszczalniki i
opakowania po nich

Odbiór przez cały rok w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

odpady wielkogabarytowe

Odbiór przez cały rok w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, dodatkowy odbiór 4 razy w ciągu roku w objazdowej zbiórce.

odpady budowlano - rozbiórkowe

Odbiór przez cały rok w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
w ilości do 5 m3 od nieruchomości, za którą została uiszczona opłata w ciągu roku

zużyte opony

Odbiór przez cały rok w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe