| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/23/2015 Rady Gminy w Osjakowie

z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/164/2013 Rady Gminy w Osjakowie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na obszarze Gminy Osjaków

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 6n ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, zm. z 2013 r. poz.21, poz.228) Rada Gminy w Osjakowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/164/2013 r. Rady Gminy w Osjakowie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na obszarze Gminy Osjaków, zmienia się załącznik do uchwały, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu:

1) na tablicach informacyjnych w sołectwach Gminy Osjaków;

2) na stronie internetowej Gminy Osjaków.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osjaków.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLIII/227/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/164/2013 Rady Gminy w Osjakowie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na obszarze Gminy Osjaków.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy w Osjakowie


Ryszard Drutowski


Załącznik do Uchwały Nr V/23/2015
Rady Gminy w Osjakowie
z dnia 30 stycznia 2015 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Właściciel nieruchomości wypełnia tylko jasne pola.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)

Składający:

Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Osjaków przez których rozumie się także współwłaścicieli oraz użytkowników wieczystych

Termin składania:

- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;
- 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji.

Miejsce składania:

Urząd Gminy w Osjakowie, ul. Targowa 26, 98-320 Osjaków w sekretariacie lub pok. Nr 2 na parterze

DZIAŁ A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

WÓJT GMINY OSJAKÓW
ul. Targowa 26,
98-320 Osjaków

DZIAŁ B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

[ ] Pierwsza deklaracja [ ] Zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji

DZIAŁ C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

[ ] 1. właściciel

[ ] 2. współwłaściciel (podać udział w lokalu mieszkalnym

[ ] 3. użytkownik wieczysty

DZIAŁ D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Składający:

Imię i nazwisko

PESEL

NIP

ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

DZIAŁ E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Nr działki

DZIAŁ F. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI.

F1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale E niniejszej deklaracji zamieszkuje:

…………………………………………………………………………
( podać liczbę mieszkańców zamieszkujących na nieruchomości )

F2. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale E niniejszej deklaracji odpady będą gromadzone i odbierane w sposób selektywny .

[ ] TAK [ ] NIE

DZIAŁ G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Część I - Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy deklarują zmieszany sposób zbierania odpadów komunalnych

G.1.

Stawka opłaty za osobę

…......... zł

G.2.

Miesięczna kwota opłaty
(kwotę z pkt G.1. należy pomnożyć przez liczbę osób wskazanych w pkt F.1.)

…......... zł

Część II - Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy deklarują selektywny sposób zbierania odpadów komunalnych

1 - 5 OSÓB

KAŻDA KOLEJNA OSOBA POWYŻEJ 5

G.3.


Stawka opłaty za osobę

…......... zł

G.6.

Stawka opłaty za osobę

…......... zł

G.4.


Liczba osób

…......... zł

G.7.

Liczba osób

…......... zł

G.5.


Miesięczna kwota opłaty
(G.3. x G.4.)

…......... zł

G.8.

Miesięczna kwota opłaty
(G.6. x G.7.)

…......... zł

G.9.

Suma opłat (G.5. + G.8.)

…............. zł

DZIAŁ H. DOTYCZY DODATKOWYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ GMINĘ

H1. Wielkości pojemników na odpady

H2. Stawka opłaty za pojemnik

H3. Liczba pojemników

H4. Wysokość opłaty za jednorazowy odbiór (iloczyn kolumn H2a x H3
lub H2b x H3)

a) jeżeli zaznaczono TAK w dziale F2

b) jeżeli zaznaczono NIE w dziale F2

120 l


……. zł


……. zł

240 l


……. zł


……. zł

1100 l


……. zł


……. zł

KP-7


……. zł


……. zł


............................zł.
(suma kolumny H4)


(słownie złotych:…………………………………………………………………………………….)

DZIAŁ I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(miejscowość i data)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(czytelny podpis)

DZIAŁ J. ADNOTACJE ORGANU


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pouczenie:

a) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2012r., poz. 1015 z późn. zm.),

b) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Osjaków deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

c) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Osjaków nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana,

d) W przypadku nie złożenia deklaracji w terminie określonym w pkt. b albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Posyniak

Notariusz Szczecin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »