| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr 32/01/2015 Burmistrza Koluszek; Wójta Gminy Andrespol

z dnia 22 stycznia 2015r.

w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego dotyczącego ochrony zdrowia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

§ 1. Porozumienie zostaje zawarte zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i stanowi wykonanie uchwały Nr IV/34/15 Rady Gminy Andrespol z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w związku z powierzeniem realizacji zadania publicznego dotyczącego ochrony zdrowia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz uchwały Nr IV/37/2015 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w związku z powierzeniem realizacji zadania publicznego dotyczącego ochrony zdrowia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

§ 2. Wykonując ustawowy obowiązek realizacji zadania ochrony zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, wynikający z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Gmina Andrespol przyjmuje do realizacji zadanie związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców Gminy Koluszki w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

§ 3. Zadanie, o którym mowa w § 2 będzie realizowane przez Gminną Przychodnię Zdrowia w Andrespolu ul. Rokicińska 125, zwaną dalej GPZ w Andrespolu w dni powszednie w godz. 18:00 - 22:00; w soboty, niedziele oraz dni świąteczne w godz. 8:00 - 12:00.

§ 4. 1. Na realizację zadania, o którym mowa w § 2, Gmina Koluszki przekaże Gminie Andrespol w formie dotacji celowej środki finansowe w wysokości 32.960,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie Gminy Koluszki.

2. Gmina Andrespol, reprezentowana przez Gminną Przychodnię Zdrowia w Andrespolu, odrębną umową zawartą z NZOZ "Med-Kol" s.c. w Koluszkach, wynajmie pomieszczenia w budynku przy ul. Przejazd 6.

§ 5. Pomoc finansowa przekazana zostanie z budżetu Gminy Koluszki z działu 851, rozdziału 85121 § 2710.

§ 6. Porozumienie zawiera się na czas określony do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 7. Każda ze stron porozumienia może je wypowiedzieć z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 8. Wszystkie zmiany dotyczące treści porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 9. W zakresie nieuregulowanym w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 10. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, podlegają rozstrzygnięciu przed właściwym sądem powszechnym.

§ 11. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 12. Porozumienie wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wójt Gminy Andrespol


Dariusz Kubus


Skarbnik Gminy Andrespol


Urszula Stoszek

Burmistrz Koluszek


Waldemar Chałat


Skarbnik Gminy Koluszki


Bogusława Kubicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »