| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy w Sulmierzycach

z dnia 14 stycznia 2015r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w?obrębach geodezyjnych Bieliki, Bogumiłowice, Chorzenice, Dąbrówka, Dworszowice Pakoszowe, Eligiów, Kodrań-Anielów, Ostrołęka, Piekary, Sulmierzyce i?Wola Wydrzyna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318; z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445; z 2013 r. poz. 21, 405, 1238, 1446; z 2014 r. poz. 379, 768, 1133) w związku z uchwałą Nr XXXV/255/2013 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 18 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Bieliki, Bogumiłowice, Chorzenice, Dąbrówka, Dworszowice Pakoszowe, Eligiów, Kodrań-Anielów, Ostrołęka, Piekary, Sulmierzyce i Wola Wydrzyna, stwierdzając brak naruszenia ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulmierzyce przyjętym uchwałą Nr XXXIII/233/2013 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 27 czerwca 2013 r. uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obszarach geodezyjnych Bieliki, Bogumiłowice, Chorzenice, Dąbrówka, Dworszowice Pakoszowe, Eligiów, Kodrań-Anielów, Ostrołęka, Piekary, Sulmierzyce i Wola Wydrzyna zwany dalej planem.

§ 2. 1. Granicę obszaru objętego planem określa rysunek planu.

2. Integralnymi częściami uchwały są:

1) rysunek planu stanowiący załącznik Nr 1;

2) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrywania uwag zgłoszonych do projektu planu stanowiące załącznik Nr 2;

3) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania stanowiące załącznik Nr 3.

§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) rysunku planu – należy przez to rozumieć opracowanie graficzne sporządzone w skali 1: 1000, składające się z dwudziestu jeden arkuszy;

2) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć oznaczoną na rysunku planu linię ciągłą, dzielącą obszar objęty planem na części o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) terenie – należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia i zasadach zagospodarowania, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolem literowym lub cyfrowo-literowym;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, w której może być umieszczone lico ściany budynku lub wieży elektrowni wiatrowej, bez jej przekraczania w kierunku drogi, przy czym określona linia zabudowy nie dotyczy podziemnej części budynku, fundamentów oraz wirnika z łopatami elektrowni wiatrowej;

5) intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek powierzchni całkowitej zabudowy na działce budowlanej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;

6) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć wyrażony procentowo stosunek powierzchni terenu biologicznie czynnego na działce budowlanej w odniesieniu do powierzchni całej działki budowlanej;

7) elektrowni wiatrowej – należy przez to rozumieć stanowiący całość użytkową zespół prądotwórczy przetwarzający energię wiatru na energię elektryczną o mocy nie mniejszej niż 100 kW i składający się z fundamentu, wieży, wirnika z łopatami oraz urządzeń i instalacji technologicznych;

8) urządzeniu reklamowym – należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami nie będący tablicą informacyjną;

9) tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć elementy systemu informacji wiejskiej, turystycznej, przyrodniczej, w tym również tablice informujące o finansowaniu lub współfinansowaniu inwestycji przez Unię Europejską, oznaczenia jednostek organizacyjnych oraz przedsiębiorców, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności;

10) budynku mieszkalno-usługowym – należy przez to rozumieć budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu przepisów odrębnych, w którym dopuszcza się wydzielenie lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej stanowiącej minimum 30%, jednak nie więcej niż 50%, powierzchni całkowitej budynku.

§ 4. Plan określa:

1) przeznaczenie terenów oraz przebieg linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

6) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu;

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej;

11) stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

§ 5. Ze względu na uwarunkowania w graniach obszaru objętego planem nie określa się:

1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

2) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 6. Oznaczenia graficzne na rysunku planu stanowiące ustalenia planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linia rozgraniczająca;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy;

4) przeznaczenie terenu;

5) strefa ochronna elektrowni wiatrowej;

6) strefa ochronna linii elektroenergetycznej 15kV;

7) strefa ochrony konserwatorskiej obserwacji archeologicznej;

8) strefa ochrony bezpośredniej cmentarza;

9) strefa ochrony pośredniej cmentarza.

§ 7. Oznaczenia graficzne na rysunku planu będące elementami informacyjnymi:

1) granica podziału na arkusze;

2) granica gminy;

3) oś linii elektroenergetycznej 15 kV;

4) stanowisko archeologiczne;

5) oś drogi;

6) obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków;

7) obszar wpisany do gminnej ewidencji zabytków;

8) złoże kopaliny;

9) granica obszaru górniczego;

10) granica terenu górniczego;

11) izolinia przyspieszeń drgań powierzchni gruntu;

12) izolinia osiadań gruntu.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne dla całego obszaru

§ 8. Przeznaczenie terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi:

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, oznaczony symbolami 1MNU i 2MNU;

2) teren zabudowy usługowej, oznaczony symbolami 1U i 2U;

3) teren zabudowy produkcyjno-usługowej, oznaczony symbolami od 1PU do 25PU;

4) teren eksploatacji kopalin, oznaczony symbolami od 1EK do 10EK;

5) teren elektrowni wiatrowej, oznaczony symbolem EW;

6) teren rolniczy, oznaczony symbolem R;

7) teren lasu, oznaczony symbolem ZL;

8) teren drogi głównej, oznaczony symbolem KDG;

9) teren drogi zbiorczej, oznaczony symbolem KDZ;

10) teren drogi lokalnej, oznaczony symbolem KDL;

11) teren drogi dojazdowej, oznaczony symbolem KDD;

12) teren drogi wewnętrznej, oznaczony symbolem KDW.

§ 9. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady realizacji zabudowy:

a) lokalizacja zabudowy zgodnie z ustaleniami rysunku planu dotyczącymi linii zabudowy,

b) dopuszcza się przekroczenie wyznaczonej linii zabudowy o nie więcej niż 1,5 m, przez takie elementy architektoniczne jak balkon, schody, gzyms lub okap dachu,

c) określona linia zabudowy nie dotyczy podziemnej części budynku, fundamentów oraz wirnika z łopatami elektrowni wiatrowej,

d) zabudowa znajdująca się w obszarze pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a linią rozgraniczającą drogi, podlega rozbudowie z zachowaniem ustaleń nieprzekraczalnej linii zabudowy, nadbudowie w obrysie ścian zewnętrznych, przebudowie i remontowi;

2) zasady zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MNU i 2MNU, 1U i 2U oraz od 1PU do 25PU poza obiektami wskazanymi w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów obejmują lokalizację:

a) zieleni towarzyszącej,

b) dojść i dojazdów do budynków,

c) miejsc postojowych,

d) dróg wewnętrznych,

e) obiektów małej architektury,

f) urządzeń budowlanych zapewniających możliwość użytkowania obiektów budowlanych zgodnie z ich przeznaczeniem;

3) zakaz realizacji od strony dróg ogrodzeń o łącznej powierzchni prześwitów wynoszącej mniej niż 25% całej powierzchni ogrodzenia;

4) dopuszcza się lokalizację urządzeń reklamowych o powierzchni nie większej niż 4 m2;

5) dopuszcza się lokalizację tablic informacyjnych;

6) w przypadku realizacji obiektu o wysokości 50 m npt i większej, przed wydaniem pozwolenia na budowę, planowaną inwestycję należy zgłosić do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP w celu uzgodnienia lokalizacji i ustalenia sposobu oznakowania przeszkodowego obiektów.

§ 10. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) w granicach obszaru objętego planem nie występują formy ochrony przyrody;

2) rozwiązanie kolizji z ciekami oraz urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych powinno być zgodne z przepisami odrębnymi oraz zapewnić prawidłowy odpływ wód;

3) zakaz realizacji przedsięwzięć powodujących przekroczenie standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w zakresie hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń oraz promieniowania elektromagnetycznego poza obszar objęty planem;

4) dopuszcza się realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wynikających z ustaleń szczegółowych dla poszczególnych terenów;

5) obowiązek zachowania dopuszczalnego poziomu hałasu określonego w przepisach odrębnych dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1MNU do 2MNU jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

§ 11. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) w granicach obszaru objętego planem, nie występują zabytki nieruchome znajdujące się w rejestrze zabytków;

2) w granicach obszaru objętego planem, zgodnie z oznaczeniami rysunku planu, zlokalizowane są zabytki nieruchome znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków;

3) w zakresie ochrony i zagospodarowania zabytków nieruchomych określonych w pkt 2 ustala się:

a) wszelkie działania, a w szczególności związane z prowadzeniem robót budowlanych, wymagają postępowania zgodnego z przepisami odrębnymi,

b) obowiązek zachowania obiektów budowlanych z uwzględnieniem ich funkcji, gabarytów, kompozycji fasady oraz wystroju wnętrz,

c) obowiązek zachowania zieleni parkowej oraz układów kompozycyjnych ciągów pieszych;

4) wszelkie prace ziemne w obrębie wskazanych na rysunku planu stanowisk archeologicznych wymagają postępowania zgodnego z przepisami odrębnymi odnoszącymi się do zabytków archeologicznych;

5) wyznacza się, w granicach określonych na rysunku planu, strefę ochrony konserwatorskiej obserwacji archeologicznej, w której działania obejmujące prace ziemne wymagają przeprowadzenia badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 12. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych:

1) uwzględnia się, zgodnie ze wskazaniem rysunku planu, lokalizację:

a) złoża kopaliny:

- Bieliki IV,

- Eligiów,

b) obszaru górniczego Eligiów,

c) terenów górniczych:

- Pole Bełchatów,

- Pole Szczerców,

- Eligiów;

2) obowiązek uwzględnienia przy projektowaniu i realizacji obiektów budowlanych ograniczeń wynikających z lokalizacji w terenie górniczym, a w szczególności:

a) przyspieszeń drgań powierzchni gruntu,

b) osiadań,

c) kategorii terenu górniczego, których wartości wskazano na rysunku planu;

3) w granicach obszaru objętego planem nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią;

4) w granicach obszaru objętego planem nie występują obszary osuwania się mas ziemnych.

§ 13. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

1) wyznacza się strefę ochrony bezpośredniej cmentarza:

a) granicę strefy określa zasięg pasa terenu w odległości 50 m od ogrodzenia cmentarza,

b) w strefie:

- zakazuje się lokalizacji budynków mieszkalnych,

- zakazuje się lokalizacji zabudowy związanej z produkcją lub przechowywaniem produktów spożywczych;

2) wyznacza się strefę ochrony pośredniej cmentarza:

a) granicę strefy określa zasięg pasa w odległości 150 m od ogrodzenia cmentarza,

b) w strefie:

- zakazuje się lokalizacji i korzystania z ujęć wody,

- ustala się obowiązek podłączenia do sieci wodociągowej wszystkich obiektów wymagających zaopatrzenia w wodę;

3) wyznacza się strefę ochronną linii elektroenergetycznej 15 kV:

a) granicę strefy stanowi zasięg pasa terenu w odległości 7,5 m na każdą stronę od osi linii elektroenergetycznej 15 kV,

b) w strefie:

- zakazuje się sytuowania budynków przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi,

- zakazuje się nasadzeń zieleni o wysokości przekraczającej 2,0 m,

- wszelkie działania, a w szczególności roboty budowlane, wymagają postępowania zgodnego z przepisami odrębnymi odnoszącymi się do bezpieczeństwa i higieny pracy;

4) wyznacza się strefę ochronną elektrowni wiatrowej:

a) granicę strefy określa granica obszaru objętego planem obszarów wskazanych na arkuszach 7 i 8 rysunku planu,

b) w strefie zakazuje się sytuowania budynków przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi;

5) funkcjonowanie linii elektroenergetycznych 15 kV i elektrowni wiatrowej nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w zakresie hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń oraz promieniowania elektromagnetycznego poza wyznaczone granice stref.

§ 14. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:

1) w granicach obszaru objętego planem nie wyznacza się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości;

2) dopuszcza się scalenia i podział nieruchomości na zasadach określonych w przepisach odrębnych z uwzględnieniem następujących wskaźników:

a) minimalna powierzchnia działki: 100 m2,

b) minimalna szerokość frontu działki: 10 m,

c) minimalny kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 45°.

§ 15. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości:

1) 15% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MNU i 2MNU;

2) 15% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1U i 2U;

3) 15% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: od 1PU do 25PU;

4) 30% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: od 1EK do 10EK;

5) 30% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: EW;

6) 0,5% dla pozostałych terenów.

§ 16. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1) układ komunikacyjny obszaru objętego planem stanowią:

a) drogi publiczne:

- drogi główne, zlokalizowane w ramach terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDG,

- drogi zbiorcze, zlokalizowane w ramach terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDZ,

- drogi lokalne, zlokalizowane w ramach terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KDL,

- drogi dojazdowe, zlokalizowane w ramach terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDD,

b) drogi wewnętrzne:

- zlokalizowane w ramach terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KDW,

- zlokalizowane w ramach terenów rolniczych oznaczonych na rysunku planu symbolem R,

c) drogi publiczne i wewnętrzne zlokalizowane poza obszarem planu;

2) dla nieruchomości nie posiadających bezpośredniego dostępu do dróg publicznych lub dróg wewnętrznych ustala się obsługę komunikacyjną na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

3) obowiązek zapewnienia w granicach działki budowlanej miejsc postojowych w ilości nie mniejszej niż:

a) 1 stanowisko, wliczając w to miejsca garażowe, dla każdego obiektu mieszkalnego,

b) 1 stanowisko na każde 50 m2 powierzchni sprzedaży obiektów handlowych,

c) 3 stanowiska na każdych 10 pracowników obiektów biurowych oraz produkcyjnych,

d) 2 stanowiska na każdy obiekt oraz jedno stanowisko na każde rozpoczęte 25 m2 powierzchni użytkowej pozostałych obiektów usługowych;

4) w granicach obszaru objętego planem nie przewiduje się realizacji miejsc postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową poza obszarami wskazanymi w przepisach odrębnych.

§ 17. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) ustala się budowę, modernizację, przebudowę oraz rozbudowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej stanowiących inwestycje celu publicznego zgodnie z przepisami odrębnymi niezależnie od przeznaczenia terenu i zakazu zabudowy określonych w ramach ustaleń szczegółowych dla poszczególnych terenów;

2) wyposażenie w infrastrukturę techniczną:

a) zaopatrzenie w wodę:

- z sieci wodociągowej,

- z indywidualnych ujęć wód podziemnych,

- obowiązek uwzględnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej wynikających z przepisów odrębnych,

b) odprowadzanie ścieków:

- do sieci kanalizacji sanitarnej,

- do zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe,

- do przydomowych oczyszczalni ścieków,

c) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych:

- do sieci kanalizacji deszczowej,

- w ramach terenu biologicznie czynnego zgodnie z przepisami odrębnymi,

d) zaopatrzenie w energię elektryczną:

- z sieci elektroenergetycznej,

- ze źródeł indywidualnych, wykorzystujących w procesie przetwarzania energię promieniowania słonecznego lub wiatru,

e) zaopatrzenie w ciepło:

- z indywidualnych lub scentralizowanych systemów grzewczych,

- ze źródeł indywidualnych, wykorzystujących w procesie przetwarzania energię promieniowania słonecznego, wiatru lub energię geotermalną,

f) zaopatrzenie w gaz:

- z butli gazowych,

- ze stałych zbiorników zlokalizowanych na działce budowlaneją,

g) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) zakaz lokalizacji w celu bezpośredniego zaopatrzenia w energię elektryczną lub ciepło źródeł indywidualnych o mocy przekraczającej 100 kW;

4) zakaz, o którym mowa w pkt 3 nie dotyczy elektrowni wiatrowej lokalizowanej w ramach terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem EW.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów

§ 18. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MNU i 2MNU, ustala się:

1) przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej;

2) zasady zagospodarowania:

a) lokalizacja:

- wolnostojących budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych,

- budynków usługowych,

- budynków gospodarczych, garaży i wiat,

b) dopuszcza się lokalizację:

- boisk oraz budowli sportowych i rekreacyjnych,

- zabudowy w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy z sąsiednimi działkami budowlanymi;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) minimalna intensywność zabudowy: 0,05,

b) maksymalna intensywność zabudowy: 0,7,

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 20 %,

d) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 1000 m2,

e) maksymalna wysokość zabudowy:

- budynki mieszkalne, mieszkalno-usługowe i usługowe: 12 m,

- budynki gospodarcze, garaże i wiaty: 6 m,

- budowle sportowe i rekreacyjne: 6 m,

f) dachy:

- dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia: 20°-45°,

- dla budynków gospodarczych, garaży i wiat dopuszcza się dachy jednospadowe o kącie nachylenia: do 30°,

- dla zabudowy lokalizowanej bezpośrednio przy granicy z sąsiednimi działkami budowlanymi dopuszcza się dachy jednospadowe o kącie nachylenia: do 30°;

4) pozostałe zasady zgodnie z ustaleniami Rozdziału 2.

§ 19. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U i 2U, ustala się:

1) przeznaczenie: teren zabudowy usługowej:

2) zasady zagospodarowania:

a) lokalizacja:

- budynków usługowych,

- budynków gospodarczych, garaży i wiat,

b) dopuszcza się lokalizację:

- boisk oraz budowli sportowych i rekreacyjnych,

- zabudowy w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy z sąsiednimi działkami budowlanymi;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) minimalna intensywność zabudowy: 0,05,

b) maksymalna intensywność zabudowy: 0,75,

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 15%,

d) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 600 m2,

e) maksymalna wysokość zabudowy:

- budynki usługowe: 12 m,

- budynki gospodarcze, garaże i wiaty: 6 m,

- budowle sportowe i rekreacyjne: 6 m,

f) dachy:

- dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia: 30°-45°,

- płaskie,

- dla budynków gospodarczych, garaży i wiat dopuszcza się dachy jednospadowe o kącie nachylenia: do 30°,

- dla zabudowy lokalizowanej bezpośrednio przy granicy z sąsiednimi działkami budowlanymi dopuszcza się dachy jednospadowe o kącie nachylenia: do 30°;

4) pozostałe zasady zgodnie z ustaleniami Rozdziału 2.

§ 20. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1PU do 25PU, ustala się:

1) przeznaczenie: teren zabudowy produkcyjno-usługowej;

2) zasady zagospodarowania:

a) lokalizacja:

- budynków produkcyjnych i usługowych,

- budynków magazynowych, biurowych i socjalnych,

- instalacji przemysłowych i urządzeń technicznych,

- budynków gospodarczych, garaży i wiat,

b) dopuszcza się lokalizację:

- instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, z wyjątkiem ich termicznego przekształcania, rozkładu i termicznej obróbki,

- stacji paliw;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) minimalna intensywność zabudowy: 0,05,

b) maksymalna intensywność zabudowy: 0,7,

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 5%,

d) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 1000 m2,

e) maksymalna wysokość zabudowy:

- budynki produkcyjne, usługowe, magazynowe, biurowe i socjalne: 12 m,

- budynki gospodarcze, garaże i wiaty, stacje paliw: 6 m,

- instalacje przemysłowe i urządzenia techniczne: 20 m,

- instalacje odzysku i unieszkodliwiania odpadów: 20 m,

f) dachy:

- dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia: 20°-45°,

- jednospadowe o kącie nachylenia: do 20°,

- płaskie,

- dla zabudowy lokalizowanej bezpośrednio przy granicy z sąsiednimi działkami budowlanymi dopuszcza się dachy jednospadowe o kącie nachylenia: do 30°;

4) pozostałe zasady zgodnie z ustaleniami Rozdziału 2.

§ 21. Dla terenów oznaczonych  na rysunku planu symbolami od 1EK do 10EK, ustala się:

1) przeznaczenie: teren eksploatacji kopalin;

2) zasady zagospodarowania:

a) eksploatacja odkrywkowa złoża kopaliny zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) zakaz zabudowy, za wyjątkiem lokalizacji budowli i urządzeń wynikających z potrzeb działalności górniczej o wysokości nieprzekraczającej 20 m, w szczególności obiektów zakładu górniczego, infrastruktury technicznej oraz systemów odwodnień,

c) obowiązek składowania nadkładu w miejscu eksploatacji oraz jego wykorzystania do rekultywacji;

d) obowiązek rekultywacji gruntów po zakończeniu działalności górniczej zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów odrębnych,

e) kierunek rekultywacji – rolny lub leśny;

3) pozostałe zasady zgodnie z ustaleniami Rozdziału 2.

§ 22. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem EW, ustala się:

1) przeznaczenie: teren elektrowni wiatrowej;

2) zasady zagospodarowania:

a) lokalizacja elektrowni wiatrowej,

b) lokalizacja sieci elektroenergetycznych, sieci telekomunikacyjnych oraz urządzeń i obiektów związanych z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowej,

c) lokalizacja dróg wewnętrznych i placów manewrowych,

d) dopuszcza się przekroczenie przez rzut poziomy łopat wirnika linii rozgraniczającej teren, jednak nie dalej niż na odległość 18 m,

e) obowiązek oznakowania przeszkodowego elektrowni wiatrowej zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20%,

b) maksymalna wysokość elektrowni wiatrowej liczona jako różnica rzędnej łopat wirnika w ich najwyższym położeniu i rzędnej w miejscu posadowienia wieży: 52,0 m,

c) maksymalna moc elektrowni wiatrowej: 450 kW;

4) pozostałe zasady zgodnie z ustaleniami Rozdziału 2.

§ 23. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem R, ustala się:

1) przeznaczenie: tereny rolnicze;

2) zasady zagospodarowania:

a) lokalizacja:

- gruntów rolnych,

- urządzeń melioracji wodnych,

b) zakaz zabudowy, za wyjątkiem budowli i urządzeń związanych z gospodarką rolną;

3) pozostałe zasady zgodnie z ustaleniami Rozdziału 2.

§ 24. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL, ustala się:

1) przeznaczenie: tereny leśne;

2) zasady zagospodarowania:

a) lokalizacja zieleni leśnej,

b) zakaz zabudowy, za wyjątkiem budowli i urządzeń związanych z gospodarką leśną;

3) pozostałe zasady zgodnie z ustaleniami Rozdziału 2.

§ 25. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KDG, ustala się:

1) przeznaczenie: teren drogi głównej;

2) zasady zagospodarowania:

a) lokalizacja obiektów i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu drogowego w ramach drogi klasy G,

b) szerokość w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem planu;

3) pozostałe zasady zgodnie z ustaleniami Rozdziału 2.

§ 26. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KDZ, ustala się:

1) przeznaczenie: teren drogi zbiorczej;

2) zasady zagospodarowania:

a) lokalizacja obiektów i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu drogowego w ramach drogi klasy Z,

b) szerokość w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem planu;

3) pozostałe zasady zgodnie z ustaleniami Rozdziału 2.

§ 27. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KDL, ustala się:

1) przeznaczenie: teren drogi lokalnej;

2) zasady zagospodarowania:

a) lokalizacja obiektów i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu drogowego w ramach drogi klasy L,

b) szerokość w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem planu;

3) pozostałe zasady zgodnie z ustaleniami Rozdziału 2.

§ 28. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KDD, ustala się:

1) przeznaczenie: teren drogi dojazdowej;

2) zasady zagospodarowania:

a) lokalizacja obiektów i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu drogowego w ramach drogi klasy D,

b) szerokość w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem planu;

3) pozostałe zasady zgodnie z ustaleniami Rozdziału 2.

§ 29. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KDW, ustala się:

1) przeznaczenie: teren drogi wewnętrznej;

2) zasady zagospodarowania:

a) lokalizacja obiektów i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu drogowego,

b) szerokość w liniach rozgraniczających: zgodnie z przebiegiem granic nieruchomości;

3) pozostałe zasady zgodnie z ustaleniami Rozdziału 2.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 30. W granicach obszaru objętego planem tracą moc ustalenia:

1) uchwały Nr XXVI/134/2005 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulmierzyce;

2) uchwały Nr VIII/35/2011 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulmierzyce.

§ 31. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulmierzyce.

§ 32. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Kruszyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/20/2015
Rady Gminy w Sulmierzycach
z dnia 14 stycznia 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/20/2015
Rady Gminy w Sulmierzycach
z dnia 14 stycznia 2015 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZPATRYWANIA UWAG ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU PLANU

Lp.

Data wpływu uwagi

Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi

Treść uwagi

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy
uwaga

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga

Rozstrzygnięcie Rady Gminy w Sulmierzycach

Uwagi

uwaga uwzglę-dniona

uwaga nieu-wzglę-dniona

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

13
listopada
2014 r.

Kotynia Adam

Prośba o dopuszczenie zabudowy agroturystycznej jako dodatkowego przeznaczenia terenu

obręb
Ostrołęka
działka nr ewid. 24/1

teren zabudowy usługowej – 1U
teren drogi głównej - KDG

x

2.

13
listopada
2014 r.

Kruszyna Grzegorz

Prośba o przeznaczenie na teren odnawialnych źródeł energii elektrycznej

obręb
Wola Wydrzyna
działka nr ewid. 165

brak

x

nieruchomość, której dotyczy uwaga zlokalizowana jest poza granicą obszaru objętego planem

3.

13
listopada
2014 r.

Kruszyna Grzegorz

Prośba o przeznaczenie działki na zabudowę mieszkaniową lub usługową

obręb
Dworszowice Pakoszowe
działka nr ewid.
1051/2

brak

x

nieruchomość, której dotyczy uwaga zlokalizowana jest poza granicą obszaru objętego planem

4.

13
listopada
2014 r.

Kruszyna Grzegorz

Prośba o przeznaczenie działki na zabudowę mieszkaniową lub usługową

obręb
Wola Wydrzyna
działka nr ewid. 68/3

brak

x

nieruchomość, której dotyczy uwaga zlokalizowana jest poza granicą obszaru objętego planem

5.

1
grudnia
2014 r.

Kieras Ryszard

Prośba o zmianę zapisów umożliwiającą budowę budynku gospodarczego w granicy z działkami nr ewid. 125/3 i 125/8 (obręb Dąbrowa)

obręb
Dąbrowa
działki nr ewid.
125/3, 125/8

brak

x

nieruchomość, której dotyczy uwaga zlokalizowana jest poza granicą obszaru objętego planem


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/20/2015
Rady Gminy w Sulmierzycach
z dnia 14 stycznia 2015 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU REALIZACJI I ZASAD FINANSOWANIA INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

W szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy:

- ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;

- gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;

- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, itp.

W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Bieliki, Bogumiłowice, Chorzenice, Dąbrówka, Dworszowice Pakoszowe, Eligiów, Kodrań-Anielów, Ostrołęka, Piekary, Sulmierzyce i Wola Wydrzyna zostaną zagospodarowane i zabudowane nowe tereny. W konsekwencji wywołane zostaną do realizacji zadania inwestycyjne polegające w szczególności na budowie dróg oraz poszczególnych elementów infrastruktury technicznej.

Zadania własne gminy związane z realizacją ustaleń planu będą wprowadzone do wieloletniego programu inwestycyjnego, w którym zostaną określone i podane do publicznej wiadomości terminy realizacji tych inwestycji.

Finansowanie inwestycji odbywać się będzie w oparciu o:

- budżet gminy,

- środków zewnętrznych,

- funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sienkiewicz, Jaroszewski, Zamroch – Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jak również pomoc dla klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »