Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/30/15 Rady Gminy Słupia

z dnia 24 lutego 2015r.

w sprawie określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2014r. poz. 849), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 1381, z 2014r. poz. 40), art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz.U. z 2013r.  poz. 465) uchwala się co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2. Pobór inkasa powierza się sołtysom poszczególnych sołectw wg wyszczególnienia:

1) Sołectwo Bonarów- sołtys Adam Jackowski;

2) Sołectwo Bonarów działki- sołtys Jerzy Gralewski;

3) Sołectwo Gzów- sołtys Jan Duda;

4) Sołectwo Krosnowa- sołtys Józef Jerzyński;

5) Sołectwo Nowa Krosnowa- sołtys Kazimierz Krupa;

6) Sołectwo Marianów- sołtys Jerzy Pawlak;

7) Sołectwo Modła- sołtys Wiesław Fontański;

8) Sołectwo Podłęcze- sołtys Stanisław Szymczak;

9) Sołectwo Słupia- sołtys Henryk Kamieniarz;

10) Sołectwo Słupia Folwark- sołtys Justyna Zdun;

11) Sołectwo Słupia Pokora- sołtys Marianna Supera;

12) Sołectwo Winna Góra- sołtys Jan Frydrych;

13) Sołectwo Wólka-Nazdroje- sołtys Barbra Stańczyk;

14) Sołectwo Zagórze- sołtys Marianna Krysztofiak.

§ 3. Inkasenci będą otrzymywać wynagrodzenie za inkaso w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupia.

§ 5. Traci moc uchwała Nr V/23/11 Rady Gminy Słupia z dnia 4 marca 2011 roku w sprawie określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso ( Dz. Urzęd. Woj. Łódzkiego z 2011r. Nr 105 poz. 899).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Pięcek


Załącznik do Uchwały Nr V/30/15
Rady Gminy Słupia
z dnia 24 lutego 2015 r.

Lp.

Sołectwo

Imię i nazwisko sołtysa

Prowizja od zainkasowanych wpływów

1.

Bonarów

Adam Jackowski

8,5%

2.

Bonarów –działki

Jerzy Gralewski

8,5%

3.

Gzów

Jan Duda

4,7%

4.

Krosnowa

Józef Jerzyński

7,8%

5.

Nowa Krosnowa

Kazimierz Krupa

9,1%

6.

Marianów

Jerzy Pawlak

16,0%

7.

Modła

Wiesław Fontański

7,4%

8.

Podłęcze

Stanisław Szymczak

13,6%

9.

Słupia

Henryk Kamieniarz

4,7%

10.

Słupia Folwark

Justyna Zdun

8,1%

11.

Słupia Pokora

Marianna Supera

8,1%

12.

Winna Góra

Jan Frydrych

15,9%

13.

Wólka-Nazdroje

Barbara Stańczyk

15,8%

14.

Zagórze

Marianna Krysztofiak

8,1%

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe