| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/42/15 Rady Gminy Moszczenica

z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy Moszczenica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów, i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j.: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 117, poz. 676, Nr 232, poz. 1378) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i art. 419 § 2 i § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529; z 2014 r. poz. 179, poz. 180, poz. 1072) Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały w sprawie podziału Gminy Moszczenica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie Obwieszczenia Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy Moszczenica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Obwieszczenie, o którym mowa w § 1 ust. 2, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Moszczenica


Iwona Pietrzkowska


Załącznik do Uchwały Nr V/42/15
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 30 stycznia 2015 r.

OBWIESZCZENIE RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia 30 stycznia 2015 roku

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy Moszczenica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j.: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 117, poz. 676, Nr 232, poz. 1378) ogłasza się tekst jednolity Uchwały Nr XXIV/217/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie podziału Gminy Moszczenica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2012 r. poz. 2681), zmienionej Uchwałą Nr XLVI/437/14 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/217/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie podziału Gminy Moszczenica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2014 r. poz. 988) - zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszego obwieszczenia.

Przewodniczący Rady Gminy Moszczenica

Iwona Pietrzkowska


Załącznik Nr 1

do Obwieszczenia

Rady Gminy Moszczenica

z dnia 30 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR XXIV/217/12
RADY GMINY MOSZCZENICA
z dnia 24 lipca 2012 roku
w sprawie podziału Gminy Moszczenica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Moszczenica na okręgi wyborcze oraz ustala się ich numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Na ustalenia Rady Gminy Moszczenica w sprawie okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, na tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz na stronie internetowej www.moszczenica.bipst.pl.

§ 4. Traci moc uchwała NR LI/301/2002 Rady Gminy Moszczenica z dnia 08 lipca 2002 roku w sprawie podziału Gminy Moszczenica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

§ 5. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Łódzkiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i ma zastosowanie do wyborów zarządzanych po zakończeniu kadencji Rady Gminy Moszczenica obejmującej lata 2010- 2014.


Załącznik do uchwały w sprawie podziału Gminy Moszczenica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Podział Gminy Moszczenica na jednomandatowe okręgi wyborcze

Numer okręgu

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

Sołectwo Moszczenica

1

2

Sołectwo Moszczenica Wola ulice: Piotrkowska, Gazomska, Rzeczna, Łąkowa, Proszeńska, Południowa, Wiśniowa, Smugowa

1

3

Sołectwo Moszczenica Wola ulice: Akacjowa, Brzozowa, Cicha, Dębowa, Dworska, Jodłowa, Klonowa, Krzywa, Leśna, Modrzewiowa, Nowa, Ogrodowa, Plac Włókniarzy, Polna, Projektowana, Robotnicza, Rolna, Słoneczna, Sosnowa, Zaciszna, Zielona, Wiosenna, Miodowa

1

4

Sołectwa: Białkowice, Gazomia Nowa, Gazomia Stara

1

5

Sołectwa: Baby, Pomyków

1

6

Sołectwa: Podolin, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie Powęziny

1

7

Sołectwa: Kiełczówka, Raciborowice

1

8

Sołectwa: Srock, Gościmowice Pierwsze

1

9

Sołectwa: Rękoraj, Sierosław

1

10

Sołectwo Moszczenica Osiedle ulice: Dworcowa, Jaworowa, Wrzosowa, Spacerowa od nr 7 do nr 30 oraz ulica Piotrkowska od nr 11 do 21 c

1

11

Sołectwo Moszczenica Osiedle ulice: Cegielniana, Fabryczna, Hodowlana, Nowy Świat, Spacerowa od nr 1 do nr 6, Wesoła, Kosowska, Rzemieślnicza oraz z Woli Moszczenickiej ulica Kosowska

1

12

Sołectwo Gajkowice

1

13

Sołectwo Kosów

1

14

Sołectwa: Jarosty, Karlin

1

15

Sołectwa: Michałów, Raków

1

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Malinowska

Konsultant w Instytucie Rozwoju Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »