| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/41/15 Rady Gminy Szczerców

z dnia 28 stycznia 2015r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczerców

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 1, art.. 18ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. z 2013r. poz. 594; zmiany: Dz.U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072), art. 400a ust. 1 pkt 8, art. 403 ust. 2 i ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz.U. z 2013r. poz. 1232; zmiany: Dz.U. z 2013r. poz. 1238; z 2014r. poz. 40, poz. 47, poz. poz. 457, poz. 822, poz. 1101, poz. 1146, poz. 1322, poz. 1662), w związku z uchwałą Rady Ministrów Nr 122/2009 z dnia 14 1ipca 2009r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032" zmienioną uchwałą Nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010 roku oraz w związku z Uchwałą Rady Gminy Szczerców Nr XXV/224/12 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Szczerców", Rada Gminy Szczerców uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szczerców w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczerców.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Uchwała ma zastosowanie w przypadku uzyskania przez Gminę Szczerców dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Przewodniczący Rady Gminy Szczerców


Zbigniew Szcześniak


Załącznik do Uchwały Nr V/41/15
Rady Gminy Szczerców
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Regulamin finansowania zdań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczerców.

§ 1. Przedmiotem finansowania będą zadania ujęte w "Programie usuwania azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Szczerców" w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, z obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Szczerców, których właścicielami są osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. O dofinansowanie mogą ubiegać się także posiadacze nieruchomości (samoistni lub zależni).

§ 2. Źródłem finansowania zadań, będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz środki własne z budżetu Gminy Szczerców.

§ 3. Sfinansowane w pełnej wysokości, mogą być koszty załadunku (odpowiedniego zapakowania odpadu), transportu oraz unieszkodliwienia azbestu i odpadów zawierających azbest w miejscu ich unieszkodliwiania.

§ 4. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie całej gminy będzie podmiot wybrany w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, który na zlecenie Gminy Szczerców dokonywać będzie załadunku, transportu oraz unieszkodliwiania azbestu i odpadów zawierających azbest w miejscu unieszkodliwiania odpadów azbestowych.

§ 5. Procedura realizacji zadania:

1) Planujący usunięcie odpadów azbestowych z nieruchomości występuje do Wójta Gminy Szczerców z wnioskiem o sfinansowanie działań określonych w §3; wzór wniosku określa załącznik nr 1 do Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczerców;

2) Finansowaniem objęty jest następujący zakres prac: załadunek azbestu i wyrobów zawierających azbest (przy czym azbest lub wyroby zawierające azbest winny być ułożone na paletach i właściwie zabezpieczone folią), transport i przekazanie odpadu do unieszkodliwiania na odpowiednie składowisko odpadów niebezpiecznych;

3) Weryfikacji wniosku dokonuje uprawniony pracownik Urzędu Gminy Szczerców;

4) Wnioskodawca informowany jest o przyjęciu wniosku do realizacji;

5) Dotacje udzielane są, po pozytywnej weryfikacji wniosku, na podstawie pisemnej umowy zawartej z wnioskodawcą przed realizacją zadań określonych w § 3 Regulaminu;

6) Po podpisaniu umowy z wnioskodawcą Wójt Gminy Szczerców zleca wykonawcy, o którym mowa w § 4 Regulaminu, wykonanie prac określonych w § 3 Regulaminu;

7) Termin odbioru odpadów zawierających azbest uzgadnia przedstawiciel wykonawcy z posiadaczem odpadu, zgodnie z umową podpisaną z Gminą Szczerców;

8) Odbiór odpadów zawierających azbest od posiadacza odpadu oraz ich przekazanie na legalne składowisko odpadów niebezpiecznych potwierdzone będzie kartą przekazania odpadu sporządzoną w trzech egzemplarzach: jeden dla posiadacza odpadu, drugi dla odbierającego odpad, trzeci dla Urzędu Gminy w Drużbicach;

9) Pozytywnie rozpatrzone wnioski, które wykraczają poza możliwości finansowe Gminy Szczerców w danym roku budżetowym, będą realizowane w następnym roku budżetowym w ramach posiadanych środków;

10) Kolejność realizacji następować będzie według daty wpływu kompletnych wniosków do siedziby Urzędu Gminy w Szczercowie.

§ 6. Dofinansowanie nie obejmuje:

1) Zwrotu kosztów odbioru, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest, jeżeli właściciel odpadu we własnym zakresie zlecił uprawnionemu podmiotowi odbiór, transport i utylizację odpadów;

2) Kosztów poniesionych na demontaż (rozbiórkę) oraz zapakowanie wyrobów zawierających azbest.

§ 7. 1. Realizacja usługi będzie odbywać się na podstawie umowy zawartej przez Gminę Szczerców z wykonawcą wyłonionym zgodnie z postanowieniem §4 Regulaminu.

2. Gmina dokona zapłaty należności za wykonanie prac bezpośrednio na rzecz Wykonawcy w wysokości zgodnej z postanowieniami umowy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego odbiór odpadów zawierających azbest.

§ 8. Regulamin ma zastosowanie w przypadku uzyskania przez Gminę Szczerców dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE NA TRANSPORT I UTYLIZACJĘ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z BUDYNKÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY SZCZERCÓW

1) Dane wnioskodawcy:

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania: .......…………………………………………………………………………………

Dowód osobisty (seria, nr): ……………………………,

wydany przez: ......……………………………………..

Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………………..

2) Adres nieruchomości, z której zostaną usunięte wyroby zawierające azbest:

Nr ewid. działki: …………….., obręb: ……………………, miejscowość: ...……………………………...

Tytuł prawny do nieruchomości (własność, użytkownik wieczysty, posiadacz samoistny, inny):

........………………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko współwłaściciela: ……………………………………………….......................................

…………………………………………………………………………...............………………………...

3) Opis usuwanych wyrobów zawierających azbest:

Rodzaj budynku (mieszkalny/gospodarczy): ……………………………………………………………

Rodzaj płyt azbestowo-cementowych (faliste/płaskie): ……………………………………………………..

Ilość wyrobów zawierających azbest (m2 /Mg): …………………………………………………………....

Oświadczenia:

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję "Regulamin finansowania zdań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczerców".

2. Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych i informacji podanych we wniosku.

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, do celów realizacji niniejszego wniosku, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1998r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U. z 2014r. poz. 1182 ze zmianami).

…………………………………………

(data i podpis wnioskodawcy)

Załączniki:

1) Kserokopia dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości;

2) W przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgodę współwłaścicieli;

3) W przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność, użytkowanie wieczyste bądź posiadanie samoistne należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości;

4) W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą:

a) Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca uzyskał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

b) Informację niezbędną do udzielenia pomocy, według wzoru określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29.03.2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53 poz. 311) zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 59 poz. 404 ze zmianami);

5) W przypadku rolników (jeżeli dotyczy odbioru azbestu z budynku związanego z produkcją rolną):

a) Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie rolnik uzyskał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

b) Informację niezbędną do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie, według wzoru określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11.06.2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 121 poz. 810) zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 59 poz. 404 ze zmianami).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »