| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/46/15 Rady Miasta Kutno

z dnia 10 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Miasto Kutno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 40 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543; z 2014 r. poz. 659 i 1310), Rada Miasta Kutno uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość stawek za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Miasto Kutno na cele nie związane z ich budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną według załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XL/477/06 Rady Miasta Kutno z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Miasto Kutno(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 162, poz. 1299).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kutno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Grzegorz Chojnacki


Załącznik do Uchwały Nr III/46/15
Rady Miasta Kutno
z dnia 10 lutego 2015 r.

STAWKI OPŁAT
Za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Miasto Kutno na cele nie związane z ich budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną.

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w celu:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w ust. 1-3.

§ 2. Ustala się następujące dzienne stawki opłat za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 ust. 1 w odniesieniu do dróg posiadających wybudowane jezdnie, chodniki itd. w wysokości:

1) dla dróg, które posiadają wybudowane części jezdni, chodnika itp. w wysokości :

a) przy zajęciu pasa drogowego nie więcej niż 20 % szerokości - 1,50 zł,

b) przy zajęciu pasa drogowego powyżej 20 %, nie więcej niż 50% szer.- 3,00zł,

c) przy zajęciu pasa drogowego powyżej 50 % szerokości - 7,00 zł,

d) za zajęcie chodnika - 2,00 zł,

e) dla pozostałych elementów pasa drogowego - 1,50 zł;

2) dla dróg, które nie posiadają wybudowanych części jezdni, chodnika itp. w wysokości: a) przy zajęciu nie więcej niż 50% szerokości pasa drogowego - 1,50 zł,

b) przy zajęciu powyżej 50% szerokości pasa drogowego - 5,00 zł.

§ 3. Ustala się następujące jednorazowe stawki opłat za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego przez rzut poziomy urządzeń, o których mowa w § 1 ust. 2 w wysokości:

1) poza strefą centralną - 30,00 zł;

2) w obszarze strefy centralnej - 50,00 zł;

3) na obiekcie mostowym - 150,00 zł;

4) Przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej stawka wynosi: - 0,00 zł;

5) Przy umieszczaniu urządzeń ciepłowniczych : - 0,50zł.

§ 4. 1. Ustala się następujące dzienne stawki opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 ust. 3 w wysokości:

1) za zajęcie 1 m2 pasa drogowego przez rzut poziomy obiektu budowlanego - 0,50 zł;

2) za 1m2 powierzchni reklamy - 1,50 zł.

2. W obszarze strefy centralnej stawkę podwyższa się o 100 %.

§ 5. 1. Ustala się następujące dzienne stawki opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 ust. 4, w wysokości - 1,50 zł.

2. W obszarze strefy centralnej stawkę podwyższa się o 100 %.

§ 6. Za strefę centralną uważa się strefę ograniczoną zewnętrznymi granicami pasów drogowych ulic: 1 Maja, 29 Listopada, Barlickiego, Kościuszki, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Papieża Jana Pawła II, Podrzeczna, Sienkiewicza, Kilińskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SmartMedia

SmartMedia to firma technologiczna i lider rynku producentów oprogramowania do zarządzania majątkiem i inwentaryzacji. Oprogramowanie tworzone w ścisłej współpracy z ekonomistami, prawnikami, księgowymi i najlepszymi programistami firmy. To dzięki temu rozwiązania SmartMedia są zgodne z obecnymi wymogami prawa oraz światowymi standardami informatycznymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »