Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/53/15 Rady Gminy Andrespol

z dnia 24 marca 2015r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 1 2 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072) Rada Gminy Andrespol na wniosek Wójta Gminy Andrespol uchwala się, co następuje:

§ 1. Tworzy się odrębny obwód głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze ul, Tuszyńska 56 dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol


Jan Woźniak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe