Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/38/2015 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy

z dnia 23 lutego 2015r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy i Miasta Drzewica do wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. Nr 379 i 1072) w związku z art. 12 § 4, §10, §11, §12, §13 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112, Nr 26 poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072) na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy, Rada Gminy i Miasta w Drzewicy uchwala co następuje:

§ 1. Tworzy się obwód głosowania Nr 13 w Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy przy ul. Stawowa 21/25 do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

§ 2. Na ustalenia Rady Gminy i Miasta w Drzewicy w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaje do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu i w Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy.

§ 4. Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Łódzkiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta w Drzewicy


Marian Kalużny

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe