| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/36/2015 Rady Gminy Wodzierady

z dnia 24 marca 2015r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu sfinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wodzierady w ramach III etapu realizowanego w 2015 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, w nawiązaniu do art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 403 ust. 2 w związku z art. 400a ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, poz. 1238, z 2014r. z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, z 2015 r. poz. 1322 poz. 1662, z 2015 r. poz. 122, poz. 151) oraz uchwały Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program Oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032" (M.P. Nr 50, poz. 735) zmieniony uchwałą Nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010 roku (M.P. Nr 33, poz. 481), w związku z Uchwałą Rady Gminy Wodzierady Nr XXII/240/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia "Programu Usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Wodzierady na lata 2011-2032" Rada Gminy Wodzierady

uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin sfinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wodzierady w ramach III etapu realizowanego w 2015 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wodzierady.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Gil


Załącznik do Uchwały Nr IV/36/2015
Rady Gminy Wodzierady
z dnia 24 marca 2015 r.

Regulamin sfinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wodzierady w ramach III - etapu realizowanego w 2015 roku

§ 1. Sfinansowane będą zadania ujęte w "Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wodzierady, pow. łaski, woj. łódzkie na lata 2011-2032" z miejsc, których właścicielami są: osoby fizyczne, osoby prawne, przedsiębiorcy, oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi realizowane w okresie do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2. Źródłem finansowania zadań, będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz środki własne z budżetu Gminy Wodzierady.

§ 3. Sfinansowane w pełnej wysokości, mogą być koszty transportu, odpowiedniego zapakowania odpadu, załadunku i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elementów elewacji.

§ 4. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie całej gminy będzie podmiot wybrany w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, który na zlecenie Gminy Wodzierady dokonywać będzie transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest w miejscu unieszkodliwiania odpadów azbestowych.

§ 5. Procedura realizacji zadania:

1) planujący usunięcie odpadów azbestowych z nieruchomości występuje z wnioskiem do Wójta Gminy Wodzierady o sfinansowanie tych prac. (wzór wniosku określa załącznik do Regulaminu);

2) sfinansowaniem objęty jest następujący zakres prac: usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest (przez usunięcie rozumiemy właściwe zapakowanie odpadu, załadunek, transport i przekazanie odpadu do unieszkodliwienia na odpowiednie składowisko odpadów niebezpiecznych);

3) uprawniony pracownik Urzędu Gminy Wodzierady weryfikuje i przyjmuje wniosek;

4) wnioskodawca informowany jest o przyjęciu wniosku do realizacji;

5) realizacja zadań obejmuje: usuwanie i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest z posesji;

6) prace objęte sfinansowaniem zostaną wykonane w całości w terminie określonym w § 1 przez podmiot, o którym mowa w § 4 Regulaminu.

§ 6. Realizacja zadań wynikających z niniejszego Regulaminu ma zastosowanie w przypadku uzyskania przez Gminę Wodzierady dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Przewodniczący Rady


Andrzej Gil


Załącznik do Regulaminu

Wzór

Urząd Gminy Wodzierady

98-105 Wodzierady 24

WNIOSEK

Proszę o nieodpłatne wykonanie usługi polegającej na: transporcie i utylizacji odpadów zawierających azbest, pochodzących z pokrycia dachu/elewacji* w miejscowości ……………………………. w Gminie Wodzierady.

Cześć I - wypełnia Wnioskodawca

1. Dane wnioskodawcy

a) imię i nazwisko: …………………………………………………............……………………

b) adres zameldowania:

miejscowość ……………………, ulica …………………………, Nr domu ………….,

kod pocztowy ………………………….., tel. Kontaktowy ……………………………,

2. Adres realizacji:

miejscowość ……………………, ulica …………………………, Nr domu ………….,

kod pocztowy ……………………………………………………………………………

a) numer ewidencyjny działki…………., obręb …………. na której stoi budynek,

b) tytuł prawny do nieruchomości (własność*, współwłasność*, użytkowanie wieczyste*).

3. Opis przedsięwzięcia:

a) rodzaj budynku: mieszkalny, gospodarczy,

b) rodzaj pokrycia dachowego: płyta azbestowo-cementowe płaskie, płyta azbestowo-cementowe faliste, inne-podać jakie…………………………………………………………….,

c) planowana ilość wytworzonych wyrobów zawierających azbest(w m2 i/lub t)………..,

d) planowany termin realizacji prac ……………………………………………………...

…….……………………………………………

(data i czytelny podpis Wnioskodawcy/Wnioskodawców)


Oświadczam, że:

1) zapoznałem/am się z treścią uchwały Nr IV/36/2015 Rady Gminy w sprawie uchwalenia Regulaminu sfinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wodzierady w ramach III etapu realizowanego w 2015 roku , przyjmuję do wiadomości i akceptuję wszystkie postanowienia w nim zawarte;

2) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji Programu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn .zm.).;

3) oświadczam, że wszystkie dane zawarte w powyższym wniosku wypełniłem/am zgodnie z prawdą. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych powyżej;

4) wyrażam zgodę na realizację prac w zakresie usuwania azbestu objętych niniejszym wnioskiem oraz oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością.

W przypadku:

1) podania nieprawdziwych danych w niniejszym wniosku zobowiązuję się pokryć wszystkie koszty poniesione przez Gminę Wodzierady związane z realizacją wniosku, które powstały po terminie przekazania mi informacji, iż wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania;

2) mojej rezygnacji z usunięcia azbestu, bądź przedłożenia takiej rezygnacji przez właściciela lub choćby jednego ze współwłaścicieli nieruchomości objętej zakresem niniejszego wniosku zobowiązuję się pokryć wszystkie koszty poniesione przez Gminę Wodzierady związane z realizacją tego wniosku, które powstały po terminie przekazania mi informacji, iż wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania;

3) zaistnienia zmiany stanu prawnego nieruchomości objętej niniejszym wnioskiem, bądź powstania innych okoliczności mających wpływ na realizację niniejszego wniosku i nie poinformowania przeze mnie o tym fakcie Gminy Wodzierady, zobowiązuję się pokryć wszystkie koszty związane z realizacją wniosku, które powstały po terminie przekazania mi informacji, iż wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania.

Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy lub przesłać pocztą na adres urzędu gminy z niżej wymienionymi załącznikami

Wykaz niezbędnych załączników do wniosku:

1) kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, a w przypadku współwłaścicieli zgody wszystkich, pozostałych właścicieli na realizację zadania określonego w §1 pkt 1 Regulaminu;

2) pismo ze starostwa powiatowego o zgłoszenie wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych na inny rodzaj pokrycia bez zmiany konstrukcji.

...................................................................

(data i podpis/-y Wnioskodawcy/-ców)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »