| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/22/2015 Rady Gminy Strzelce

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645 , poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 4 ust 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i poz. 1593) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie Rada Gminy Strzelce uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się, Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelce.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr XXVI/127/2013 Rady Gminy Strzelce z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce".

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Strzelce


Stanisław Kruglak


Załącznik do Uchwały Nr V/22/2015
Rady Gminy Strzelce
z dnia 29 stycznia 2015 r.

REGULAMIN

UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

NA TERENIE GMINY STRZELCE

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych urządzeń;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości powinni uprzątać i zbierać odpady w terminie niezwłocznym od chwili ich powstania z powierzchni nieruchomości i jej otoczenia.

2. Właściciele nieruchomości powinni zapewnić w ciągu całego roku bezkolizyjny dojazd / dostęp pojazdu przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne do wyznaczonych na nieruchomości miejsc, służących do gromadzenia odpadów.

3. W przypadku wystąpienia utrudnień z dojazdem do nieruchomości (np. złe warunki atmosferyczne),przedsiębiorca odbierający odpady komunalne zapewni odbiór odpadów poprzez korzystanie z odpowiedniego sprzętu (o mniejszych gabarytach, wadze), umożliwiającego dojazd do nieruchomości.

§ 3. 1. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, umożliwiając ich zebranie.

2. Występujące oblodzenie, o którym mowa w ust. 1, należy posypać piaskiem lub innym stosownym środkiem w celu zlikwidowania jego śliskości.

3. Uprzątanie poprzez ich usuwanie sopli z okapów, rynien i innych części nieruchomości.

4. Oznakowanie nieruchomości poprzez umieszczenie w widocznym z ulicy miejscu numeru porządkowego nieruchomości oraz zadbanie o ich estetyczny i czytelny wygląd.

5. Usuwanie ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów ogłoszeń, plakatów, napisów rysunków itp., umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa miejscowego jakim są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

6. Utrzymywanie nieruchomości (w tym nieruchomości niezabudowanych) w stanie wolnym od zachwaszczenia.

7. Usuwanie suchych drzew i krzewów - po uzyskaniu zgody Wójta Gminy Strzelce.

8. Utrzymywanie rowów melioracyjnych i odwadniających przy drogach i torach w stanie drożności i ich wykoszenia.

9. Utrzymywanie skarp nasypów i wykopów, poprowadzonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych w stanie wykoszenia.

10. Utrzymywanie czystości na przystankach, torowiskach, w przepustach, przejściach, pod mostami i wiaduktami, itp.

11. Utrzymywanie w stanie wolnym od zaśmiecenia wód powierzchniowych i ich otoczenia.

12. Dopuszcza się zagospodarowanie drobnego gruzu budowlanego do utwardzania lub naprawy zniszczonych dróg o nawierzchni gruntowej po wcześniejszym uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy drogi.

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dopuszczalne jest jedynie w przypadku:

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego;

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi dopuszczalna jest jedynie w przypadku:

1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych;

2) gdy naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw;

3) gdy naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

§ 5. 1. Plakaty, reklamy, ogłoszenia należy umieszczać w miejscach do tego przeznaczonych.

2. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do utrzymywania należytego stanu sanitarno -porządkowego na terenie na którym działalność jest prowadzona i wyposażenia obiektu w odpowiednie pojemniki na odpady stałe, przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci

kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6. 1. Pojemniki przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy Strzelce to:

1) kosze uliczne lub worki o pojemności od 60 l do 120 l;

2) pojemniki na odpady o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l;

3) kontenery typu FLD 2,5;

4) kontenery typu FLD 5;

5) kontenery typu KP 7;

6) dzwony;

7) pojemniki z tworzywa sztucznego lub worki oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju selektywnie zbieranego odpadu o pojemności 60 l, 120 l, 240 l.

2. Pojemniki przewidziane do zbierania odpadów dla budynków mieszkalnych (w tym domów jednorodzinnych, siedlisk zagrodowych, mieszkań w budynkach wielorodzinnych):

1) pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 120 l, 240 l;

2) pojemniki / worki:

- w kolorze żółtym na: papier i tekturę, opakowania wielomateriałowe, metale, tworzywa sztuczne,

- w kolorze zielonym na: szkło (bezbarwne i kolorowe),

- w kolorze brązowym na: odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone.

3. Pojemniki przewidziane do zbierania odpadów dla budynków wielomieszkaniowych:

1) pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 1100 l (± 240 l);

2) pojemniki / worki:

- w kolorze żółtym na: papier i tekturę, opakowania wielomateriałowe, metale, tworzywa sztuczne,

- w kolorze zielonym na: szkło (bezbarwne i kolorowe),

- w kolorze brązowym na: odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone.

4. W przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne tj. placówek oświatowych, placówek użyteczności publicznej, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz dla nieruchomości zamieszkiwanych sezonowo, przewiduje się następujące rodzaje pojemników / worków:

1) pojemniki na odpady o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l;

2) kontenery typu FLD 5;

3) kontenery typu KP 7;

4) pojemniki z tworzywa sztucznego lub worki oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju selektywnie zbieranego odpadu o pojemności 60 l, 120 l, 240 l.

5. Ustala się pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych, pozostałych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynków mieszkalnych (w tym domów jednorodzinnych, siedlisk zagrodowych, mieszkań w budynkach wielorodzinnych), jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) od 1 osoby do 4 osób - w rozmiarze : min 120 l - max 240 l;

2) od 5 osób do 8 osób - w rozmiarze : min 240 l - max 360 l;

3) od 9 osób do 12 osób - w rozmiarze : min 360 l - max 1100 l;

4) powyżej 12 osób - odpowiednio do liczby zamieszkałych osób uwzględniając pojemności podane w pkt 1-3.

6. W przypadku przekroczenia limitu ilości gromadzonych odpadów komunalnych właściciel nieruchomości ponosi dodatkowe koszty.

7. Pojemniki wymienione w pkt. 1 muszą być przystosowane do mechanicznego odbierania odpadów i spełniać normy jakościowe określone odrębnymi przepisami.

8. Worki na odpady powinny być wykonane z materiału o wytrzymałości odpowiedniej do ich pojemności z ilustrowanym lub słownym oznaczeniem właściwych odpadów.

9. Dopuszcza się, aby odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone, zbierać i gromadzić na przydomowych kompostowniach. Zagospodarowanie tych odpadów winno odbywać się zgodnie z zasadami kompostowania.

10. Odpady w postaci przeterminowanych leków i baterii, należy wydzielać z powstających odpadów komunalnych oraz wrzucać do oznakowanych pojemników przeznaczonych na w/w odpady, rozmieszczonych w wyznaczonych punktach na terenie gminy Strzelce. Adresy punktów zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce.

11. Odpady typu: chemikalia, akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady w postaci mebli, odpady wielkogabarytowe, opony należy przekazywać podmiotowi odbierającemu odpady zgodnie z harmonogramem wywozu. W przypadku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego istnieje możliwość przekazania tego typu odpadów do punktów sprzedaży w/w sprzętu. W każdym czasie właściciel nieruchomości może dostarczyć w/w odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów wskazanego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce.

12. Odpady poremontowe i budowlane nie są objęte systemem zorganizowanym przez gminę Strzelce, a pozbywanie się ich odbywa się na koszt właściciela, za pośrednictwem przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanych do rejestru działalności regulowanej.

13. Ilość przewidzianych pojemników i worków będzie dostosowana do ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości, zgodnie ze złożoną deklaracją.

14. Zarządcy nieruchomości wielomieszkaniowych zobowiązani są do dostosowania pojemności pojemników do liczby mieszkańców i harmonogramu odbioru odpadów.

15. Właściciel nieruchomości, na której odbywa się impreza masowa winien wyposażyć miejsce, na którym ona się odbywa, w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów o pojemności dostosowanej do ilości osób biorących w niej udział.

Właściciel nieruchomości, na której odbywa się impreza masowa winien jest również do zapewnienia w odpowiedniej ilości szaletów.

16. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki o wielkości dostosowanej do ilości i rodzaju produkowanych odpadów.

17. Nie dopuszcza się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, substancji toksycznych, żrących, zużytych olejów, resztek farb, lakierów itp.

18. Nie dopuszcza się do spalania w pojemnikach na odpady jakichkolwiek odpadów komunalnych.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych

i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych

do użytku publicznego

§ 7. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach, a następnie odebranie ich przez odbierającego odpady.

3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.

4. Niewystawienie pojemników lub worków w wyznaczonym terminie skutkuje nieodebraniem odpadów.

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego sposobu segregacji (przy zadeklarowanej segregacji), po wcześniejszym pisemnym upomnieniu, opłata za odbiór odpadów komunalnych może zostać powiększona w drodze decyzji zmieniającej.

§ 8. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) ów komunalnych z terenu nieruchomości 1 raz na miesiąc.

§ 9. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości

segregowanycodpadów komunalnych następujący sposób:

1) papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, metale, tworzywa sztuczne - 1 raz na miesiąc - tylko miejscowość Strzelce;

2) papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, metale, tworzywa sztuczne - 1 raz na miesiąc, z wyłączeniem miesiąca stycznia i lutego - pozostałe miejscowości;

3) szkło ( bezbarwne i kolorowe ) - 1 raz na miesiąc - tylko miejscowość Strzelce;

4) szkło ( bezbarwne i kolorowe ) - 1 raz na 2 miesiące, z wyłączeniem miesiąca stycznia i lutego- pozostałe miejscowości;

5) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone - 6 razy w roku w miesiącach od kwietnia do września 1 raz w miesiącu - tylko miejscowość Strzelce.

§ 10. 1. Odpady typu: przeterminowane leki, baterie, chemikalia, akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady w postaci mebli, odpady wielkogabarytowe, opony - właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości zgodnie z harmonogramem wywozu 2 razy w roku kalendarzowym.

2. Terminy wywozu w/w odpadów będą dostosowane do określonego typu odpadów.

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Pozbywanie się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości następuje na postawie zgłoszenia tego faktu przedsiębiorstwu wywozowemu, z którym właściciel nieruchomości posiada umowę.

3. Właściciele nieruchomości, wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków są zobowiązani do wywozu osadów zgodnie z instrukcją użytkowania posiadanej oczyszczalni.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 12. Właścicielom nieruchomości w celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów komunalnych zaleca się minimalizowanie używania jednorazowych toreb (opakowań).

§ 13. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są rejestrować masę odbieranych poszczególnych rodzajów segregowanych odpadów komunalnych odbieranych od poszczególnych właścicieli nieruchomości zbierających te odpady w sposób selektywny.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę

przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 14. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.

2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności do nie pozostawiania ich bez dozoru i opieki.

3. Utrzymujący zwierzęta domowe ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie zwierząt.

§ 15. 1. Utrzymujący psy są zobowiązani do:

1) prowadzenia psa na uwięzi, a psu rasy uznawanej za agresywną lub zagrażającemu otoczeniu do nałożenia kagańca oraz posiadania stosownego zezwolenia na utrzymywanie takiego psa;

2) prowadzenia psa bez smyczy tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem;

3) nie wprowadzania psów na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci;

4) nie wprowadzania psów do placówek handlowych, gastronomicznych i innych obiektów użytku publicznego, jeżeli wynika to z oznakowania tych obiektów i placówek (z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych);

5) usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy, postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników;

6) systematycznego szczepienie przeciwko wściekliźnie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( Dz. U. z 2014r. poz. 1539 ).

2. Utrzymujący psy na terenie nieruchomości zobowiązani są do szczelnego ogrodzenia nieruchomości lub wybiegu w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa poza ogrodzenie.

§ 16. Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.

§ 17. Gmina Strzelce zapewnia ochronę przed bezdomnymi zwierzętami lub pozostawionymi czasowo bez opieki poprzez interwencyjne wyłapywanie zwierząt bezdomnych oraz zapewnienie opieki i schronienia wyłapanym zwierzętom.

§ 18. 1. Padlinę zwierząt należy usuwać niezwłocznie, dostarczając ją do najbliżej położonego grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, zgłoszenia do zakładu utylizacyjnego.

2. Obowiązek unieszkodliwienia zwłok zwierzęcych należy do:

1) osób posiadających zwierzęta;

2) zarządcy drogi, gdy padłe zwierzę znajduje się na jezdni lub w obrębie pasa drogowego;

3) gmina w odniesieniu do pozostałych terenów.

§ 19. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady Gminy Strzelce w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce".

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich

na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 20. 1. Zakazuje się chowu i utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy również zwartych terenów, zajętych przez budownictwo wielorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe, ogrody działkowe.

§ 21. 1. Zezwala się na utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach nieruchomości poza obszarem wymienionym w § 20 pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:

1) wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości będą gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych;

2) składowanie obornika w odległości co najmniej 10m od linii rozgraniczającej nieruchomości, na terenie płaskim, tak aby odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości;

3) nie powodowania przez prowadzoną hodowlę uciążliwości, w szczególności hałasu i uciążliwości zapachowych dla współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich;

4) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno - epidemiologicznych.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji

i terminy jej przeprowadzania

§ 22. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do stałego tępienia szczurów w obrębie swojej nieruchomości.

2. Deratyzacja na terenie całej gminy zostaje przeprowadzona w pierwszym tygodniu pierwszego miesiąca wiosny i jesieni.

3. Termin i obszar przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji wyznacza Wójt Gminy Strzelce w uzgodnieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i podaje do publicznej wiadomości poprzez zarządzenie.

4. W przypadku terenów użyteczności publicznej obowiązek ten spoczywa na Gminie Strzelce.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 23. Wójt Gminy Strzelce wyznacza osoby fizyczne lub inne podmioty upoważnione do przeprowadzenia kontroli wypełniania obowiązków określonych w niniejszym regulaminie.


Uzasadnienie

Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy należy do zadań własnych gminy. Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm. )

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 w/w ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy muszą być zawarte

w regulaminie utrzymania czystości i porządku. Regulamin jest aktem ogólnym, który reguluje obowiązki dotyczące wszystkich, tj. samą gminę, jej jednostki organizacyjne, właścicieli nieruchomości, mieszkańców, podmioty świadczące usługi itp.

Regulamin jest pierwszym i zasadniczym aktem prawa miejscowego.

Jego ranga jako aktu podstawowego wzrasta wobec likwidacji instytucji gminnych planów gospodarki odpadami. Dokument ten pozostaje w relacji z wojewódzkim planem gospodarki odpadami.

Częstotliwość odbioru odpadów zbieranych w sposób segregowany od właścicieli nieruchomości zamieszkałych ustalona zostaje w oparciu o dotychczasowe funkcjonowanie systemu odbioru odpadów komunalnych.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach projekt Regulaminu uzyskał pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »