| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Łasku

z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące terminy, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnoszonej z dołu bez wezwania:

1) opłatę uiszcza się kwartalnie w następujących terminach:

a) za miesiące styczeń, luty i marzec - do 31 marca danego roku;

b) za miesiące kwiecień, maj i czerwiec - do 30 czerwca danego roku;

c) za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień - do 30 września danego roku;

d) za miesiące październik, listopad i grudzień - do 31 grudnia danego roku.

2. Opłatę ryczałtową za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok kalendarzowy od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe uiszcza się z dołu w terminie do dnia 30 września danego roku.

3. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.

§ 2. Opłatę wnosi się przelewem lub gotówką na rachunek bankowy Gminy Łask.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVI/357/13 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2013 r. poz. 1923).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku


Robert Bartosik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Pasieczna

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »