| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Łasku

z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na obszarze Gminy Łask

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, a także właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Miejskim w Łasku w terminie:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;

2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenie wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

§ 3. 1. Deklaracja winna być złożona:

1) w Urzędzie Miejskim w Łasku, adres: ul Warszawska 14, 98- 100 Łask (Biuro Obsługi Interesanta) lub

2) przesłana pocztą na adres: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask lub

3) przesłana w formie elektronicznej do Urzędu Miejskiego w Łasku za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl jako załącznik w pliku o formatach: PDF, DOC, ODT, DOCX, JPG, TIFF.

2. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r poz. 1662) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujacych zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235, z 2014 r. poz. 183).

3. Wzór deklaracji będzie dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łask pod adresem: www.bip.lask.pl na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łasku www.lask.pl w pliku o formatach: PDF, DOC, ODT, DOCX, oraz w postaci odnośnika do elektronicznego formularza XML na Platformie ePUAP, a także jako formularz w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Łasku.

§ 4. Tracą moc uchwały: uchwała Nr LII/492/14 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na obszarze Gminy Łask (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1886), uchwała Nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr LII/492/14 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na obszarze Gminy Łask.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Łasku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku


Robert Bartosik


Załącznik do Uchwały Nr VI/39/2015
Rady Miejskiej w Łasku
z dnia 25 marca 2015 r.

infoRgrafika


infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comperia.pl

Porównywarka finansowa nr 1

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »