| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/55/15 Rady Gminy w Parzęczewie

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i 122), Rada Gminy w Parzęczewie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Deklarację, o której mowa w § 1 ust. 1 i ust. 2, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć:

1) osobiście w Urzędzie Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1, 95-045 Parzęczew;

2) przesłać na adres Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1, 95-045 Parzęczew;

3) przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Gminy w Parzęczewie za pośrednictwem Platformy Elektronicznej Usług Adminnistracji Publicznej zwanej dalej "ePUAP", za pomocą protokołu komunikacyjnego sieci WWW (HTTP) szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci WWW (SSL).

4. Wzór deklaracji będzie dostępny w formacie aktywnego formularza PDF pod adresem http://www.parzeczew.pl/gospodarka-odpadami-komunalnymi/ oraz jako formularz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Parzęczewie.

§ 2. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego, kwalikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) .

§ 3. 1. Deklarację, o której mowa w §1 ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminach:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;

2) 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty.

2. Deklarację, o której mowa w §1 ust. 2, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminach:

1) do 30 czerwca 2015 r. - dla pierwszej składanej deklaracji;

2) 14 dni od dnia powstania na nieruchomości odpadów komunalnych;

3) 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXIV/267/13 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Łd. z 2013 r., poz. 2808, z 2015 r., poz. 267) oraz uchwała Nr XXXIV/268/13 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Łd. z 2013 r., poz. 2809).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Parzęczew.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Parzęczewie


Władysław Krawczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/55/15
Rady Gminy w Parzęczewie
z dnia 26 marca 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Rady Gminy w Parzęczewie


Władysław Krawczyk


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/55/15
Rady Gminy w Parzęczewie
z dnia 26 marca 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Rady Gminy w Parzęczewie


Władysław Krawczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »