| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/46/2015 Rady Miasta Brzeziny

z dnia 14 kwietnia 2015r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) i art. 6r ust. 3, 3b i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i poz. 122) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Brzeziny.

§ 2. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, odbierane są wytworzone w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

2) papier i tektura;

3) metale;

4) tworzywa sztuczne;

5) opakowania wielomateriałowe;

6) szkło;

7) odpady komunalne ulegające biodegradacji;

8) odpady zielone;

9) przeterminowane leki i chemikalia;

10) zużyte baterie i akumulatory;

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

13) odpady budowlane i rozbiórkowe;

14) zużyte opony.

§ 3. Odpady powstałe na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, posegregowane niezgodnie z rodzajami odpadów określonymi w § 6, traktowane będą jako odpady zbierane w sposób nieselektywny.

§ 4. Ustala się następującą częstotliwość odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych z terenu nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, w terminach podanych w powszechnie udostępnionym harmonogramie:

1) odpady mokre (bioodpady) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i nie rzadziej niż raz w tygodniu w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej;

2) odpady suche oraz wyselekcjonowane: papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale, szkło opakowaniowe - nie rzadziej niż raz w tygodniu w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej i nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej;

3) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i nie rzadziej niż raz w tygodniu w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej;

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe - odbiór według harmonogramu określonego przez Miasto Brzeziny lub na zgłoszenie po uzgodnieniu z jednostką wywozową.

§ 5. Ustala się odbiór poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, w miesiącach od kwietnia do października z następującą częstotliwością, w terminach podanych w powszechnie udostępnionym harmonogramie:

1) odpady mokre (bioodpady) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

2) odpady suche oraz wyselekcjonowane: papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale, szkło opakowaniowe - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

3) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe - odbiór według harmonogramu określonego przez Miasto Brzeziny lub na zgłoszenie po uzgodnieniu z jednostką wywozową.

§ 6. Ustala się następujący sposób świadczenia usług odbierania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych:

1) opakowania z papieru, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych oraz szkło opakowaniowe zbierane selektywnie umieszcza się w jednym pojemniku lub worku, przy czym dopuszcza się zbieranie i odbiór szkła opakowaniowego w oddzielnym pojemniku lub worku;

2) odpady mokre umieszczane są w jednym pojemniku lub worku;

3) odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych we własnym zakresie powstających w gospodarstwie domowym należy dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów;

4) baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe należy gromadzić osobno, nie powodując zmieszania z innymi odpadami i przekazywać:

a) do specjalnych pojemników w placówkach oświatowych (w ramach realizowanego programu edukacyjnego dla uczniów) oraz innych obiektach użyteczności publicznej,

b) do specjalnych pojemników w punktach handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną baterii;

5) akumulatory przemysłowe i samochodowe należy dostarczać do placówek handlowych i usługowych prowadzących ich sprzedaż bądź wymianę;

6) odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych powinny być selektywnie zbierane, odbierane i poddane za pośrednictwem uprawnionych do tego podmiotów unieszkodliwianiu;

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy przekazywać na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155 oraz z 2014 r. poz. 1322 i poz. 1662) do punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu. Odbiór będzie również realizowany według harmonogramu określonego przez Miasto Brzeziny lub na zgłoszenie po uzgodnieniu z jednostką wywozową;

8) przeterminowane leki należy gromadzić osobno, nie powodując zmieszania z innymi odpadami i przekazywać do specjalnych pojemników ustawionych w aptekach, które przystąpiły do ich zbiórki w porozumieniu z Miastem Brzeziny;

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe zbiera się na terenie nieruchomości w sposób zapewniający łatwy dostęp jednostce wywozowej. W przypadku zabudowy wielorodzinnej odpady wielkogabarytowe należy zbierać na terenie nieruchomości w miejscu służącym do zbierania odpadów komunalnych. Odpady te winny być zgromadzone w miejscu ich odbioru w terminach podanych w powszechnie udostępnionym harmonogramie, a poza harmonogramem na indywidualne zgłoszenie;

10) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne umieszcza się w jednym pojemniku.

§ 7. 1. § 7. 1. Na terenie Miasta Brzeziny przy ul. Łódzkiej 35, działa jeden ogólnodostępny gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwany dalej PSZOK, przyjmujący w zamian za wniesioną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, następujące odpady od mieszkańców:

1) papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe;

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe;

3) zużyte opony;

4) odpady zielone;

5) odpady budowlane i rozbiórkowe;

6) zużyte baterie i akumulatory.

2. Do PSZOK, właściciele nieruchomości mogą dostarczać odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 we własnym zakresie.

3. Sposób świadczenia usług oraz zasady funkcjonowania PSZOK zostały określone w Regulaminie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

4. Burmistrz Miasta Brzeziny podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej miasta http://www.brzeziny.pl, lokalizację gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z wykazem odbieranych w nim rodzajów odpadów oraz godziny otwarcia.

§ 8. Wszelkie przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, należy zgłaszać do Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16:

1) pisemnie;

2) telefonicznie- nr tel. 468742224 w. 217;

3) elektronicznie na adres: mailto:brzeziny@brzeziny.pl. § 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny. § 10. Traci moc:

1) uchwała Nr XXVIII/109/2012 Rady Miasta Brzeziny z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 694), zmieniona uchwałą Nr L/269/2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 kwietnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2291);

2) uchwała Nr LII/276/2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 maja 2014 r.
w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Brzeziny uprawnień do ustalania zasad korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Brzezinach.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2015 roku.

Przewodniczący Rady


Grzegorz Kędzia


Załącznik do Uchwały Nr VII/ 46 /2015
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 14 kwietnia 2015 r.

Regulamin
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

§ 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Mieście Brzeziny, zlokalizowanego w Brzezinach przy ul. Łódzkiej 35, zwanego dalej "PSZOK".

2. PSZOK prowadzony jest przez Spółdzielnię Socjalną COMMUNAL SERVICE z siedzibą w Brzezinach przy ul. H. Sienkiewicza 10/12, zgodnie z uchwałą Nr XIX/33/2012 Rady Miasta Brzeziny z dnia 12 kwietnia 2012 r w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy Miasto Brzeziny w zakresie gospodarki komunalnej, zmienionej uchwałą Nr XX/40/2012 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 kwietnia 2012 r., uchwałą Nr XXIV/73/2012 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 sierpnia 2012 r., uchwałą Nr XXVI/91/2012 r. Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 października 2012 r., uchwałą Nr XXXIII/152/2013 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 kwietnia 2013 r., uchwałą Nr XXXIX/184/2013 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 sierpnia 2013 r., uchwalą Nr XLV/225/2013 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2013 r., uchwałą Nr XLVII/247/2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 lutego 2014 r. i uchwałą Nr XLIX/260/2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 marca 2014 r.

§ 2. PSZOK czynny jest:

- od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1400,

- w soboty w godz. 900 - 1300,

z wyłączeniem dni świątecznych i niedziel.

§ 3. 1. Do PSZOK przyjmowane są bezpłatnie odpady dostarczone przez mieszkańców Miasta Brzeziny.

2. W przypadku, gdy odpady dostarczane będą do PSZOK pojazdami, ich dopuszczalna masie całkowita nie powinna przekraczać 3,5 tony.

3. Wjazd na teren PSZOK jest możliwy tylko i wyłącznie za zezwoleniem obsługi PSZOK.

4. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK po stwierdzeniu zgodności rodzaju dostarczonych odpadów z rodzajem przyjmowanych odpadów, ich czystości, składu, ilości itp.

5. Upoważniony pracownik PSZOK, w przypadku dostarczenia odpadów pojazdem, nie wyjmuje odpadów z pojazdu, a jedynie wskazuje miejsce gdzie należy złożyć przywiezione odpady, tj. w którym pojemniku czy kontenerze je umieścić.

6. Upoważniony pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów nie wymienionych w Regulaminie i dostarczonych w sposób niezgodny z Regulaminem.

§ 4. 1. Do PSZOK mieszkańcy dostarczają odpady posegregowane.

2. Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:

1) papier i tektura;

2) tworzywa sztuczne;

3) opakowania;

4) szkło;

5) metale;

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. pralki, kuchenki, piecyki, telewizory, komputery, monitory, lodówki, odkurzacze itp.);

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe wytworzone w gospodarstwie domowym (np. regały, tapczany, stoły, krzesła, materace, wózki dziecięce, deski do prasowania itp), choinki naturalne (przyjmowane w styczniu i lutym);

8) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych, nie wymagających uzyskania pozwolenia, ani zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych, w ilości nie przekraczającej 2 m3 w roku z gospodarstwa domowego np.:

a) gruz ceglany i betonowy,

b) cegły,

c) dachówki,

d) terakota oraz gres,

e) instalacje metalowe i PVC (przewody wodociągowe i kanalizacyjne),

f) tynki, gips, cement, karton gips,

g) ceramika sanitarna - elementy wyposażenia http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81azienkai kuchni , tradycyjnie wykonywane z różnych rodzajów http://pl.wikipedia.org/wiki/Ceramikapokrytej http://pl.wikipedia.org/wiki/Szkliwo_ceramiczne, niebędące http://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82ytki_ceramiczne(np. umywalki, http://pl.wikipedia.org/wiki/Zlewozmywaki, sedesy, http://pl.wikipedia.org/wiki/Kompakt_WC, http://pl.wikipedia.org/wiki/Bidety, brodziki ceramiczne, http://pl.wikipedia.org/wiki/Wanna_k%C4%85pielowakąpielowe wykonane z ceramiki);

9) zużyte baterie i akumulatory;

10) zużyte opony (pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym tj. z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich, czterokołowców oraz przyczep do tych pojazdów);

11) odpady biodegradowalne pochodzące z pielęgnacji przydomowych ogrodów np. rozdrobnione gałęzie i konary drzew umożliwiające ich dalsze zagospodarowanie w procesie kompostowania, tj. nie mogą być w stanie rozkładu, zgniłe czy sfermentowane.

3. Rodzaje odpadów, które nie będą przyjmowane do PSZOK:

1) zmieszane odpady komunalne;

2) odpady budowlane zawierające azbest lub zmieszane z innymi odpadami;

3) materiały izolacyjne takie jak: styropian budowlany, wełna mineralna, papa;

4) szyby samochodowe;

5) części samochodowe (tj. zderzaki, reflektory, gumy, uszczelki itp.);

6) opony od samochodów ciężarowych;

7) szkło zbrojone i hartowane;

8) odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe;

9) odpady niebezpieczne;

10) odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), dla których nie istnieje możliwość´ ustalenia składu chemicznego;

11) odpady odbiegające właściwościami od odpadów wymienionych w ust. 2 lub zanieczyszczone, w sposób uniemożliwiający klasyfikację odpadów;

12) odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz opakowania;

13) padłe zwierzęta.

4. Dostarczone odpady powinny być w takiej formie i ilości, która umożliwi swobodne przeniesienie odpadów do urządzeń znajdujących się na terenie PSZOK bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu.

§ 5. 1. Odpady dostarczane do PSZOK nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone.

2. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być zdekompletowany.

3. Opakowania po substancjach niebezpiecznych powinny być oryginalnymi opakowaniami producenta ( posiadać etykietki, nie powinny być uszkodzone).

§ 6. 1. Potwierdzenie przyjęcia odpadów odbywa się na podstawie "Oświadczenia o przekazaniu odpadów", stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Oświadczenie o przekazaniu odpadów, o którym mowa w ust. 1 zawiera dane przekazującego odpady, w tym: imię i nazwisko lub nazwę zarządcy, adres zamieszkania lub siedziby oraz datę przyjęcia odpadu, rodzaj i kod odpadu, zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

3. Osoby fizyczne dostarczające odpady do PSZOK, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i poz. 1662.) wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez administratora danych, którym jest Spółdzielnia Socjalna COMMUNAL SERVICE. Dane będą przetwarzane wyłącznie dla realizacji celów systemu zbiórki odpadów komunalnych od mieszkańców. Podanie danych jest dobrowolne, lecz odmowa podania jest równoznaczna z brakiem możliwości bezpłatnego przekazania odpadów. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawienia.

§ 7. 1. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do:

1) podporządkowania się poleceniom obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca oraz sposobu zdeponowania dostarczonych odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK;

2) zachowania wymogów BHP i p.poż., w tym do nie używania otwartego ognia, nie palenia papierosów;

3) dostosowania się do kierunków ruchu wynikających z oznakowania;

4) stosowania się do ogólnych przepisów ruchu drogowego.

2. Korzystanie z usług oferowanych przez PSZOK jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

§ 8. Spółdzielnia Socjalna COMMUNAL SERVICE prowadzi ewidencję odpadów zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 21) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Przewodniczący Rady


Grzegorz Kędzia


Załącznik do Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

OŚWIADCZENIE O PRZEKAZANIU ODPADÓW Nr .............

Posiadacz odpadów przekazujący odpady: ............................................................................... .

/Imię i nazwisko lub nazwa Zarządcy/

Posiadacz odpadów oświadcza, że niżej wymienione odpady dostarczone przez niego w dniu dzisiejszym do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Brzezinach, przy ul. Łódzkiej 35 pochodzą z: ..............................................................................................................

/adres zamieszkania lub siedziby/

Odpady zostały dostarczone pojazdem o nr rejestracyjnym nr ..................................................

Lp.

Rodzaj odpadu

Kod odpadu

Masa odpadu Mg

1.

Opakowania z papieru i tektury

15 01 01

2.

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 02

3.

Opakowania z metalu

15 01 04

4.

Opakowania ze szkła

15 01 07

5.

Zużyte opony

16 01 03

6.

Papier i tektura

20 01 01

7.

Szkło

20 01 02

8.

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 33*

9.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 35*

10.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 36

11.

Tworzywa sztuczne

20 01 39

12.

Metale

20 01 40

13.

Odpady ulegające biodegradacji w postaci komunalnych odpadów zielonych stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów

ex 20 02 01

14.

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 01

15.

Gruz ceglany

17 01 02

16.

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 03

17.

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 07

18.

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 80

19.

Odpady wielkogabarytowe

17 03 07

20.

Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 81

21.

Gleba i ziemia , w tym kamienie

17 05 04

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję "Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych" w Brzezinach przy ul. Łódzkiej 35.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych, którym jest Spółdzielnia Socjalna COMMUNAL SERVICE- zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i poz. 1662.).

........................................

/podpis przekazującego odpady/

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »