Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/49/2015 Rady Miejskiej w Wolborzu

z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik (worek) oraz ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 6k ust.1 pkt 2 oraz art. 6j ust. 3b i ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015 r. poz. 87, 122),

Rada Miejska w Wolborzu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik (worek) o pojemności 110 l w wysokości 12,50 złotych.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za pojemnik (worek) o pojemności 110 l w wysokości 25,00 złotych, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 2. 1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku w wysokości 125,00 złotych za rok od domku letniskowego lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

2. Ustala się wyższą ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku w wysokości 250,00 złotych za rok od domku letniskowego lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolborzu


Bogdan Szulc

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe