Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/32/15 Rady Gminy Domaniewice

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 , 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072 ) oraz art. 211 pkt 4 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 , 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379 , 911 , 1146 , 1626 i 1877 ) Rada Gminy Domaniewice uchwala , co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Domaniewice wprowadza się następujące zmiany :

1) dokonuje się przeniesień w planie dochodów zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

a) zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 378.691,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 378.691,00zł ,

b) zwiększa się dochody ogółem o kwotę 378.691,00 zł , w tym dochody bieżące o kwotę 356.000,00 zł i dochody majątkowe o kwotę 22.691,00 zł ;

2) dokonuje się przeniesień w planie wydatków zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a) zmniejsza się wydatki ogółem o 129.670,00 zł , w tym wydatki bieżące o kwotę 89.670,00 zł i wydatki majątkowe o kwotę 40.000,00 zł ,

b) zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 129.670,00 zł , w tym wydatki bieżące o kwotę 54.816,00 zł i wydatki majątkowe o kwotę 74.854,00 zł .

§ 2. W związku z wprowadzonymi zmianami niniejszą uchwałą Tabela nr 3a "Zadania inwestycyjne w 2015 roku" do Uchwały Nr IV/16/15 Rady Gminy Domaniewice z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaniewice na rok 2015 otrzymuje nowe brzmienie określone w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W związku z wprowadzonymi zmianami niniejszą uchwałą Tabela nr 9 "Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na utrzymanie czystości i porządku w gminie na rok 2015 " do Uchwały Nr IV/16/15 Rady Gminy Domaniewice z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaniewice na rok 2015 otrzymuje nowe brzmienie określone w tabeli nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się jednolity tekst Załącznika Nr 1 " Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku" do Uchwały Nr IV/16/15 Rady Gminy Domaniewice z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaniewice na rok 2015 który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Ogonowski


Tabela Nr 1do Uchwały VI/32/15 Rady Gminy Domaniewice z dnia 26 marca 2015 roku

Dział

Rozdz.

§

Treść

Zmniejszenia

Zwiększenia

Dochody bieżące - zadania własne, w tym:

378.691,00

356.000,00

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM356.000,00-

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw356.000,00-

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw356.000,00-

902

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA


-


356.000,00

90002

Gospodarka odpadami

-

356.000,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-356.000,00

926

KULTURA FIZYCZNA

22.691,00

-

92695

Pozostała działalność

22.691,00

-

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5
i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205


22.691,00


-

Dochody majątkowe

-

22.691,00

926

KULTURA FIZYCZNA

22.691,00

92695

Pozostała działalność

22.691,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5
i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 62522.691,00


OGÓŁEM DOCHODY


378.691,00


378.691,00


Tabela Nr 2 do Uchwały VI/32/15Rady Gminy Domaniewicez dnia 26 marca 2015 roku

Dział

Rozdz.

TREŚĆ

Zmniejszenia

Zwiększenia

Wydatki bieżące - zadania własne

89.670,00

54.816,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

54.816,00

54.816,00

80104

Przedszkola

54.816,00

dotacje

54.816,00

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji , nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolachoddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
-
54.816,00

dotacje

-

54.816,00

926

KULTURA FIZYCZNA

34.854,00

-

92695

Pozostała działalność

34.854,00

-

Wydatki na realizację projektów w ramach PROW " Utworzenie siłowni zewnętrznej w Domaniewicach "


34.854,00


-

Wydatki majątkowe zadania własne

40.000,00

74.854,00

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ŚRODOISKA

40.000,00

-

75412

Ochotnicze straże pożarne

40.000,00

-

Wydatki inwestycyjne - Wykonanie dokumentacji na rozbudowę strażnicy OSP Rogoźno

40.000,00

-

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO


-

40.000,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

-


40.000,00

Wydatki inwestycyjne - Wykonanie dokumentacji na rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogoźno

-

40.000,00

926

KULTURA FIZYCZNA

-

34.854,00

92695

Pozostała działalność

-

34.854,00

Wydatki na realizację projektów w ramach PROW " Utworzenie siłowni zewnętrznej w Domaniewicach "


-


34.854,00


WYDATKI OGÓŁEM


129.670,00


129.670,00


Tabela Nr 3 do Uchwały VI/32/15Rady Gminy Domaniewicez dnia 26 marca 2015 roku

Zadania inwestycyjne w 2015r.

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok 2015 (7+8+9+10)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzajace finansowanie w ramach PROW

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

010

01010

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Domaniewice ul.Długa Wieś i Kolejowa oraz w m. Skaratki pod Rogóźno i Krępa gmina Domaniewice

2 947 855 zł , w rym 2014 r - 452 855 zł

2 495 000,00

1 086 550,00

A.
B.
C. 85 850,00

1 322 600,00

Urząd Gminy

2.

010

01010

Budowa odcinka wodociągu łączącego istniejącą siec w m. Domaniewice

30 000,00

30 000,00

30 000,00

A.
B.
C.

Urząd Gminy

3.

600

60016

Przebudowa drogi gminnej w m. Stroniewice-Pastwiska

200 000,00

200 000,00

200 000,00

A.
B.
C.

Urząd Gminy

4.

600

60017

Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Reczyce

150 000,00

150 000,00

150 000,00

A.
B.
C.

Urząd Gminy

5.

600

60017

Przebudowa ulicy Sosnowej w m.Domaniewice

100 000,00

100 000,00

100 000,00

A.
B.
C.

Urząd Gminy

6.

700

70005

Zakup i montaż dzwigu osobowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Domaniewicach

100 000,00

100 000,00

100 000,00

A.
B.
C.

Urząd Gminy

7.

754

75412

Zakup i montaż drzwi garażowych w strażnicy w OSP w Domaniewicach

20 000,00

20 000,00

20 000,00

A.
B.
C.

Urząd Gminy

8.

754

75412

Rozbudowa strażnicy OSP o część garażową w m. Reczyce

40 000,00

40 000,00

40 000,00

A.
B.
C.

Urząd Gminy

9.

754

75412

Zakup specjalistycznego lekkiego samochodu ratowniczo - gasniczego do ratownictwa chemiczno-ekologicznego na obszarze ŁGR

203 040,00

203 040,00

53 210,00

A. 149 830,00
B.
C.

Urząd Gminy

10.

801

80110

Wymiana pokrycia dachowego na budynku Gimnazjum w Domaniewicach

100 000,00

100 000,00

100 000,00

A.
B.
C.

Urząd Gminy

11.

900

90001

Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Domaniewicach

325 000,00

325 000,00

156 737,00

A.
B.
C. 168 263,00

Urząd Gminy

12.

900

90015

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Skaratki pod Rogóźno

40 000,00

40 000,00

40 000,00

A.
B.
C.

Urząd Gminy

13.

921

92109

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogóźno

40 000,00

40 000,00

40 000,00

Urząd Gminy

14.

921

92109

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krępa

804.406 zl w tym 2014 r- 485 014 zł

319 392,00

319 392,00

A.
B.
C.

Urząd Gminy

15.

926

92601

Dokumentacja na budowę lodowiska w m. Domaniewice

100 000,00

100 000,00

100 000,00

A.
B.
C.

Urząd Gminy

16.

926

92695

Pozostała dzialalność

34 854,00

34 854,00

12 163,00

A. 22.691
B.
C.

Urząd Gminy

OGÓŁEM

5 235 155zł , w tym 2014 r- 937 869 zł

4 297 286,00

2 548 052,00

A.172.521,00
B.
C. 254 113,00

1 322 600,00

Dane uzupełniajace:

Wydatki majątkowe obejmują ponadto:

1.Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Bzura na dofinansowanie zadania inwestycyjnego " Kompleksowy system gospodarki
odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu
zagospodarowania odpadów " -89.048,00 zł ( dział 900 , rozdz.90002 )

2. Pomoc finansowa dla Powiatu Łowickiego w formie dotacji celowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2745 E oraz budowę chodnika prz w/w drodze
położonej w Gminie Domaniewice - 50.000,00 zł ( dzial 600 , rozdz. 60014 )

3. środki finansowena dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczegoz funkcją ograniczenia skażeń chemiczno -ekologicznych
wraz ze sprzętemspecjalistycznym dla KPPSP w Łowiczu - 80.000,00 zł ( dział 754 , rozdz. 75411 )

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - środki z umorzenia pozyczki w WFOŚiGW w Łodzi

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)


Tabela Nr 4 do Uchwały VI/32/15 Rady Gminy Domaniewice z dnia 26 marca 2015 roku

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na utrzymanie czystości i porządku w gminie na rok 2015.

Lp.

Dział

Rozdział

Źródło dochodow

Plan

1

2

3

4

5

1.

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

356 000,00

90002

Gospodarka odpadami

356 000,00

§ 0490 - wływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

356 000,00

DOCHODY OGÓŁEM

356 000,00


1.

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

356 000,00

90002

Gospodarka odpadami

356 000,00

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy

356 000,00

WYDATKI OGÓŁEM

356 000,00


Załącznik do Uchwały Nr VI/32/15
Rady Gminy Domaniewice
z dnia 26 marca 2015 r.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku.

Lp.

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

1

2

3

4

5

6

7

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

420 000,00

50 000,00

1.

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

50 000,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

50 000,00

dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2745 E gm. Domaniewice

50 000,00

2.

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

420 000,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

420 000,00

dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach

420 000,00

JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

363 095,00

119 000,00

1.

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

10 000,00

01009

Spółki wodne

10 000,00

dotacja na konserwację urządzeń

10 000,00

2.

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

39 000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

39 000,00

dotacja na zakup umundurowania i wyposażenia

39 000,00

3.

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

363 095,00

80104

Przedszkola

308 279,00

dotacja z budżetu dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Pasjonistek w Domaniewicach

308 279,00

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawoych i innych formach wychowania przedszkolnego

54 816,00

dotacja z budżetu dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Pasjonistek w Domaniewicach

54 816,00

4.

926

KULTURA FIZYCZNA

70 000,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

70 000,00

dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej

70 000,00

OGÓŁEM DOTACJE

783 095,00

169 000,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe