Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/30/2015 Rady Gminy w Dobroniu

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłat za nieczystości ciekłe dowożone do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Dobroniu

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz 594, 645,1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art.24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 123 poz.858; z 2007 r. Nr 147 poz.1033 z 2009 r. Nr 18 poz. 97; z 2010 r. Nr 47 poz.278, Nr 238 poz.1578; z 2012 r. poz. 951, poz.1513; z 2014 r. poz. 822) oraz art. 4 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr.45 poz. 236) - Rada Gminy w Dobroniu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się opłatę za wprowadzanie dowożonych nieczystości ciekłych do stacji zlewnej oczyszczalni ścieków w Dobroniu, w wysokości 6,25 zł netto za 1 m3 ścieków plus należny podatek VAT.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroń.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIX/283/2014 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za nieczystości ciekłe dowożone do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Dobroniu.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu


Mieczysław Serwa

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe