Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/52/15 Rady Gminy Poświętne

z dnia 29 maja 2015r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Poświętne oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 6j ust. 3b i 3c, art. 6k ust.1 pkt 2 i ust. 2 i 3, art. 6r ust. 2 i ust. 2a-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 1399, zm. poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i 122), Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1. Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Poświętne, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w wysokości:

1) 110 zł jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane selektywnie;

2) 155 zł jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane selektywnie.

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za odbiór odpadów komunalnych za pojemnik o pojemności:

Pojemność pojemnika na odpady komunalne (litr)

Stawka opłaty za jeden pojemnik, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny (zł)

Stawka opłaty za jeden pojemnik, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny (zł)

120

18

25

240

30

40

1100

50

65

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Poświętne Nr VII/40/15 z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Poświętne (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 1076).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Przemysław Skrzypek


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wprowadziła dodatkową kategorię nieruchomości - na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku - dla których należy określić stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stawka ta ustalona została zgodnie z warunkami ustawy (m.in. w oparciu o ustalone w uchwale stawki opłat za pojemnik określonej pojemności) i ma charakter ryczałtowy - za rok.

Jej wyliczenia dokonano w oparciu o:

- średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

- przeliczenie średniej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych na liczbę pojemników,

- stawkę opłaty za pojemnik określonej pojemności.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe