| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/213/15 Rady Miejskiej w Łodzi

z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 oraz z 2014 r.
poz. 24, 423, 619, 1138, 1146, 1491 i 1626), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 3. Traci moc uchwała Nr LXXIX/1658/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia
16 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 674).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi


Tomasz KACPRZAK


Załącznik do uchwały Nr XI/213/15
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

STATUT
Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Miejska Przychodnia "Dąbrowa" w Łodzi, zwana dalej Przychodnią, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

§ 2. Podmiotem tworzącym Przychodnię jest Miasto Łódź.

§ 3. Siedzibą Przychodni jest Miasto Łódź, ul. Felińskiego 7.

§ 4. Przychodnia działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym podstawowym obszarem udzielania świadczeń zdrowotnych jest Miasto Łódź.

Rozdział 2
Cele, zadania i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

§ 5. Głównym celem Przychodni jest podejmowanie działań na rzecz ochrony
oraz poprawy stanu zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej i rehabilitacyjnej oraz stałe podnoszenie jakości świadczonych usług, a także propagowanie zachowań prozdrowotnych i przestrzeganie praw pacjenta zawartych w obowiązujących przepisach.

§ 6. Zadaniem Przychodni jest organizowanie i udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych, wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania osobom, których stan zdrowia tego wymaga, w szczególności związanych z:

1) badaniem i poradą lekarską;

2) leczeniem;

3) orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia;

4) rehabilitacją leczniczą;

5) opieką nad kobietą ciężarną i jej płodem, połogiem oraz nad noworodkiem;

6) opieką nad dzieckiem zdrowym;

7) opieką w środowisku nauczania;

8) pielęgnacją chorych;

9) badaniem diagnostycznym, w tym z analityką medyczną;

10) zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne
oraz szczepienia ochronne;

11) czynnoścom technicznym z zakresu protetyki;

12) promocją zdrowia.

§ 7. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Przychodnię obejmuje
ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, tj.:

1) podstawową i specjalistyczną opiekę zdrowotną udzielaną w warunkach ambulatoryjnych lub domowych w miejscu zamieszkania lub pobytu osób potrzebujących tych świadczeń w dziedzinach: ginekologii i położnictwa, neurologii, otorynolaryngologii, okulistyki, rehabilitacji, stomatologii, protetyki stomatologicznej i diagnostyki obrazowej;

2) świadczenia zdrowotne z zakresu pielęgniarstwa i położnictwa, szczepień ochronnych i zabiegów;

3) świadczenia z zakresu medycyny szkolnej;

4) świadczenia z zakresu medycyny pracy;

5) świadczenia z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej;

6) diagnostykę laboratoryjną i obrazową.

Rozdział 3
Organy Przychodni i struktura organizacyjna

§ 8. 1. Przychodnią kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor Przychodni.

2. Dyrektor Przychodni samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Przychodni i ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Przychodnią.

3. Stosunek pracy z Dyrektorem Przychodni nawiązuje Prezydent Miasta Łodzi
na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.

§ 9. 1. Dyrektor Przychodni jest przełożonym wszystkich pracowników Przychodni.

2. Dyrektor Przychodni ustala regulamin organizacyjny Przychodni, określający sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych, nieregulowanych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub w statucie.

§ 10. 1. Przychodnia prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w przedsiębiorstwie o nazwie Przychodnia "Dąbrowa".

2. Strukturę organizacyjną Przychodni "Dąbrowa" w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych tworzą następujące komórki organizacyjne:

1) Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Łódź, ul. Felińskiego 7;

2) Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dorosłych - Łódź, ul. Tatrzańska 109;

3) Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dorosłych -
Łódź, ul. Cieszkowskiego 6;

4) Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci - Łódź, ul. Tatrzańska 109;

5) Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci - Łódź, ul. Cieszkowskiego 6;

6) Poradnia Położniczo - Ginekologiczna wraz z Gabinetem Diagnostyczno-Zabiegowym - Łódź, ul. Felińskiego 7;

7) Poradnia Położniczo-Ginekologiczna wraz z Gabinetem Diagnostyczno-Zabiegowym - Łódź, ul. Cieszkowskiego 6;

8) Poradnia Ginekologiczna dla Dziewcząt wraz z Gabinetem Diagnostyczno-Zabiegowym - Łódź, ul. Felińskiego 7;

9) Poradnia Neurologiczna wraz z Gabinetem Diagnostyczno-Zabiegowym -
Łódź, ul. Felińskiego 7;

10) Poradnia Neurologiczna wraz z Gabinetem Diagnostyczno-Zabiegowym
- Łódź, ul. Tatrzańska 109;

11) Poradnia Neurologiczna wraz z Gabinetem Diagnostyczno-Zabiegowym -
Łódź, ul. Cieszkowskiego 6;

12) Poradnia Okulistyczna wraz z Gabinetem Diagnostyczno-Zabiegowym -
Łódź, ul. Felińskiego 7;

13) Poradnia Okulistyczna wraz z Gabinetem Diagnostyczno-Zabiegowym -
Łódź, ul. Tatrzańska 109;

14) Poradnia Otorynolaryngologiczna wraz z Gabinetem Diagnostyczno-Zabiegowym -
Łódź, ul. Tatrzańska 109;

15) Poradnia Rehabilitacyjna - Łódź, ul. Tatrzańska 109;

16) Dział Fizjoterapii - Łódź, ul. Felińskiego 7:

a) Pracownia Kinezyterapii,

b) Pracownia Fizykoterapii;

17) Dział Fizjoterapii - Łódź, ul. Tatrzańska 109:

a) Pracownia Kinezyterapii,

b) Pracownia Fizykoterapii;

18) Dział Fizjoterapii - Łódź, ul. Cieszkowskiego 6:

a) Pracownia Kinezyterapii,

b) Pracownia Fizykoterapii;

19) Pracownia Masażu Leczniczego - Łódź, ul. Felińskiego 7;

20) Pracownia Masażu Leczniczego - Łódź, ul. Tatrzańska 109;

21) Pracownia Masażu Leczniczego - Łódź, ul. Cieszkowskiego 6;

22) Poradnia Stomatologiczna - Łódź, ul. Tatrzańska 109;

23) Poradnia Protetyki Stomatologicznej - Łódź, ul. Tatrzańska 109;

24) Poradnia Medycyny Pracy - Łódź, ul. Tatrzańska 109;

25) Pracownia USG - Łódź, ul. Felińskiego 7;

26) Pracownia USG - Łódź, ul. Tatrzańska 109;

27) Pracownia EKG - Łódź, ul. Felińskiego 7;

28) Pracownia EKG - Łódź, ul. Tatrzańska 109;

29) Punkt Szczepień - Łódź, ul. Felińskiego 7;

30) Punkt Szczepień - Łódź, ul. Tatrzańska 109;

31) Punkt Szczepień - Łódź, ul. Cieszkowskiego 6;

32) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy - Łódź, ul. Felińskiego 7;

33) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy - Łódź, ul. Tatrzańska 109;

34) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy - Łódź, ul. Cieszkowskiego 6;

35) Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Łódź, ul. Felińskiego 7;

36) Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Łódź, ul. Tatrzańska 109;

37) Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Łódź, ul. Cieszkowskiego 6;

38) Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Łódź, ul. Felińskiego 7;

39) Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Łódź, ul. Tatrzańska 109;

40) Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Łódź, ul. Cieszkowskiego 6;

41) Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej - Gabinet Medycyny Szkolnej - z gabinetami medycyny szkolnej w placówkach nauczania i wychowania
oraz w ośrodkach szkolno-wychowawczych (szczegółowy wykaz gabinetów medycyny szkolnej wraz z miejscami udzielania świadczeń określa regulamin organizacyjny Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi);

42) Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej - Łódź, ul. Tatrzańska 109;

43) Pracownia Diagnostyki Obrazowej RTG - Łódź, ul. Tatrzańska 109;

44) Gabinet EEG - ul. Felińskiego 7;

45) Punkt Pobrań Materiałów do Badań Laboratoryjnych - Łódź, ul. Felińskiego 7;

46) Punkt Pobrań Materiałów do Badań Laboratoryjnych - Łódź, ul. Cieszkowskiego 6;

47) Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa - Łódź, ul. Felińskiego 7;

48) Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa - Łódź, ul. Cieszkowskiego 6.

3. Pozostałą strukturę organizacyjną Przychodni tworzą stanowiska pracy niezbędne
do jej prawidłowego funkcjonowania.

Rozdział 4
Rada Społeczna

§ 11. 1. Rada Społeczna działająca przy Przychodni, zwana dalej Radą Społeczną, jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora Przychodni.

2. Rada Społeczna wykonuje zadania określone w ustawie z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

3. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin Rady Społecznej.

§ 12. 1. Radę Społeczną w składzie 8 osób powołuje i odwołuje Rada Miejska
w Łodzi.

2. W skład Rady Społecznej wchodzą:

1) przewodniczący - osoba wyznaczona przez Prezydenta Miasta Łodzi;

2) jako członkowie:

a) przedstawiciel Wojewody Łódzkiego,

b) 6 osób wybranych przez Radę Miejską w Łodzi.

3. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata i kończy się wraz z powołaniem nowej Rady Społecznej.

4. Członek Rady Społecznej może być odwołany z jej składu przed upływem kadencji w przypadku:

1) rezygnacji z członkostwa;

2) wniosku podmiotu delegującego daną osobę;

3) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach.

5. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Przychodni przysługuje odwołanie
do podmiotu tworzącego.

Rozdział 5
Gospodarka finansowa

§ 13. Przychodnia jest prowadzona w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązania.

§ 14. 1. Przychodnia gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami oraz majątkiem własnym.

2. Przychodnia prowadzi gospodarkę finansową opierając się na planie finansowym ustalanym przez Dyrektora Przychodni, zaopiniowanym przez Radę Społeczną.

3. Przychodnia może uzyskiwać środki finansowe zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w szczególności z wydzielonej działalności gospodarczej w zakresie obrotu:

1) produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi;

2) artykułami komplementarnymi do usług medycznych;

3) artykułami zielarskimi i higieniczno-kosmetycznymi oraz prowadzenia usług w zakresie sterylizacji materiałów i sprzętu medycznego i prowadzenia usług w dziedzinie odnowy biologicznej.

4. Wpływy finansowe z działalności gospodarczej oraz z tytułu dzierżawy i najmu
w całości są przeznaczone na finansowanie działalności statutowej Przychodni.

§ 15. 1. Prezydent Miasta Łodzi wybiera, w trybie określonym przepisami prawa, biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie rocznego sprawozdania finansowego.

2. Roczne sprawozdanie finansowe Przychodni, po zaopiniowaniu przez Radę Społeczną, zatwierdza Prezydent Miasta Łodzi.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§ 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące funkcjonowania Przychodni.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »