Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/56/15 Rady Gminy i Miasta Błaszki

z dnia 26 czerwca 2015r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz.1072 ) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2013 r. poz. 1399, poz.1593, z 2015 r. poz. 87 i poz. 122 ) Rada Gminy i Miasta Błaszki uchwala , co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy i Miasta Błaszki, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. 1. Deklarację , o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta w Błaszkach w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

§ 3. 1. Deklarację właściciel nieruchomości może złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP.

2. Format elektroniczny wzoru deklaracji wskazany w § 1 niniejszej uchwały określony jest w formie XML. 3. Układ informacji i powiązań między danymi deklaracji w formie XML dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Błaszkach oraz na Platformie e-Usług Publicznych.

4. Deklaracja, określona w § 1 niniejszej uchwały, przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 262, z późn.zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.:Dz.U. z 2014 r. poz. 1114).

§ 4. Traci moc Uchwała nr XXV/188/13 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz uchwała nr IX/51/15 z dnia 16 czerwca 2015 r.w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Błaszki.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Błaszki oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Błaszki


Agnieszka Bieńkowska


Telefon kontaktowy

Adres e-mail (nieobowiązkowy)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr X/56/15

z dnia 26 czerwca 2015 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

POLA JASNE LUB WYKROPKOWANE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

Podstawa prawna: art. 6m i 6n Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.)

Składający: właściciel nieruchomości zamieszkałych oraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych (przez właścicieli nieruchomości rozumie się także: współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) położonych na terenie Gminy i Miasta Błaszki

Termin składania: Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych; 14 dni od dnia zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opłaty.

Miejsce składania: Urząd Gminy i Miasta w Błaszkach

A. Miejsce składania deklaracji

Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:

Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki

Plac Niepodległości 13, 98-235 Błaszki

B. Cel złożenia deklaracji

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

[ ] pierwsza deklaracja (data powstania obowiązku: .................................................)

[ ] nowa deklaracja (data zaistnienia zmiany: ......................................................)

[ ] korekta deklaracji, do której należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty (okres którego dotyczy korekta..........................................................)

[ ] wygaśnięcie obowiązku (data wygaśnięcia obowiązku.....................................)

C. Podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji

Rodzaje podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

[ ] właściciel/współwłaściciel [ ] użytkownik wieczysty

[ ] jednostka organizacyjna/ osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

[ ] inny podmiot władający nieruchomością

Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

[ ] osoba fizyczna [ ] osoba prawna

[ ] jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

D. Dane składającego deklarację

D1. Dane identyfikacyjne właściciela

Nazwisko i imię ( dotyczy osób fizycznych) /

Pełna nazwa( dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)

Imię ojca (nieobowiązkowo)

Imię matki (nieobowiązkowo)

PESEL(dot. osoby fizycznej)

NIP (dot. osób prawnych lub jednostek oragnizacyjnych nieposiadających osobowości prawnych)

Data urodzenia (nieobowiązkowo)

D2. Adres zamieszkania/ Adres siedziby

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr działki (nieobowiązkowo)

Nr księgi wieczystej (nieobowiązkowo)

D3. Adres do korespondencji (wypełnić w przypadku, gdy adres korespondencyjny jest inny niż adres zamieszkania/ siedziby)

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr działki (nieobowiązkowo)

Nr księgi wieczystej (nieobowiązkowo)

D4. Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

E. Oświadczenie o sposobie gospodarowania odpadami komunalnymi (zaznaczyć właściwy kwadrat)

Oświadczam, że odpady komunalne powstające na nieruchomości wskazanej w części D4

(zaznaczyć właściwy kwadrat)

[ ] są zbierane i odbierane w sposób selektywny [ ] nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny

F. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy nieruchomości zamieszkałych)

Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkałej określonej w części D4 deklaracji zamieszkuje

..................................... osób.

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby osób zamieszkującą w/w nieruchomość, o której mowa w części D4 deklaracji oraz stawki opłaty ustalonej w drodze odrębnej uchwały przez Radę Gminy i Miasta Błaszki.

Wyliczenie miesięcznej opłaty:

..................................... x ................................... = ............................................... zł/miesiąc

(liczba mieszkańców) (stawka opłaty za osobę) (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

? Wysokość opłaty miesięcznej [ ] zł

? Wysokość opłaty kwartalnej [ ] zł

(suma kwot z trzech miesięcy)

G. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy nieruchomości niezamieszkałych)

1. [ ] liczba zadeklarowanych pojemników 120 l x [ ] zł = [ ] zł

(stawka za pojemnik) (iloczyn zadeklarowanej liczby

pojemników i stawki za pojemnik)

2. [ ] liczba zadeklarowanych pojemników 240 l x [ ] zł = [ ] zł

(stawka za pojemnik) (iloczyn zadeklarowanej liczby

pojemników i stawki za pojemnik)

3. [ ] liczba zadeklarowanych pojemników 1100 l x [ ] zł = [ ] zł

(stawka za pojemnik) (iloczyn zadeklarowanej liczby

pojemników i stawki za pojemnik)

? Wysokość opłaty za miesiąc, w którym powstały odpady komunalne wynosi [ ] zł

(suma opłat z pkt 1,2,3)

? Wysokość opłaty kwartalnej wynosi [ ] zł

(suma kwot z trzech miesięcy)

* stawka opłaty za pojemnik określonej pojemności zgodnie z odrębną Uchwałą Rady Gminy i Miasta Błaszki

H. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych)

Ogółem wysokość opłaty miesięcznej [ ] zł

(suma opłat miesięcznych z pozycji F i G)

Ogółem wysokość opłaty kwartalnej [ ] zł

(suma opłat kwartalnych z pozycji F i G)

I. Podpis składającego deklarację / osoby reprezentującej składającego

Data (dzień-miesiąc-rok)

Czytelny podpis

Pouczenie

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.).

J. Adnotacje organu

Opłatę kwartalną z poz. H należy wpłacać w terminie:

do 31 marca br za I kwartał, do 30 czerwca br za II kwartał,

do 30 września br za III kwartał, do 31 grudnia br za IV kwartał

dokonując wpłaty na indywidualne konto wirtualne, w kasie urzędu lub w drodze inkasa.


Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Na podstawie art. 6n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie Rada Gminy i Miasta biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wyskości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zobowiązana do podjęcia uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości objętych gminym systemem gospodarowania odpadami.

W dniu 1 lutego 2015 r. weszła z życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa wprowadziła m.in. w art. 6q zapis dotyczący kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która nie podlega zaokrągleniu. Zgodnie z zapisami nowej ustawy zmieniono wzór delaracji , który został dostosowany do przepisów obowiązującej ustawy.

Przedstawiony projekt uchwały spełnia ustawowe wymagania, przyjęcie w/w projektu jest uzasadnione.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe