Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/88/2015 Rady Gminy Pabianice

z dnia 29 czerwca 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i trybu jej uiszczania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Nr 142, poz. 594, poz. 645 i poz.1318, z 2014 r. poz.379, poz.1072) oraz art. 6 j ust.1 pkt 1, art.6k ust.1 i ust. 2-3, art. 6l, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.1399, poz.1593, z 2015 r. poz.87, poz. 122) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy określonej w art. 6j ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w wysokości 8 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 3. Ustala się wyższą miesięczną stawkę opłaty od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w wysokości 16 zł, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 4. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2 bądź § 3.

§ 5. 1. Ustala się termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za m-ce VIII, IX 2015r. z dołu do dnia 10 października 2015r.

2. Począwszy od października 2015r. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się kwartalnie, z dołu w następujących terminach:

1) za m- ce X, XI, XII do 10 stycznia następnego roku;

2) za m-ce I, II, III do 10 kwietnia każdego roku;

3) za m-ce IV, V, VI do 10 lipca każdego roku;

4) za m-ce VII, VIII, IX do 10 października każdego roku.

§ 6. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest gotówką w kasie Urzędu Gminy Pabianice lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Pabianice.

2. Ustala się, iż pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbywać się będzie również w drodze inkasa.

3. Na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

4. Wynagrodzenie inkasentów ustala się w wysokości 10% pobranych kwot.

§ 7. Uchyla się uchwałę Nr XXXIII/268/2013 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od publikacji z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice


Marek Muszczak


Załącznik do Uchwały Nr X/88/2015
Rady Gminy Pabianice
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Wykaz sołectw i sołtysów gminy Pabianice

Lp.

Sołectwo

Imię i nazwisko

1.

Bychlew

Jerzy Błoch

2.

Gorzew, Okołowice

Bożena Wójcik - Fater

3.

Górka Pabianicka

Piotr Kraska

4.

Hermanów

Andrzej Wąsat

5.

Jadwinin, Władysławów

Henryk Szafrański

6.

Janowice, Huta Janowska

Teresa Owczarek

7.

Konin, Majówka

Wiktor Komorowski

8.

Kudrowice

Stefan Madaj

9.

Piątkowisko

Marianna Wejchman

10.

Petrykozy, Osiedle Petrykozy

Wacław Lewandowski

11.

Pawlikowice

Wojciech Jarmakowski

12.

Rydzyny

Krystyna Helbik

13.

Szynkielew

Małgorzata Klimek

14.

Świątniki

Grzegorz Antoniewski

15.

Terenin

Andrzej Baran

16.

Żytowice, Wysieradz

Krzysztof Szczerkowski

17.

Porszewice

Mariola Urbańska

18.

Wola Żytowska

Bogusława Pawlak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe