Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/114/2015 Rady Miejskiej w Koluszkach

z dnia 17 sierpnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty, zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w zakresie poboru opłaty targowej w Gminie Koluszki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379
i poz. 1072), oraz art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528) Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/117/2012 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 26 listopada 2012 r.
w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty, zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w zakresie poboru opłaty targowej
w Gminie Koluszki § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Pana Andrzeja Bartosa - w przypadku sprzedaży w miejscowości Gałków Mały,".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koluszkach


Anna Szostak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-08-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe